اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42933

شناسه ملی: 10260607588

تاریخ ثبت: 1389/11/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

آدرس: استناد نامه شماره 14031 مورخ 21/03/1396 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نشانی شرکت در اصفهان به هزار جریب کوچه چهارم خیابان هزارجریب پلاک 232 طبقه همکف

کد پستی: 8168614641

تاریخ تاسیس: 1389/11/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/17:

25,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/02:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/09:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1398 و نامه شماره نامه شماره 5445 مورخ 09/02/1398 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 224 , 123 , 982 مورخ 21/01/1398 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 25000000 ریال کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 25000000 ریال نقدی است منقسم به 100 سهم 250000 ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش 980506XXXX34433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1398 و نامه شماره 2268 مورخ 20/01/1398 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 180 , 123 , 982 مورخ 19/01/1398 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی پناهی به شماره ملی 128935XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم شهلا پناهی به شماره ملی 114063XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی پناهی به شماره ملی 113013XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980506XXXX73502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

به استناد نامه شماره 2268 مورخ 20/01/1398 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 180 , 123 , 982 مورخ 19/01/1398 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی پناهی به شماره ملی 128935XXXX ، شهلا پناهی به شماره ملی 114063XXXX و علی پناهی به شماره ملی 113013XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رسول سعیدی به شماره ملی 112101772 به سمت بازرس اصلی و محمد علی امیریان به شماره ملی 128956XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. ش 980506XXXX46831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد نامه شماره 62927 مورخ 03/11/1397 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رسول سعیدی به شماره ملی 111210XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی امیریان به شماره ملی 128956XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. ش 971109XXXX15717 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1397 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی (طی گواهی بانک ملت شعبه ممتاز دانشگاه اصفهان به شماره 69/92106 مورخ 02/11/1397 ) و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 25000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 100000000 ریال نقدی است منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش 971109XXXX70739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1397 و نامه شماره 47917 مورخ 19/8/1397 صادره از سازمان هواپیمایی کشور و نامه شماره 7674 , 123 , 972 مورخ 30/7/1397 صادره از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه الحاقی گردید: " الف) خدمات سیاحتی- جهانگردی که در زمینه اخذ روادید تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی و گردشگری. ب) ارایه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای لازم جهت بهره برداری لازم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری" - نام شرکت به " خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و بار تعطیلات آرام سپاهان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970824XXXX30763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد نامه شماره 14031 مورخ 21/03/1396 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی پناهی به شماره ملی 128935XXXX ، خانم شهلا پناهی به شماره ملی 114063XXXX و آقای علی پناهی به شماره ملی 113013XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای رسول سعیدی به شماره ملی 112101772 و آقای محمد امیریان به شماره ملی 128956XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960418XXXX55902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد نامه شماره 14031 مورخ 21/03/1396 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت در اصفهان به هزار جریب ـ کوچه چهارم ـ خیابان هزارجریب ـ پلاک 232 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 816861XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960418XXXX17150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد نامه شماره 14031 مورخ 21/03/1396 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی پناهی به شماره ملی 128935XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم شهلا پناهی به شماره ملی 114063XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی پناهی به شماره ملی 113013XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش 960418XXXX33377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد نامه شماره 14031 مورخ 21/03/1396 سازمان هواپیمایی کشوری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 3 الی 5 نفر اعضای اصلی است که از بین سهامداران توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده انتخاب می شوند. ضمنا هییت مدیره می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز داشته باشد. ش 960418XXXX54388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1394 نام شرکت به "خدمات مسافرت و بار هوایی تعطیلات آرام سپاهان" تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940929XXXX59833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی پناهی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم شهلاپناهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی پناهی عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآورشرکت با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 940122XXXX75603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی پناهی کد ملی 128935XXXX و خانم شهلاپناهی کد ملی 114063XXXX و آقای علی پناهی کد ملی 113013XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.آقای رسول سعیدی کد ملی 112101772 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدامیریان کد ملی 128956XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی انتخاب گردیدند. ش 940122XXXX93196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/24:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/1/91 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/25 ریال منقسم به یکصد سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/250 ریال که مبلغ 000/000/24 ریال بموجب گواهی شماره 624 مورخ 9/11/91 بانک ملی شعبه برق اسلام آباد پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 24/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114656XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ 000/650 ریال طی گواهی شماره 626 مورخ 6/1/91 بانک ملی شعبه برق اسلام آباد توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 24/10/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114656XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رسول سعیدی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی امیریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ خانم فاطمه شکری زاده از عضو هییت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضای هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای مرتضی پناهی درچه، خانم شهلا پناهی درچه، آقای علی پناهی درچه تا تاریخ 17/3/94 . 4 ـ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی پناهی درچه به سمت رییس هییت مدیره، خانم شهلا پناهی درچه به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی پناهی درچه به سمت عضو هییت مدیره، خانم سیمین رستمی (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 17/3/94 . 5 ـ کلیه اوراق اسناد مالی تعهدآور شرکت بامضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 6/11/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114656XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 5/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد علی بابایی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد علی امیریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضای هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای مرتضی پناهی درچه و خانم فاطمه شکری زاده و خانم شهلا پناهی درچه تا تاریخ 5/1/1393 . 4 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 بتصویب رسید. 5 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی پناهی درچه بسمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه شکری زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شهلا پناهی درچه بسمت عضو هییت مدیره و خانم الهام کریمی (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 5/1/1393 . 6 ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 7/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/11/1389 تحت شماره 42933 و شناسه ملی 102606XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 2/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اولیا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات مسافرت هوایی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی و فروش بلیط مسافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر و بطور مستقیم و غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری و سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نماید. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان خ هزارجریب اول کوی امام جعفر صادق مجتمع گلدیس پلاک 1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 401 مورخ 23/10/1389 نزد بانک ملی شعبه برق اسلام آباد پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن ترکان بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مرتضی پناهی درچه بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سید علیرضا سعید بخش بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم فاطمه ترکان بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ خانم شهلا پناهی درچه بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای علی پناهی درچه بسمت عضو هییت مدیره. 7 ـ 5 ـ آقای آرش ترکان بسمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 8 ـ 5 ـ خانم الهام کریمی (خارج از اعضا هییت مدیره بسمت مدیرعامل بمدت 1 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت باامضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم بدری باقیات اصفهانی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمد علی امیریان به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی