اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/10:

شرکت فوق در تاریخ 9/2/1387 تحت شماره 23885 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/2/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: توسعه فن آوری اطلاعات برگزاری نشست و سمینار صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان فارس شهر شیراز فلکه هنگ به سمت زرهی سمت راست ساختمان سپهر طبقه دوم واحد 77 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 77/9101/87 مورخ 4/2/1387 نزد بانک سامان شعبه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسن عبداللهی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای امیرحسین مسعودی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی نیکویی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حسن عبداللهی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 خانم سمیه فولادی وندا به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم سارا فولادی وندا به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی