اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 714

شناسه ملی: 14003714868

تاریخ ثبت: 1392/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1454549531

تاریخ تاسیس: 1392/08/16

آدرس: شهرستان رامیان ، شهر خان ببین ، خیابان امام ره ، میدان امام رضا ع ، جنب بانک سپه ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/16:

خلاصه شرکت نامه و تقاضانامه شرکت فوق که در تاریخ 16/08/1392 شماره ثبت 714 و شناسه ملی 140037XXXX8 در دفتر ثبت شرکت های داخلی این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: کشاورزی و پرورش انواع آبزیان. 2 تاریخ ثبت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود خواهد بود. 3 سرمایه شرکت: مبلغ یکصد و نود میلیون ریال منقسم به نوزده سهم با نام ده میلیون ریالی که کلیه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال آن طی گواهی شماره 247/3109 مورخه 17/07/1392 بانک توسعه تعاون رامیان نقدا واریز گردیده است. 4 مدیران شرکت: آقای مهدی اسماعیلی فرزند محمد دارای کد ملی 487997XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مرتضی اسماعیلی فرزند محمد دارای کد ملی 487991XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای صالح ابراهیمی کلوکن فرزند علی اکبر دارای کد ملی 487991XXXX به سمت منشی هییت مدیره و خانم معصومه رضایی فرزند رجبعلی دارای کد ملی 226003XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 5 مدیر عامل : آقای محمدرضا ابراهیمی کلوکن فرزند حسن دارای کد ملی 487952XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 صاحبان امضاهای مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات با امضا ثابت آقای محمد رضا ابراهیمی کلوکن مدیر عامل و آقای مرتضی اسماعیلی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای مرتضی اسماعیلی نایب رییس هییت مدیره، آقای صالح ابراهیمی کلوکن منشی هییت مدیره حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای محمد رضا ابراهیمی کلوکن مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 بازرسان شرکت: آقای علی اصغر ابراهیمی کلوکن فرزند علی اکبر دارای کد ملی 487980XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه جمشیدی خان ببین فرزند والی اله دارای کد ملی 487982XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 مرکز اصلی شرکت: شهرستان رامیان، شهر خان ببین، خیابان امام (ره)، میدان امام رضا(ع)، جنب بانک سپه، کدپستی 145454XXXX ، تلفن 017462XXXX2 ش 667660XXXX110004XXXX رییس ثبت اسناد و املاک رامیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی