اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 25163

شناسه ملی: 10260459370

تاریخ ثبت: 1384/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8197715844

آدرس: تصفیه اصفهان خیابان زینبیه خیابان مهدیه پلاک 645

تاریخ تاسیس: 1384/05/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مرتضی میر سعیدی کد ملی 129116XXXX بسمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان ـ خیابان زینبیه ـ خیابان مهدیه ـ پلاک 645 کدپستی 819771XXXX می باشد. ش 951201XXXX26398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهر گستر امین، سهامی خاص که در تاریخ 10/5/84 تحت شماره 25163 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی نسل فردا می شود: 1 - موضوع شرکت: خدماتی، اجرای پروژه های عمرانی، ابنیه، آپارتمان سازی، محوطه سازی، انبوه سازی و اجرای پروژه های تاسیس ات فنی و شهری و تجهیزات خدمات مخابرات از جمله نگهداری شبکه هوایی و زمینی و دیجیتال، خدمات عمران شهری، نگهداری فضای سبز، تامین نیروی انسانی موقت و متخصص خدمات اداری و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان مهدیه، پلاک 645 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم به 35 % آن به موجب گواهی شماره 212 - 29/3/84 بانک ملی شعبه زینبیه به حساب جاری 2145 واریز و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 30/3/84 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای مرتضی میرسعیدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی میرسعیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رضوانی امینی مورنانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 6 - مصطفی بنازاده و رسول امیدیان سوار باغی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی