اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 740

شناسه ملی: 14003105623

تاریخ ثبت: 1391/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 8971774338

آدرس: بافق ، میدان 14 معصوم ع خیابان امام رضا ع فرعی 13

تاریخ تاسیس: 1391/09/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/30:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی سرو قامت خطه سبز بافق که در تاریخ 30/9/91 شماره ثبت 740 در دفتر داخلی ثبت شرکت ها و با تاییدیه شماره 264754 مورخ 14/9/91 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور خدماتی از قبیل خدمات معدنی ـ اداری ـ شهری، انجام سرویس های ایاب و ذهاب، تنظیف اماکن، خدمات تاسیسات برودتی و حرارتی ـ خدمات رایانه، ایجاد و نگهداری و خدمات فضای سبز و تعمیرات ساختمان و بقیه بشرح در ماده سه اساسنامه و تبصره یک ماده مذکور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: بافق، میدان 14 معصوم (ع) خیابان امام رضا (ع) فرعی 13 کدپستی 897177XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی با نام که مبلغ 10500000 ریال بموجب گواهی مورخ 7/9/1391 بانک توسعه تعاون شعبه بافق پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیران: آقای محمد مهدی شبان زاده شادکام بشماره ملی 447994XXXX و خانمها طیبه کمالی بشماره ملی 447966XXXX و فاطمه زارع پور بشماره ملی 447995XXXX بسمت اعضای هییت مدیره و آقای هادی شبان زاده شادکامی بشماره ملی 447003XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. همچنین فاطمه زارع پور بسمت رییس هییت مدیره، محمد مهدی شبان زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت سه سال و خانم طیبه کمالی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی اکبر میرزایی شادکامی بشماره ملی 447985XXXX بسمت بازرس اصلی و محمدرضا زارع زاده شادکامی بشماره ملی 447994XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بافق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی