اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6245

شناسه ملی: 14005550934

تاریخ ثبت: 1394/10/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: شرکت بوسیله هییت مدیره مرکب از 3 نفر عضو که بوسیله عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند تبصره 4 انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است. ش 960719XXXX11122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تاتاریخ 19/10/1397 به شرح ذیل تعیین گردیدند: مریم دارابی به شماره ملی 453996XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل مصطفی دل پیشه به شماره ملی 449018XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی مراد دارابی به شماره ملی 453962XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960719XXXX77389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 19/10/1397 به شرح ذیل تعیین گردیدند: مریم دارابی به شماره ملی 453996XXXX ـ مصطفی دل پیشه به شماره ملی 449018XXXX ـ علی مراد دارابی به شماره ملی 453962XXXX . ـ 2 هدایت جلیلیان به شماره ملی 453967XXXX به سمت بازرس اصلی وحیده شیراوند به شماره ملی 419943XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960719XXXX23357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص فناور سلامت پیشه آریا درتاریخ 28/10/1394 به شماره ثبت 6245 به شناسه ملی 140055XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت::فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات سلامت، شبکه اینترنت، نرم افزار، سخت افزار، فناوری پزشکی، فناوری بهداشت، فناوری موادوتجهیزات پزشکی، زیست فناوری وانفورماتیک پزشکی وطراحی سیستم های اطلاعات درحوزه سلامت وفناوری وورزش در صورت ضرورت قانونی انجام موضات فعالیت.پس از اخذ مجوز لازم. ((ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایلام چالیمار خیابان میلاد کوچه تجریان یازدهم.کد پستی 693113XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2117 مورخ 28/10/1394 نزد بانک ملی شعبه ایلام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:الهه غلامی پریزاد به سمت رییس هییت مدیره به شماره کد ملی 042114XXXX یاسر سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره کد ملی 450124XXXX شاهین شهبازی به سمت عضو هییت مدیره به شماره کد ملی 163939XXXX مصطفی دل پیشه به سمت عضو هییت مدیره به شماره کد ملی 449018XXXX مریم دارابی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره کد ملی 453996XXXX تا تاریخ 4/9/1396 انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. هدایت جلیلیان به شماره ملی 453967XXXX به عنوان بازرس اصلی. وحیده شیراوند به شماره ملی 419943XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 941028XXXX65912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی