اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19

شناسه ملی: 10860571583

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: بخش مرکزی شهر امیدیه شهرک مطهری بلوار شهدا خیابان شهید مطهری طبقه اول تلفن 09390939780

کد پستی: 6373185998

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حبیب اله درفشی به شماره ملی 186180XXXX و امان اله درفشی به شماره ملی 186156XXXX و حجت اله درفشی به شماره ملی 527003XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. قدرت آقاجری به شماره ملی 186158XXXX به عنوان بازرس علی البدل، امید سلامت به شماره ملی 195011XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 961220XXXX41381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مورخ 09/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا به قرار ذیل تعیین گردیدند: حبیب اله درفشی به شمارهملی 186180XXXX نایب رییس و اماناله درفشی به شمارهملی 186156XXXX رییس هییتمدیره و حجت اله درفشی به شمارهملی 527003XXXX مدیرعامل حق امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامههای اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961220XXXX90663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمععمومیفوقالعاده مورخ 09/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحدثبتی امیدیه به آدرس بخش مرکزی شهر امیدیه شهرک مطهری بلوار شهدا خیابان شهید مطهری طبقه اول تلفن 093909XXXX0 کدپستی 637318XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961220XXXX87571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/04:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/5/93 شرکت صدیق پیشگان جنوب (سهامی خاص) که کلاً ضمیمه نامه مورخ 4/6/93 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم به عمل آمده است. 1 ـ امان اله درفشی با کد ملی 186156XXXX بسمت مدیرعامل و حبیب اله درفشی با کد ملی 186180XXXX بسمت رییس هییت مدیره و فاطمه درفشی با کد ملی 186159XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا امان اله درفشی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر باشد. 3 ـ امید سلامت با کد ملی 195011XXXX بسمت بازرس اصلی و قدرت آقاجری با کد ملی 186158XXXX بسمت بازرس علی البدل کلاً برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت معین گردید. مراتب در تاریخ 4/6/93 ذیل ثبت شماره 19 بثبت رسید. ش 301240XXXX115562XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی