اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 44

شناسه ملی: 10530017737

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1395 و تاییدیه شماره 60 , 926 , 210 مورخ 21/02/97 از اداره بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اقای عزیز بلاغی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحمت عظیمی به سمت مدیرعامل و آقای هاشم فرهمند: به سمت روابط عمومی و آقای قربان قلباش به سمت نایب رییس و آقای حسن غلامی به سمت خزانه دار برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد به امضا آقای عزیز بلاغی و امضا آقای قربان قلباش و در غیابت وی با امضا آقای هاشم فرهمند همراه با مهر موسسه معتبر است. ش 970306XXXX03182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 22/03/1395 و تاییدیه شماره 60 , 926 , 210 مورخ 21/02/97 از اداره بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اقای عزیز بلاغی و آقای رحمت عظیمی و آقای هاشم فرهمند و آقای قربان قلباش و آقای حسن غلامی به عنوان اعضا اصلی و خانم نجیمه غلامی و سعید عظیمی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد رضا خورشیدی به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر راستگو به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ش 970306XXXX19618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 22/2/1388 تغییرات زیر در موسسه فوق الذکر اعمال گردید: 1 - آقایان رحمت عظیمی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره، عزیز بلاغی به سمت رییس هییت مدیره، قربان غلباش به سمت نایب رییس هییت مدیره، هاشم فرهمند به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره، حجت الله مطلع به سمت روابط عمومی و عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 2 - آقایان حسن غلامی و عیسی میرشکاران و گوهر میرشکاران به عنوان بازرس اصلی و خانم عاطفه خسروی پور به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی