اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5423

شناسه ملی: 10500088417

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی به شماره ملی 362152XXXX و خانم مهلا یارپور به شماره ملی 361061XXXX و آقای غلامرضا حسینی به شماره ملی 065227XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای مهدی فرتاش به شماره ملی 362163XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم یارپور به شماره ملی 362016XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید ش 981210XXXX75915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .آقای محمد ابراهیم لاری یزدی به شماره ملی 362152XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا حسینی به شماره ملی 065227XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهلا یارپور به شماره ملی 361061XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و با مهر شرکت معتبر است ش 981210XXXX27917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی به شماره ملی 362152XXXX و آقای غلامرضا حسینی به شماره ملی 065227XXXX و خانم مهلا یارپور به شماره ملی 361061XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقای مهدی فرتاش به شماره ملی 362163XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم یارپور به شماره ملی 362016XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950613XXXX24705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی به شماره ملی 362152XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا حسینی به شماره ملی 065227XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهلا یارپور به شماره ملی 361061XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای 2 سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و با مهر شرکت معتبر است. ش 950613XXXX34617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر 3 نفر کاهش یافت. ش 950613XXXX18724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 06/03/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: 1 ـ اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و آقای غلامرضا حسینی و خانم الهه احمدی مقدم و آقای سیاوش سپاهیان تا تاریخ 16/09/92 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی بسمت رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا حسینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم الهه احمدی مقدم بسمت عضو هییت مدیره و آقای سیاوش سپاهیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد ابراهیم لاری یزدی بسمت مدیرعامل. در تاریخ 27/03/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 ـ آقای ابراهیم یار پور و آقای محمد جواد لاری یزدی از عضویت هییت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی و آقای غلامرضا حسینی و خانم الهه احمدی مقدم تا تاریخ 16/9/92 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ابراهیم لاری یزدی بسمت رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا حسینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم الهه احمدی مقدم بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد ابراهیم لاری یزدی بسمت مدیرعامل. در تاریخ 17/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املا واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی