اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 23/2/86 تحت شماره 1552 در این اداره به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت مسکن پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 موسسین شرکت: آقایان 1 مهدی ده مردان 2 محمدرضا ربیعی 3 حسن جوان علویی 4 حسن صفایی 5 هادی دهقان 6 نرگس زابلی جراحی 7 فاطمه ارضی فیض آبادی 3 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت پنج سال. 4 مرکز اصلی شرکت: شهرستان مه ولات خیابان شهید بهشتی 5 سرمایه شرکت مبلغ 000/140 ریال منقسم به 7 سهم 000/20 ریالی بانام که کل مبلغ آن پرداخت گردیده است 6 اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی ده مردان محمدرضا ربیعی حسن جوان علویی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای حسن صفایی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای مهدی ده مردان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا ربیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن جوان علویی به سمت منشی هییت مدیره و آقای مهدی ده مردان به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای مهدی ده مردان و نایب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا ربیعی و یا منشی هییت مدیره آقای حسن جوان علویی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه ها و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 8 اساسنامه شرکت در 66 ماده و 47 تبصره به تصویب رسید 9 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 10 بازرسان شرکت: آقای هادی دهقان به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس زابلی جراحی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی