اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10862121664

تاریخ ثبت: 1389/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/27:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 27/7/89 تحت شماره 485 و شناسه ملی 108621XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات برق رسانی تاسیس ات شبکه های هوایی و زمینی حفظ و نگهداری و تعمیر تاسیس ات انعقاد قرارداد با شهرداری ها جهت انجام خدمات روشنایی و برق رسانی معابر و اماکن. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: تنگستان روستای آباد کدپستی 14336 75511 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/1 ریال منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شمارهِ ی 340/1603 مورخ 19/5/89 بانک توسعه تعاون شعبه تنگستان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان علی صیدی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، حسن زندوی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد سعیدی به عنوان منشی هییت مدیره و همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیده. ضمنا مدت تصدی مدیر عامل 2 سال می باشد. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا مشترک علی صیدی، حسن زندوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای حسن زندوی آقای محمد صیدی حق امضا خواهند داشت اسناد عادی و نامه های اداری با امضا آقای علی صیدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقایان ماشاالله زندوی و علی اکبر بازیاری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی