اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و صورت جلسه نقل و انتقال سهام و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 20/8/88 شرکت فوقالذکر تغییرات ذیل حاصل گردیده است: نقل و انتقال سهام صورت پذیرفت. اعضا اصلی و علیالبدل هیئت مدیره انتخاب گردیدهاند. فرخ شرفی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حبیب اله شیخ بهائی رئیس هیئت مدیره و سجاد علی احمدی نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب گردیدهاند. کلیه اسناد و اوراق مالی شرکت با امضا فرخ شرفی مدیرعامل و امضا حبیب اله شیخ بهائی رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت اعتبار دارد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. روزنامه حدیث برای ثبت آگهیهای شرکت انتخاب گردیده است. آقای وحید کریمی بعنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال انتخاب گردیده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بافت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی