اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20971

شناسه ملی: 10860860710

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 6184931867

آدرس: محمد توگلی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد توکلی به شماره ملی 181717XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد توگلی به شماره ملی 174052XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: علیرضا پور مرادی سلطانمرادی نایب رییس هییت مدیره شماره ملی 275549XXXX ـ عبید معاوی رییس هییت مدیره شماره ملی 175263XXXX ـ آرزو شهیب مدیرعامل شماره ملی 175373XXXX . روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و بطور کلی هرگونه قرارداد که شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970329XXXX30876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد توکلی به شماره ملی 181717XXXX به عنوان بازرس اصلی، محمد توگلی به شماره ملی 174052XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه روزان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبید معاوی به شماره ملی 175263XXXX -آرزو شهیب به شماره ملی 175373XXXX و علیرضا بیات به شماره ملی 175355XXXX . ش 960309XXXX93995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبید معاوی به شماره ملی 175263XXXX رییس هییت مدیره- آرزو شهیب به شماره ملی 175373XXXX نایب رییس هییت مدیره و علیرضا بیات به شماره ملی 175355XXXX مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960309XXXX21984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد توکلی به شماره ملی 181717XXXX به عنوان بازرس اصلی ، محمد توگلی به شماره ملی 174052XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. عبید معاوی به شماره ملی 175263XXXX و آرزو شهیب به شماره ملی 175373XXXX و سارا گلباد به شماره ملی 007046XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کدپستی : 618493XXXX ش 940518XXXX42186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: عبید معاوی به شماره ملی 175263XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آرزو شهیب به شماره ملی 175373XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سارا گلباد به شماره ملی 007046XXXX به سمت مدیرعامل امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات قرارداد ها وبه طور کلی هرگونه قراردادی که شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش 940518XXXX82554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/11/91 و هییت مدیره مورخ 1/11/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: عبید معاوی عضو و رییس هییت مدیره، آرزو شهیب عضو و نایب رییس هییت مدیره، سارا گلباد عضو و مدیر عامل حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. احمد توکلی بازرس اصلی و محمد توکلی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. کدپستی 618431867 مسیول ثبت شرکت های اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 3/9/89 و هییت مدیره مورخ 3/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتنداز: عبید معاوی رییس هییت مدیره کیمیا جوکار دریس نایب رییس آرزو شهیب تاجیه معاوی خدیجه معاوی اعضای هییت مدیره محمدرضا خالقی ایرانی مدیر عامل و عضو حق امضا اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتنداز: احمد توکلی بازرس اصلی محمد توگلی بازرس علی البدل آدرس جدید شرکت: اهواز اراضی پادادشهر خیابان فردوسی پلاک 2 کدپستی 618493XXXX تلفن 5584238 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 3/6/87 که طی نامه وارده 13527 5/6/87 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: عبدالکریم مشاک مدیر عامل ، عبید معاوی رییس هییت مدیره، کیمیا جوکار دریس نایب رییس هییت مدیره آروز شهیب، تاجیه معاوی، خدیجه معاوی عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی احمد توکلی، بازرس علی البدل عبداله توکلی برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/5/84 که طی نامه وارده 7825 - 10/5/84 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: عبید معاوی مدیر عامل و رییس هییت مدیره- تاجیه معاوی نایب رییس هییت مدیره- خدیجه معاوی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی احمد توکلی- بازرس علی البدل عبدالله توکلی برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی