اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 61269

شناسه ملی: 14007882486

تاریخ ثبت: 1397/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله خرم کوچه گلبرگ خیابان خرم پلاک 109 ساختمان صفویه طبقه همکف واحد A 1

تاریخ تاسیس: 1397/07/18

کد پستی: 8183715553

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد آهن سپاهان درتاریخ 18/07/1397 به شماره ثبت 61269 به شناسه ملی 140078XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله خرم ـ کوچه گلبرگ ـ خیابان خرم ـ پلاک 109 ـ ساختمان صفویه ـ طبقه همکف ـ واحد A 1 کدپستی 818371XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 231610 مورخ 25/05/1397 نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی اصفهان با کد 91819 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم طلعت نصراصفهانی به شماره ملی 128336XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد علی جمالی به شماره ملی 129019XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای فرهاد جمالی به شماره ملی 129200XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای منصور خسروی فروشانی به شماره ملی 114115XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم رویا جمالی قهدریجانی به شماره ملی 129091XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970718XXXX47647 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی