اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 238939

شناسه ملی: 10102797957

تاریخ ثبت: 1383/10/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1636753148

آدرس: جدید استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سبلان شمالی خیابان سبلان شمالی کوچه شهید مرتضی نورایی پلاک 10 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1383/10/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی آزادی شماره ملی 007265XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد حاجی نور محمدی شماره ملی 007071XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا شاه گلدی شماره ملی 006487XXXX به سمت عضو هییت مدیره و امیدرضا گرجی نژاد شماره ملی 225971XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970301XXXX48330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سبلان شمالی ـ خیابان سبلان شمالی ـ کوچه شهید مرتضی نورایی ـ پلاک 10 ـ طبقه اول ـ کدپستی: 163675XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح یافت. پ 970301XXXX78678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی آزادی ک.م 007265XXXX محمد حاجی نور محمدی ک.م علیرضا شاه گلدی ک.م 006487XXXX امیدرضا گرجی نژاد ک.م 225981XXXX برای مدت دو سال بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای رضا صمدی خنار شماره ملی 216216XXXX بسمت بازرس اصلی , آقای مجید پرتو شماره ملی 577001XXXX بسمت بازرس علی البدل یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 970301XXXX81152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ امید رضا گرجی نژاد کد ملی 225981XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مهدی آزادی کد ملی 007265XXXX رییس هییت مدیره ـ محمد حاجی نور محمدی کد ملی 007071XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ علیرضا شاه گلدی کد ملی 006487XXXX عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت آقای امید رضا گرجی نژاد و آقای مهدی آزادی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970216XXXX97398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/3/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 7/3/92 واصل گردید: مهرداد زکی زاده به ک م 001609XXXX به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا گرجی نژاد به ک م 216189XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیدرضا گرجی نژاد به ک م 225981XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مهدی آزادی به کم 007265XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد حاجی نورمحمدی به ک م 007071XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا شاه گلدی به ک م 006487XXXX به سمت عضو هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا ثابت امیدرضا گرجی نژاد و مهدی آزادی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1661427 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/29:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/5/85 آقایان علیرضا شاه گلدی به سمت رییس هییت مدیره وامیر رضا گرجی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره ومحمد حاجی نور محمدی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات باامضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است . اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/28:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 28/10/83 تحت شماره 238939 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/10/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارهمشهری آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه قطعات مربوط به موضوع شرکت پژوهش و بازرگانی تولیدات قطعات الکترونیکی خودرویی اخذ وام واستفاده از تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پاسداران نیستان هفتم بن بست پژواک پ 3/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال منقسم به 1000 سهم 000 ‚ 10 ریالی با نام که مبلغ 000 ‚ 500 ‚ 3 ریال آن طی گواهی شماره 374/1476/3/12/72 مورخه 22/10/83 بانک صادرات شعبه گلستان دوم پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای مهدی آزادی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و محمد حاجی نورمحمدی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره وعلیرضا شاه گلدی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و امیدرضا گرجی نژاد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 خانم مارال صدیق زنده به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده جلیلی پناه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی