اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3914

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/27:

شرکت فوق در تاریخ 27/08/1386 شماره ثبت 3914 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/08/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پخش مواد غذایی و بهداشتی پس از اخذ مجوز لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان ایلام، شهر ایلام، میدان امام (ره) خیابان مطهری. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 300/19180/66 مورخ 29/07/1386 نزد بانک تجارت شعبه خرمشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای عبدالسلام شیروانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رفیعه حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای عیسی عزیزی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای عیسی عزیزی به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای مهدی غلامی به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای سعید رضایی به عنوان بازرس علی البدل. ش 134330XXXX113788XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی