اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 568

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 1/5/85 تحت شماره 568 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: خدمات رایانهای 2- مرکز اصلی شرکت: بندرترکمن- جاده بندرگز- کوچه آزادی35 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال که تمامت آن بنا به گواهی صندوق تعاون بندر ترکمن مورخه 13/4/85 پرداخت گردیده است. 4- مدیران شرکت و کسانی که حق امضاء دارند: آقای احمد شهبازی خانقاه به سمت رئیس هیات مدیره و خانم ژاله نظری خانقاه به سمت نائب رئیس و خانم مریم خندزاده به سمت منشی و آقای اکبر خندزاده به سمت عضو علیالبدل هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب و خانم مریم خندزاده با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید که کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضاء ثابت خانم مریم خندزاده مدیرعامل و آقای احمد شهبازی خانقاه رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد و در غیاب رئیس، خانم ژاله نظری خانقاه نائب رئیس شرکت حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی و نامهها با امضاء خانم مریم خندزاده، مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5- بازرسان شرکت: آقای محمد شهبازی خانقاه به سمت بازرس اصلی و خانم خاور شهبازی به عنوان بازرس علیالبدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدد. رئیس ثبت اسناد و املاک بندرترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی