اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 29643

شناسه ملی: 14005611422

تاریخ ثبت: 1394/11/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استان البرز کرج ابتدای خ مطهری خ مطهری شرقی جنب پارک لادن ساختمان آپادانا ط 3 واحد 6

کد پستی: 3143915558

تاریخ تاسیس: 1394/11/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

1,200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

تاسیس شرکت تعاونی مسکن اعضای مرکز امور مشاوران و وکلا قوه قضاییه استان البرز درتاریخ 21/11/1394 به شماره ثبت 29643 به شناسه ملی 140056XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه وآپارتمانهای مسکونی وواگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضا وهمچنین تاسیسات عمومی مورداستفاده مشترک اعضا. خریدواحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج ـ ابتدای خ مطهری ـ خ مطهری شرقی ـ جنب پارک لادن ـ ساختمان آپادانا ـ ط 3 ـ واحد 6 کدپستی 314391XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 12XXXXXXXX ریال منقسم به 200 سهم 6000000 ریالی که تعداد 200 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1045XXXX00 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 160/4106 مورخ 26/08/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مهستان پرداخت گردیده است. اعضا هییت مدیره: آقای بشیر ارمندیی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 489940XXXX و آقای ذکریا سیاوشی زنگیانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 225989XXXX و آقای مهدی عزتی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 121987XXXX و آقای علی اصغر ماهی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 005785XXXX و آقای سیدحمید کاغذچی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و منشی هییت مدیره به شماره ملی 005961XXXX و آقای مرتضی مختاری به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 489903XXXX و آقای رامین صفاییان بادی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 005469XXXX برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا ذکریا سیاوشی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره یا مهدی عزتی (نایب رییس هییت مدیره) و یا سید حمید کاغذچی (منشی هییت مدیره) به اتفاق بشیر ارمندیی (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای بشیر ارمندیی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید جاهدی سقرلو به شماره ملی 006137XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسمعیل درویش وند به شماره ملی 006683XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941121XXXX64303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی