اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1586

شناسه ملی: 10980126211

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 5971853481

آدرس: در واحد ثبتی میاندوآب به بخش مرکزی شهر میاندوآب محله خالصه خیابان طالقانی جنوبی خیابان شهدای غربی پلاک 0 طبقه دوم واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

3,250,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . محل شرکت در واحد ثبتی میاندوآب به بخش مرکزی، شهر میاندوآب، محله خالصه، خیابان طالقانی جنوبی، خیابان شهدای غربی، پلاک 0 ، طبقه دوم، واحد 2 -کد پستی 597185XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 . ماده 31 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضا هییت مدیره به 3 الی 6 نفر تغییر یافت. ش 981108XXXX01743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX - معصومه مسروری کد ملی 297012XXXX - عبداله کوخاله کد ملی 287237XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 . سعید بابازاده کد ملی 297116XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا ابدالیان کد ملی 296019XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 981108XXXX79768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . معصومه مسروری کد ملی 297012XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - عبداله کوخاله کد ملی 287237XXXX نایب رییس هییت مدیره - نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 . امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری بامضای مدیر عامل منفرداً بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش 981108XXXX37587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX ومعصومه مسروری کد ملی 297012XXXX و عبداله کوخاله کد ملی 287237XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. - 2 سعید بابازاده کد ملی 297116XXXX بسمت بازرس اصلی و زهرا ابدالیان کد ملی 296019XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 961115XXXX77711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 معصومه مسروری کد ملی 297012XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و عبداله کوخاله کد ملی 287237XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. - 2 امضای کلیه اسناد مالی ، چکها ، قراردادها و اسناد تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل منفرداً بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش 961115XXXX65580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX ، معصومه مسروری کد ملی 297012XXXX و سعید صالحی کد ملی 297183XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 سعید بابازاده کد ملی 297116XXXX بسمت بازرس اصلی و زهرا ابدالیان کد ملی 296019XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960123XXXX01594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 معصومه مسروری کد ملی 297012XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و سعید صالحی کد ملی 297183XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و نوید باقرنژاد میاندوآب کد ملی 297183XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل منفرداً بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش 960123XXXX38264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به 500 سهم 10000 ریالی با نام به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام از محل واریز نقدی و از طریق صدور 49500 سهم جدید به ارزش هر سهم 10000 ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش یافته طی گواهی بانکی شماره 345/12690/59 مورخ 17/08/1394 بانک تجارت بحساب شرکت واریز گردیده و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال سرمایه نقدی می باشد که به 50000 سهم بانام عادی هر یک به ارزش 10000 ریال تقسیم شده و صد درصد آن پرداخت گردیده است. ش 941016XXXX34874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 3250000 ریال طی گواهی بانکی شماره 59/12660 , 344 مورخ 17/08/1394 بانک تجارت شعبه ولیعصر میاندوآب پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100 % پرداخت شده می باشد. ش 941016XXXX12843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سعید بابازاده به کد ملی 297116XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا ابدالیان به کد ملی 296019XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941016XXXX00477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعداد سهام از 1000 سهم 5000 ریالی با نام به 500 سهم 10000 ریالی با نام تبدیل و در اصل سرمایه شرکت تغییری حاصل نشده، لذا ماده 4 اساسنامه به شرکت مذکور اصلاح گردید. ماده 4 : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون ریال می باشدکه به 500 سهم 10000 ریالی با نام تقسیم گردیده است و شرکت سهام ممتاز منتشر نکرده است. ش 941016XXXX20657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوید باقرنژاد میاندوآب به کد ملی 297183XXXX ، معصومه مسروری به کد ملی 297012XXXX و سعید صالحی به کد ملی 297183XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ سعید بابازاده به کد ملی 297116XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا ابدالیان به کد ملی 296019XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. ش 940202XXXX77335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ معصومه مسروری به کد ملی 297012XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و سعید صالحی به کد ملی 297183XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و نوید باقرنژاد میاندوآب به کد ملی 297183XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار دادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 940202XXXX44422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 27/1/1392 شرکت آذر راه نوید به شماره ثبت 1586 و شناسه ملی 109801XXXX1 و کدپستی 597174XXXX تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای سعید صالحی خانم معصومه مسروری آقای نوید باقرنژاد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای سعید بابازاده و خانم زهرا ابدالیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 خانم معصومه مسروری فرزند رحیم به شماره 12732 و شماره ملی 297012XXXX میاندوآب به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سعید صالحی فرزند حمید به شماره 503 و شماره ملی 297183XXXX میاندوآب به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای نوید باقرنژاد فرزند رسول به شماره 390 و شماره ملی 297183XXXX میاندوآب به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1651895 اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/11:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 4/11/89 شرکت راه ساختمانی آذر راه نوید به شماره ثبت 1586 تغییرات وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان رسول باقرنژاد نوید باقر نژاد جلال احمدی بهزاد احمدیاری سعید صالحی جواد صالحی به عنوان اعضای اصلی و هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای نادر زراعت و خانم معصومه مسروری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 آقای رسول باقرنژاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقایان جلال احمدی بهزاد احمد یاری سعید صالحی و جواد صالحی به ترتیب به عنوان نایب رییس هییت مدیره واعضای هییت مدیره و آقای نوید باقر نژاد به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار وعقود قراردادهای اسلامی با امضا منفرد مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است .وسایر نامه های عادی واداری با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 عبارت ذیل به بند 1 تبصره 5 ماده 44 اساسنامه اضافه گردیدکه مدیر عامل می تواند عده ای از اختیارات خود را به فردی از اعضای هییت مدیره تفویض کند. 7 اعضای هییت مدیره از چهار نفر به شش نفر افزایش و به تصویب مجمع رسید در نتیجه ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 3/10/85 شرکت راه ساختمانی آذر راه نوید سهامی خاص به شماره ثبت 1586 تغییرات زیر در شرکت مذبور اتخاذ گردید: 1 - آقای الهوردی حسینی به سمت رییس و آقای مرتضی حسنی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نوید باقرنژاد به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار بانکی و عقود و قراردادهای اسلامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 - خانم معصومه مسروری و آقای نادر زراعت به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی