اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1805

شناسه ملی: 10780052739

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/91 شرکت مذکور که در تاریخ 31/2/91 به این اداره واصل گردیده است: 1 آقایان سهیل عظیمی و مصطفی اخوان سیگاری و خانم فاطمه بیات پریدری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقایان علیرضا حسین خانی به عنوان بازرس اصلی و کاظم واعظی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/2/91 : خانم فاطمه بیات پریدری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای سهیل عظیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی اخوان سیگاری به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و حدود اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی