اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3264

شناسه ملی: 10380191646

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 29 نفر

کد پستی: 9185174649

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش شاندیز دهستان شاندیز روستا شهرک صنعتی طوس محله شهرک صنعتی کوچه دبستان عمران بن بست تهویه شرق پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/15:

800,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت مشهد واشر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3264 و شناسه ملی 103801XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین صادقی به شماره ملی 093128XXXX ، آقای حمید صادقی به شماره ملی 093861XXXX و آقای ایمان صادقی به شماره ملی 094609XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود کیمیاگران به شماره ملی 093398XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی سرابندی به شماره ملی 094341XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال های 97 و 98 مورد تصویب قرار گرفت.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/20:

آگهی تغییرات شرکت مشهد واشر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3264 و شناسه ملی 103801XXXX6 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای ایمان صادقی به شماره ملی 094609XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای حمید صادقی به شماره ملی 093861XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای حسین صادقی به شمارملی 093128XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 - خانم الهام قلی نژاد دوین به شماره ملی 082979XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفا آقای علی محمد صادقی از سمت مدیر عامل ی شرکت خانم الهام قلی نژاد دوین به کد ملی 082979XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده تصدی اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/3/1399 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. ش 990128XXXX97992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای حمید صادقی به شماره ملی 093861XXXX آقای علی محمد صادقی به شماره ملی 093881XXXX و آقای ایمان صادقی به شماره ملی 094609XXXX ـ آقای آرین سمیع زاده مشهدی به شماره ملی 094468XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید وحید احمدی کارگر به شماره ملی 943363969 . به سمت بازرس علی البدل را برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970416XXXX85837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان صادقی به شماره ملی 094609XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حمید صادقی به شماره ملی 093861XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی محمد صادقی به شماره ملی 093881XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970416XXXX60695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ـ شهرستان بینالود ـ بخش شاندیز ـ دهستان شاندیز ـ روستا شهرک صنعتی طوس ـ محله شهرک صنعتی ـ کوچه دبستان عمران ـ بن بست تهویه شرق ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی: 918517XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 3 نفر اصلی و بدون داشتن عضو علی البدل هییت مدیره کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ـ مواد 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 و 77 اساسنامه حذف گردید. ش 970416XXXX38459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد صادقی با شماره ملی 093881XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای احسان صادقی با شماره ملی 094100XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ایمان صادقی با شماره ملی 094609XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسین صادقی با شماره ملی 093128XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای حمید صادقی با شماره ملی 093861XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم راحله صادقی با شماره ملی 094242XXXX به سمت عضو علی البدل خانم بهاره صادقی با شماره ملی 092132XXXX به سمت عضو علی البدل که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک دو نفر از اعضای اصلی هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 941112XXXX41480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ آقای حسین صادقی با شماره ملی 093128XXXX ـ آقای حمید صادقی با شماره ملی 093861XXXX ـ آقای علی محمد صادقی با شماره ملی 093881XXXX ـ آقای احسان صادقی با شماره ملی 094100XXXX ـ آقای ایمان صادقی با شماره ملی 094609XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و ـ خانم راحله صادقی با شماره ملی 094242XXXX ـ خانم بهاره صادقی با شماره ملی 092132XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ بازرس اصلی: آقای مهدی جهانی انابت با شماره ملی 093762XXXX ـ بازرس علی البدل: آقای علی فانی یزدی با شماره ملی 094200XXXX که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941112XXXX61655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/21:

به استناد صورتجلسه هییتمدیره مورخ 15/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی پذیرهنویسی منتشره در روزنامه سیاست روز به شماره 3526 مورخ 9/10/1392 موضوع اعمال ماده 169 قانون تجارت و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییتمدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/800 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 10000 سهم 100000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 201610XXXX110174XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 19/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال و افزایش: تعداد سهام از 2000 سهم 100000 ریالی به 10000 سهم 100000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حل شده مورد تصویب قرار گرفت. ش 201610XXXX110174XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/7/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت, آقایان مهدی جهانی انابت و علی اکبر قاسمی گجوان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حسین صادقی حمید صادقی علی محمد صادقی احسان صادقی و ایمان صادقی به سمت اعضای اصلی و خانمها راحله صادقی و بهاره صادقی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/7/92 آقای احسان صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایمان صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی صادقی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1740025 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/4/88 تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت که 5 نفر آن اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، و تصویب صورتهای مالی سال 87 ، آقایان مهدی جهانی و حسین جهانی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محسن صادقی و مهدی صادقی و علی محمد صادقی و امیر صادقی و خانم هنگامه صادقی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای احسان صادقی به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/5/88 آقای علی محمد صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرزاد فنایی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره ِیا مدیرعامل و یکنفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/2/88 شرکت فوق، آقای علی محمد صادقی از سمت عضویت هییت مدیره و مدیریت عاملی مستعفی و به جای ایشان، آقای امیر صادقی (عضو علی البدل هییت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 27/4/88 انتخاب گردید در نتیجه آقای مهدی صادقی به سمت رییس هییت مدیره و محسن صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرزاد فنایی نوکار به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/4/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقایان نصرالله آصفی یزدی و علی محمد کاملیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان حسین صادقی و محسن صادقی و مهدی صادقی و حمید صادقی و علی محمد صادقی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان امیر صادقی و احسان صادقی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/86 آقای مهدی صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی محمد صادقی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/11/83 آقایان حسین صادقی، محسن صادقی، مهدی صادقی، هادی صادقی و حمید صادقی به سمت اعضا اصلی و آقای امیر صادقی و علی محمد صادقی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقایان ناصر احتشام و محمد حسن کاظمینی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/11/83 آقای محسن صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای هادی صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید صادقی به سمت منشی هییت مدیره و آقای مهدی صادقی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره یا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی