اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 263

شناسه ملی: 10861869450

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1397 و نامه شماره 382 مورخ 26/9/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدشت و مصوبه جلسه مورخ 29/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 تراز نامه و سایر صورتحسابهای مالی سال 1395 و 1396 تصویب شد. - 2 توحید قلی زاده کد ملی 492985XXXX - ابراهیم متقدیمی کد ملی 492990XXXX - علی متقدیمی کد ملی 492968XXXX به سمت بازرسان اصلی و اسماعیل قنبری کد ملی 492991XXXX - یعقوب رضایی کد ملی 492968XXXX - نصیر حسن نژاد کد ملی 492974XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند - 3 روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه اصلی و همشهری به عنوان روزنامه علی البدل انتخاب شد ش 971130XXXX06806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1395 و نامه شماره 9025 مورخ 14/12/1395 مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تراز نامه و سایر صورتهای مالی سال 1394 تصویب شد. ـ 2 ابراهیم متقدیمی کد ملی 492990XXXX و علی متقدیمی کد ملی 492968XXXX و یعقوب رضایی کد ملی 492968XXXX به سمت بازرسان اصلی و اسماعیل قنبری کد ملی 492991XXXX و جلیل بیرامی کد ملی 492964XXXX و قاسم کریمی کد ملی 492971XXXX شماره شناسنامه 327 به سمت بازرسان علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 موسی رضاپور کد ملی 492967XXXX و قهرمان رضاپور کد ملی 492989XXXX و کامل رضانژاد کد ملی 492967XXXX و غلامعلی ابراهیمی کد ملی 492964XXXX و مهدی عباسقلی زاده کد ملی 492955XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و هدایت نظر زاده کد ملی 492966XXXX و توحید قلی زاده کد ملی 492985XXXX و صمد قنبری کد ملی 492964XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. ش 960126XXXX19169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/1395 و نامه شماره 9025 مورخ 14/12/1395 مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 موسی رضاپور به شماره ملی 492967XXXX بسمت رییس هییت مدیره وکامل رضانژاد به شماره ملی 492967XXXX بسمت نایب ریس هییت مدیره و مهدی عباسقلی زاده به شماره ملی 492955XXXX بسمت منشی هییت مدیره و غلامعلی ابراهیمی به شماره ملی 492964XXXX و قهرمان رضاپور بشماره ملی 492989XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ 2 قهرمان رضاپور به شماره ملی 492989XXXX بسمت مدیرعامل شرکت به مدت سه سال انتخاب گردید. ـ 3 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره متفقا به امضا برادر موسی رضاپور رییس هییت مدیره و قهرمان رضاپور مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره به امضا کامل رضانژاد نایب ریس هییت مدیره و مدیرعامل برسد و کلیه اوراق عادی به امضا قهرمان رضاپور مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960126XXXX20417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1394 و نامه شماره 7446 مورخ 23/139409 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید ش 941019XXXX43437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1394 و نامه شماره 7446 مورخ 23/139409 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ 1 ترازنامه و سایر صورتحسابهای مالی سال 3 139 به تصویب رسید ـ 2 ابراهیم متقدیمی بشماره ملی 492990XXXX ـ علی متقدیمی بشماره ملی 492968XXXX ـ کامل رضا نژاد بشماره ملی 492967XXXX به سمت بازرسان اصلی و اسماعیل قنبری بشماره ملی 492991XXXX ـ فرهاد رضاپور بشماره ملی 492990XXXX ـ جلیل بایرامی بشماره ملی 492964XXXX به سمت بازرسان علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941019XXXX76698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی