اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 353

شناسه ملی: 10840033980

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 8955133312

آدرس: استان یزد شهرستان اردکان بخش عقدا شهر عقدا محله شهرک بلوار شهید صدوقی خیابان سنتو پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1397 و تاییدیه به شماره 19689/93 مورخ 13/5/1397 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محل شرکت در واحد ثبتی اردکان به آدرس استان یزد ـ شهرستان اردکان ـ بخش عقدا ـ شهر عقدا ـ محله شهرک ـ بلوار شهید صدوقی ـ خیابان (سنتو) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 895513XXXX تغیر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970605XXXX42711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/04/1397 و تاییدیه به شماره 19689/93 مورخ 13/5/1397 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای منصور افخمی عقدا با شماره ملی 444982XXXX و آقای علی اکبر افخمی عقدا با شماره ملی 444935XXXX و خانم قمر افخمی عقدا به شماره ملی 045198XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای محمد رضاکریمی به شماره ملی 444983XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمن کریم زاده عقدا به شماره ملی 444000XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970605XXXX10645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1397 و تاییدیه به شماره 19689/93 مورخ 13/5/1397 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:آقای منصور افخمی عقدا به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم قمر افخمی عقدا به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی اکبر افخمی عقدا به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و غیره با امضا مشترک آقای علی اکبر افخمی عقدا مدیرعامل و آقای منصور افخمی عقدا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970605XXXX42973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/27:

باستناد تاییدیه 3913/93 مورخ 24/02/93 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه و بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 22/02/93 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان منصور افخمی عقدا و علی اکبر افخمی عقدا و خانم قمر افخمی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از بین نامبردگان آقای منصور افخمی عقدا به سمت رییس هییت مدیره و خانم قمر افخمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر افخمی عقدا به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبار است 3 ـ روزنامه ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ آقای محمد کریمی به سمت بازرس اصلی و خانم یاسمن کریمزاده به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 934360XXXX111607XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/3/90 که در تاریخ 25/5/90 به این اداره واصل گردیده تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان منصور افخمی عقدا و محمد افخمی عقدا و خانم قمر افخمی عقدا به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند همچنین از بین نامبردگان آقای منصور افخمی عقدا بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد افخمی عقدا بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای علی اکبر افخمی عقدا خارج از هییت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک آقایان منصور افخمی عقدا و علی اکبر افخمی عقدا فرزند منصور همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 3 ـ آقای رضا توسنگ به عنوان بازرس اصلی و خانم یاسمن کریم زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه ایران جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد تاییدیه 13756/93 مورخ 25/11/85 سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/6/85 آقایان علی اکبر افخمی عقدا و محمد افخمی عقدا و علی اصغر افخمی عقدا به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند در نتیجه آقای محمد افخمی عقدا به عنوان رییس هییت مدیره و علی اکبر افخمی عقدا به عنوان مدیر عامل و آقای علی اصغر افخمی عقدا نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می نماید از جمله و بدون قید انحصاری چکها، سفته ها و بروات و حواله ها با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 سیمای اردکان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 آقایان محمدرضا کریمی و علی اکبر افخمی عقدا به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی