اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2907

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/05:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/11/18:

3,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/7/91 و هییت مدیره مورخ 6/7/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به 000/000/500 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/000/5 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 000/000/497 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 139/1299/9638/10 مورخ 4/7/91 بانک صادرات خوزستان شعبه زیتون کارمندی واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ خانم جمیله اسماعیلی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیمراد صادقی نژاد به سمت عضو هییت مدیره، خانم کلثوم صادقی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، خانم خدیجه صادقی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 3 ـ اقای ایرج سلیمی رستم آبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت الله خواجه زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره 4/7/91 ، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم جمیله اسماعیلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای علیمراد صادقی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، خانم کلثوم صادقی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم خدیجه صادقی نژاد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای ایرج سلیمی رستم آبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت اللّه خواجه زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/18:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/11/83 تحت شماره 2907 در این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع فعالیت شرکت: انجام امور بازرگانی و تجاری، مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی و بازرگانی، انجام امور ترخیص کالا، دریافت هر گونه اعتبار از منابع داخلی و خارجی جهت اهداف و سیاستهای شرکت، گشایش اعتبارهای خارجی و داخلی و انجام امور مربوط به فایناس. 2 - مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش- بازار ونوس- طبقه اول- غرفه 118 NE صندوق پستی 456 3 - میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/30 ریالی که 35 % آن بموجب گواهی شماره 4436 مورخ 15/11/83 بانک ملی شعبه جزیره کیش به حساب جاری شرکت واریز گردید. و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 - مدیران شرکت: آقای علیمراد صادقی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، خانم جملیه اسماعیلی به سمت مدیر عامل ، خانم کلثوم صادقی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صدیقه صادقی نژاد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه. 8 - اولین بازرسان: آقای ایرج سلیمی رستم آبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت اله خواجه زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی