اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 237

شناسه ملی: 10861926645

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهر سبزوار امام خمینی کوچه امام خمینی 4 بن بست مدرسه رجایی پلاک 17 طبقه همکف

کد پستی: 9614693143

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1396 و برابر نامه 764 مورخ 23/01/97 اداره بهزیستی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند: 1 - قدرت راه چمنی به شماره ملی 521956XXXX عضو اصلی 2 - محمدمهدی موید به شماره ملی 079322XXXX عضو اصلی 3 - نصرت اله اشراقی به شماره ملی 642976XXXX عضو اصلی 4 - محمدملک پور به شماره ملی 079326XXXX عضو اصلی 5 - علی اکبر بابایی به شماره ملی 079029XXXX عضو اصلی 6 - حسن محرابی مقدم به شماره ملی 079062XXXX عضو اصلی 7 - مرتضی بینش به شماره ملی 573930XXXX عضو اصلی 8 - آقای قاسم طزری به شماره ملی 079231XXXX عضو علی البدل 9 - آقای محمداسماعیل چشمی به شماره ملی 079214XXXX عضو علی البدل ب) آقای محمدرضا جواهری به شماره ملی 079328XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن مهری به شماره ملی 079250XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ج) روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار موسسه انتخاب گردید. ش 970210XXXX87748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 و برابر نامه 764 مورخ 23/01/97 اداره بهزیستی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضای هیا ت مدیره از 7 نفر به 9 نفر افزایش یافت( 7 نفر اعضای اصلی و 2 نفراعضای علی البدل میباشد) و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970210XXXX11199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1396 و برابر نامه 764 مورخ 23/01/97 اداره بهزیستی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - قدرت راه چمنی به شماره ملی 521956XXXX رییس هییت مدیره 2 - محمدمهدی موید به شماره ملی 079322XXXX نایب رییس هییت مدیره 3 - نصرت اله اشراقی به شماره ملی 642976XXXX خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره 4 - علی اکبر بابایی به شماره ملی 079029XXXX عضو اصلی هییت مدیره 5 - مرتضی بینش به شماره ملی 573930XXXX عضو اصلی هییت مدیره 6 -حسن محرابی مقدم به شماره ملی 079062XXXX عضو اصلی هییت مدیره 7 -محمدملک پور به شماره ملی 079326XXXX عضو اصلی هییت مدیره 8 - ابوالقاسم زعفرانیه به شماره ملی 079336XXXX خارج از هییت مدیره به عنوان مدیرعامل موسسه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دارهمراه با مهر موسسه معتبر میباشد ش 970210XXXX72987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 و برابر نامه 764 مورخ 23/01/97 اداره بهزیستی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - بخش مرکزی - شهر سبزوار-امام خمینی-کوچه امام خمینی 4 -بن بست مدرسه رجایی-پلاک 17 -طبقه همکف-کدپستی 961469XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970210XXXX61567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/28:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی هییت امنا و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/6/92 موسسه فوق که بموجب تاییدیه شماره 11213 ـ 8/11/92 اداره بهزیستی شهرستان سبزوار به این اداره واصل شده است: 1 ـ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 36 ماده و 27 تبصره بتصویب مجمع رسید. 2 ـ موضوع فعالیت موسسه بشرح ذیل می باشد: مراقبت آموزش و پرورش ـ حمایت معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بصورت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که مسیولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی استان به موسسه محول می گردد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. «ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد» 1 ـ آقایان قدرت راه چمنی به شماره ملی 521956XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد مهدی موید به شماره ملی 079322XXXX به سمت نایب رییس و نصرت اله اشراقی به شماره ملی 642976XXXX به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره و محمد ملک پور به شماره ملی 079326XXXX به سمت منشی هییت مدیره و علی اکبر بابایی به شماره ملی 079029XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و قاسم طزری به شماره ملی 079231XXXX و محمد اسماعیل چشمی به شماره ملی 079214XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ ابوالقاسم زعفرانیه به شماره ملی 079336XXXX به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دار و مهر موسسه معتبر می باشد. 4 ـ محمدرضا جواهری به شماره ملی 079328XXXX و حسن خوش سخن به شماره ملی 079278XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند. 8 ـ محل موسسه در سبزوار از مکان قبلی بنشانی خیابان ناوی ـ امام خمینی 6 ـ کوچه شهید رجایی کدپستی 961463XXXX انتقال یافت. (تغییر ماده 3 اساسنامه). سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور http: / /irsherkat.ssaa.ir ش 268160XXXX112678XXXX رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی