اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1616

شناسه ملی: 10183001760

تاریخ ثبت: 1392/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 90414/96/101 مورخ 25/06/1396 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 17/04/1396 مرکز اصلی شرکت راه و ساختمان سازه کاران شهر آرا سهامی خاص به نشانیتهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان ارغوان پلاک 12 ساختمان گل طبقه اول واحد شمالی

کد پستی: 1998664983

تاریخ تاسیس: 1392/01/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/24:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/01/19:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا عربی نره به شماره ملی 119017XXXX به سمت بازرس اصلی و مجتبی حاجی به شماره ملی 007742XXXX به سمت علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سعید لطفی به شماره ملی 413334XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره سیده صفورا رسولی به شماره ملی 450111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آسیه نظری غلام به شماره ملی 399005XXXX به سمت عضو هییت مدیره محسن ابدالی به شماره ملی 419982XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته،بروات وقراردادهاوعقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 981025XXXX77278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید لطفی ـ آقای مرتضی رشیدی ـ خانم آسیه نظری غلام ـ آقای محسن ابدالی بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند وبه ترتیب زیرتعیین سمت شدند: ـ آقای سعید لطفی به شماره ملی 413334XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ آقای مرتضی رشیدی به شماره ملی 393336XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ خانم آسیه نظری غلام به شماره ملی 399005XXXX بسمت عضو هییت مدیره وآقای محسن ابدالی به شماره ملی 419982XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته،بروات وقراردادهاوعقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 980325XXXX86649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1397 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. تعداد اعضای هییت مدیره بین 3 الی 10 نفرتعیین گردید. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییر واصلاح گردید. پ 980202XXXX55371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا عربی نره به شماره ملی 119017XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی حاجی به شماره ملی 007742XXXX به سمت علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 980202XXXX69320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به موجب نامه شماره 90414/96 , 101 مورخ 25/06/1396 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 17/04/1396 مرکز اصلی شرکت راه و ساختمان سازه کاران شهر آرا سهامی خاص به نشانیتهران: سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان ارغوان ـ پلاک 12 ـ ساختمان گل ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی: 199866XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 515755 به ثبت رسیده است. پ 971115XXXX57129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بهزاد ـ خیابان ارغوان ـ پلاک 12 ـ ساختمان گل ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی: 199866XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960428XXXX19329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960121XXXX77197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 960121XXXX58935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید لطفی به شماره ملی 413334XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، یوسف منصوری به شماره ملی 491089XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن ابدالی به شماره ملی 419982XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ بروات ـ سفته ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ پویا عربی نره به شماره ملی 119017XXXX به سمت بازرس اصلی و مجتبی حاجی به شماره ملی 007742XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960121XXXX78367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ به موضوع شرکت مواردی از قبیل: انجام کلیه امور پیمانکاری و عمرانی مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات و تجهیزات ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراه ها و راههای ریلی و باند فرودگاه ها و تونلها و پلها و راههای زیرزمینی و راهداری و عملیات آسفالت و نظایر آن، تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، تاسیسات و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال نفت و گاز و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز و پالایشگا ههای نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال نفت و گاز الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش 960121XXXX74536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/21:

شرکت فوق در تاریخ 19/1/1392 تحت شماره 1616 و شناسه ملی 101830XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/1/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: فعالیت درزمینه کلیه کارهای ساختمانی اعم از هرنوع از ساختمان با هرنوع کاربری، مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری، صنعتی و همچنین امور محوطه سازی، جدول کشی، حصارکشی، دیوارهای محافظ و راه سازی و هرنوع فعالیت درزمینه احداث راه و ساختمان. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهر رباط کریم، خیابان ملکی، کوچه گلهای 2 ، پلاک 110/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 764 مورخ 13/12/1391 نزد بانک ملی شعبه رباط کریم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مرتضی رشیدی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای امیرمسعود داوودی بروجردی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سعید لطفی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم سیده صفورا رسولی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای سعید لطفی به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم فریده رسولی به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم مریم رشیدی به عنوان بازرس علی البدل. ش 1634701 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی