اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 334

شناسه ملی: 10860298839

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرحسین لعل بهرامپور بشماره ملی 063936XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدعلی بهرامپور با کد ملی 063938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و طاهره لعل بهرامپور بشماره ملی 063826XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ محمدعلی لعل بهرامپور با کد ملی 063938XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره ، پیرحسین لعل بهرامپور رییس هییت مدیره به اتفاق محمدعلی بهرامپور(مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای محمدعلی بهرامپور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960918XXXX90355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیرحسین لعل بهرامپور بشماره ملی 063936XXXX و محمدعلی لعل بهرامپور بشماره ملی 063938XXXX و طاهره لعل بهرامپور بشماره ملی 063826XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و علی لعل بهرامپور بشماره ملی 063939XXXX و هره لعل بهرامپور بشماره ملی 063939XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ مریم لعل بهرامپور بشماره ملی 063940XXXX بسمت بازرس اصلی و عذرا حقانی نوری بشماره ملی 063937XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 960918XXXX77660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تغییرکرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 33 تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی تعاونی گردید. ش 960918XXXX18592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی