اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 10

شناسه ملی: 14000193500

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/07/06:

11,950,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 15/04/1401 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ عبد علی شیخی بشماره ملی 581979XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ ابراهیم تابه زری بشماره ملی 452006XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ علی جوانمرد زاد بشماره ملی 450007XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ شاهپور تبار بشماره ملی 581980XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ احمد تاران بشماره ملی 581979XXXX عضو اصلی هییت مدیره ـ همایون تبار بشماره ملی 581980XXXX عضو علی البدل هییت مدیره ـ مسعود تبار بشماره ملی 581994XXXX عضو علی البدل هییت مدیره 2 ـ مهدی ولدی بشماره ملی 581994XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعداله شیری نیا بشماره ملی 581003XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 3 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 97 قرایت و به تصویب رسید. ش 980606XXXX59922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 15/04/1401 به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای عبد علی شیخی بشماره ملی 581979XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای ابراهیم تابه زری بشماره ملی 452006XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی جوانمرد زاد بشماره ملی 450007XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ آقای شاهپور تبار بشماره ملی 581980XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ احمد تاران بشماره ملی 581979XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره 2 ـ آقای عباس تبار بشماره ملی 581979XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار به صورت دو امضایی با امضای آقای عبد علی شیخی به عنوان رییس هییت مدیره وآقای عباس تبار به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که به امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 980606XXXX70638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/01/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدعلی شیخی به شماره ملی 581979XXXX -ابراهیم تابه زری به شماره ملی 452006XXXX - علی جوانمرد زاد به شماره ملی 450079122 -شاهپور تبار به شماره ملی 581980XXXX -احمد تاران به شماره ملی 581979XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره مسعود تبار به شماره ملی 581994XXXX -همایون تبار به شماره ملی 581980XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره 2 ـ داقر شیری نیا به شماره ملی 581980XXXX به عنوان بازرس اصلی وبرجعلی تاران به شماره ملی 581980XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - 3 - ترازنامه و صورتهای مالی سال 9313 مورد تصویب رسید. ش 950308XXXX79540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/01/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدعلی شیخی به شماره ملی 581979XXXX به سمت رییس هییت مدیره ابراهیم تابه زری به شماره ملی 452006XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی جوانمرد زاد به شماره ملی 450079122 به سمت منشی هییت مدیره شاهپور تبار به شماره ملی 581980XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره احمد تاران به شماره ملی 581979XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره عباس تبار به شماره ملی 581979XXXX به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار به صورت دو امضایی با امضای آقای عبد علی شیخی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای عباس تبار به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950316XXXX49458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/13:

به استناد صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و سوم و صورت جلسه هییت مدیره شرکت تعاونی و فوق مورخ 6/7/82 و تاییدیه شماره 4810/15 ت- 26/7/82 اداره کل تعاون استان ایلام تغییرات زیر انجام پذیرفت: 1 - ترازنامه سال 81 قرایت و به تصویب رسید 2 - اساسنامه جدید شرکت در 66 ماده و 43 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. 3 - سرمایه شرکت از مبلغ 4790000 ریال به مبلغ 11950000 ریال افزایش یافت. 4 - با توجه به اتمام مدت ماموریت هییت مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت اعضا جدید به شرح عبدعلی شیخی به عنوان رییس هییت مدیره، ابراهیم تابه زری به عنوان نایب رییس هییت مدیره علی جوانمرزاده به عنوان منشی- شاهپور تبار به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال- عباس تبار به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال- ستار چنگل به عنوان بازرس اصلی- برجعلی تاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند 5 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبارات و اوراق عادی و نامه ها با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی