اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 723

شناسه ملی: 14000042872

تاریخ ثبت: 1390/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق الذکر که در مورخ 10/7/90 تحت شماره 723 و شناسه ملی 140000XXXX2 دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در مورخ 10/7/90 از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تولید عسل. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تویسرکان خیابان حافظ شرقی کوچه باغوار به کدپستی 15144 ـ 65818 . 3 ـ مبدا شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: هفتصد هزار ریال نقدی منقسم به هفت سهم یکصد هزار ریالی بانام که شماره حساب 1/7074971/111/3704 بصورت نقد نزد بانک توسعه تعاون واریز گردید. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: خانم اکرم السادات موسوی جلال به عنوان رییس هییت مدیره و خانم ریحانه خوشنویس به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حر آبادی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای علیرضا خوشنویس فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 412 و شماره ملی 397922XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد رسمی و قراردادهای تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم رضوان اسماعیل بگی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی محمد مالمیر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تویسرکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی