اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 488345

شناسه ملی: 14005669192

تاریخ ثبت: 1394/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1967756338

آدرس: تصفیه تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی پلاک 56 واحد 16

تاریخ تاسیس: 1394/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924395 2ـ3 مديرتصفيه شركت زرين تجهيزات انرژيگستركسري( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ اميد بشيري

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924395 2ـ3 مديرتصفيه شركت زرين تجهيزات انرژيگستركسري( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ اميد بشيري

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924395 1ـ3 مديرتصفيه شركت زرين تجهيزات انرژيگستركسري( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ اميد بشيري

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21324 مورخ 7/3/1387 صفحه 29 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به آقاي اميد بشيري به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924395 1ـ3 مديرتصفيه شركت زرين تجهيزات انرژيگستركسري( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ اميد بشيري

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای امید بشیری به شماره ملی 045120XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. و نشانی محل تصفیه تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک 56 واحد 16 کدپستی 196775XXXX می باشد. پ 970301XXXX45490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص زرین تجهیزات انرژی گستر کسری در تاریخ 15/12/1394 به شماره ثبت 488345 به شناسه ملی 140056XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تحقیقات، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب، راه اندازی، تعمیر، نگهداری، تولید، تهیه، تامین، پشتیبانی، تهیه مشخصات فنی، خرید، فروش، صادرات و واردات، ، مشارکت، بهره برداری در زمینه تجهیزات، قطعات و ملزومات مصرفی مورد استفاده در صنعت نفت، گاز، انواع فرآورده های نفتی، محصولات پتروشیمی و سایر حامل های انرژی، اتوماسیون صنعتی، انواع ماشینها، رباتها و خطوط صنعتی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده و گرم کننده ساختمان، برق (تولید و توزیع انتقال نیرو)، انجام فعالیتهای معدنی اعم از استخراج و بهره برداری، اکتشاف، فرآوری و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی، ایجاد صنایع معدنی، تهیه نقشه های معدنی، انجام و ارایه خدمات فنی در بخش معدن، ایجاد صنایع و خرید و فروش مواد معدنی و حق العمل کاری آن، انجام کلیه فعالیتهای زمین شناسی و ارایه خدمات فنی و مشابه در این زمینه، مشارکت، انجام کلیه امور راهسازی، حفاری، شهرسازی، بنادر، اسکله سازی، پل، سدسازی و خطوط انتقال نیرو برای بخش های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام امور قراردادی، برآورد پروژه و احداث کارخانه برای تولید تجهیزات مربوط به موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات پولی و مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و انجام سایر امور و عملیاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک 56 ، واحد 16 کدپ 196775XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1577/849/94 مورخ 26/11/94 نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: بهراد سیدزارع ش ملی 006849XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد رضا طوسی ش ملی 006409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهسا صدیقی ش ملی 007841XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مرادی زمانی به شماره ملی 045343XXXX به عنوان بازرس اصلی و المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ 941215XXXX03614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی