اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/07/27:

1,868,328,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/13:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/11/87 تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 - آقایان محمد علی بهشتی و محمود شبانی و سید ابوطالب کریمی و ابوالفضل صفری و مرتضی شاه علی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و علی اصغر غریبی و سید مجتبی موسوی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال برگزیده شدند. 2 - آقایان علیرضا تیموری به سمت بازرس اصلی و امیر امینیان به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال برگزیده شدند. 3 - برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/11/87 آقای محمد علی بهشتی به سمت رییس هییت مدیره و مرتضی شاه علی به سمت نایب رییس و محمود شبانی و ابوالفضل صفری به سمت اعضای هییت مدیره به مدت سه سال و سید ابوطالب کریمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 17/9/85 تصمیمات زیر گرفته شد. 1- آقایان محمد بهشتی و محمد علی بهشتی و محمود شبانی و علی اصغر غریبی و حمید اکبریان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود جلالی و مرتضی شاهعلی به سمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره تا تاریخ 17/9/87 برگزیده شدند. 2- سرمایه شرکت از مبلغ 500/157/107/2 ریال به مبلغ 500/577/215/2 ریال افزایش یافت. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/9/85 آقایان محمد علی بهشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر غریبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهشی به سمت منشی هیئت مدیره به مدت سه سال و آقای محمد رضا نوروزی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات 31167- 11/9/82 و برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ 14/9/83. آقایان محمد علی بهشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نوروزی به سمت مدیرعامل جدید تا تاریخ 19/7/85 برگزیده شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/14:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت مورخ 27/7/81 با حضور اکثریت سهامداران که در تاریخ 24/4/82 به این اداره رسیده است 1 - ترازنامه مربوط به سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد خورشیدی تصویب گردید. 2 - آقایان تورج مظفری و علیرضا حسنی به سمت بازرسان اصلی شرکت بمدت یکسال برگزیده شدند. 3 - سرمایه شرکت از مبلغ 152406XXXX ریال به مبلغ 186832XXXX ریال از محل بالا بردن تعداد سهام از 152406 سهم ده هزار ریالی به 186832 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت. رییس ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی