اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3716

شناسه ملی: 10460070437

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان مرداد پلاک 191 طبقه همکف

کد پستی: 4533156769

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/03/25:

3,340,832 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده 40 اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ـ 1 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ 1 ) نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ 1 ) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ 1 ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ـ 1 ) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ 1 ) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. ـ 1 ) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ـ 1 ) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ 1 ) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و به هر کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ 1 ) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ 1 ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ـ 1 ) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ش 961203XXXX27400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای حمید محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX ـ خانم سکینه محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX ـ آقای خلیل محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX 2 ـ خانم طاهره رحمنی با کد ملی 428593XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 961203XXXX81201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمید محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای خلیل محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محمدکاظم محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) 4 ـ خانم سکینه محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمدکاظم محمد رضایی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961203XXXX95654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت به استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ دهستان تهم ـ آبادی شهرک صنعتی اشراق ـ خیابان مرداد ـ پلاک 191 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 453315XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961203XXXX73796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت رییس هییت مدیره . آقای هاشم محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره . آقای محمدکاظم محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت و اعضای هییت مدیره) . آقای خلیل محمد رضایی با کد ملی 428261XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمدکاظم محمد رضایی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940527XXXX57244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/83 که در مورخ 8/4/83 واصل گردید. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیون دویست هزار ریال بمبلغ دویست و پنجاه میلیون و هشتاد ریال منقسم به یکصد و بیست سهم به ارزش 334/083/2 ریال بانام از محل تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 2 ـ دفتر در مورخ 16/4/83 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/82 شرکت مزبور که در تاریخ 27/10/82 واصل گردیده: 1 - آقای احمد یارمحمدی به سمت بازرس اصلی و آقای یونس میرزایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ابراهیم محمدی، فیروز ترابی میکاییل آقامحمدلو. 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/82 آقایان فیروز ترابی به سمت رییس هییت مدیره و میکاییل آقامحمدلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابراهیم محمدی به سمت مدیر عامل تعیین شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک - سفته - بروات و غیره با امضای مشترک آقایان ابراهیم محمدی، میکاییل آقامحمدلو و فیروز ترابی همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی