اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 457

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 29/8/1388 تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی آگهی میگردد. 1 ـ آقایان محمود میر، حاج عباس قانع عزآبادی و حاج عباس حاجی زاده بغداد آبادی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای محمدرضا گرجی پور بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی پورشفیعی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ آقای محمود میر بسمت رییس هییت مدیره و آقای حاجی عباس حاجی زاده بغدادآبادی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی قانع عزآبادی بسمت مدیرعامل انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار است که لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی