اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2199

شناسه ملی: 10861732527

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

آدرس: جدید استان مازندران ، شهرستان چالوس ، بخش مرکزی ، شهر چالوس ، شهید مطهری ، خیابان کمربندی نوشهر ، خیابان شهید مطهری ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1397 برابر تاییدیه شماره 12030 مورخ 05/12/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان های چالوس وکلاردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید: استان مازندران، شهرستان چالوس، بخش مرکزی، شهر چالوس، شهید مطهری، خیابان کمربندی نوشهر، خیابان شهید مطهری، پلاک 0 ، طبقه همکف وکدپستی 466193XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971213XXXX37897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- صورتهای مالی وترازنامه سالهای 1393 ، 1394 و 1395 مورد تصویب قرار گرفت. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 به نمایندگی نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX دهیاری نعمت آباد با شناسه ملی 140060XXXX5 به نمایندگی سعید علیزاده با کد ملی 483956XXXX دهیاری تازه آباد با شناسه ملی 140060XXXX1 به نمایندگی مرتضی خداپرست با کد ملی 483986XXXX دهیاری سینوا چشمه با شناسه ملی 140060XXXX6 به نمایندگی محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX دهیاری میانکی با شناسه ملی 140060XXXX8 به نمایندگی مصطفی رودگر پور با کد ملی 483955XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و دهیاری علی آباد با شناسه ملی 140060XXXX6 به نمایندگی سیدمیثم حسینی با کد ملی 483979XXXX دهیاری شهرک شهید رجایی با شناسه ملی 140060XXXX1 به نمایندگی حامد کیهانی با کد ملی 220049XXXX دهیاری مازوپشته با شناسه ملی 140060XXXX7 به نمایندگی فرشید کیا دلیری با کد ملی 483995XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.- در خصوص بازرسان شرکت:آقای روح اله زال نژاد با کد ملی 483987XXXX آقای غلامرضا فاندر با کد ملی 483944XXXX آقای بخش الله نامجو با کد ملی 483951XXXX به سمت بازرسان اصلی تعاونی و آقای محمد محمودثانی با کد ملی 220051XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 961209XXXX01341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف)در خصوص سمت مدیران:- آقای مصطفی رودگرپور با کد ملی 483955XXXX به نمایندگی از دهیاری میانکی با شناسه ملی 140060XXXX8 رییس هییت مدیره - آقای مرتضی خداپرست با کد ملی 483986XXXX به نمایندگی از دهیاری تازه آباد با شناسه ملی 140060XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به نمایندگی از دهیاری سینواچشمه با شناسه ملی 140060XXXX6 به سمت منشی هییت مدیره - آقای سعید علیزاده با کد ملی 483956XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال تعیین گردیدند.ب)در خصوص سمت مدیران:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای سعید علیزاده با کد ملی 483956XXXX مدیر عامل و آقای مصطفی رودگرپور با کد ملی 483955XXXX به نمایندگی از دهیاری میانکی با شناسه ملی 140060XXXX8 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای مصطفی رودگرپور رییس هییت مدیره،امضا آقای مرتضی خداپرست با کد ملی 483986XXXX به نمایندگی از دهیاری تازه آباد با شناسه ملی 140060XXXX1 نایب رییس هییت مدیره باتفاق آقای سعید علیزاده (مدیر عامل)تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد. اسناد عادی و اوراق اداری با امضای آقای سعید علیزاده مدیر عامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای مصطفی رودگرپور رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 961209XXXX17461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/25:

به موجب نامه شماره 3721 مورخ 20/04/1396 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات غرب با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به نمایندگی از دهیاری سینوا با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت منشی هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی تا تاریخ 04/09/1396 انتخاب شدند. ـ با توجه به استعفای آقای احمد شمس ناتری از سمت مدیرعاملی شرکت، هییت مدیره ضمن موافقت آقای حسن پوررودگر با کد ملی 483985XXXX نام پدر محرمعلی دارای شماره شناسنامه 4 صادره از چالوس را به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تصدی تا تاریخ 04/09/1396 انتخاب نمود. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای حسن پوررودگر با کد ملی 483985XXXX مدیرعامل و آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای نورمحمد سام دلیری رییس هییت مدیره، امضا آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به نمایندگی از دهیاری سینوا با شناسه ملی 140060XXXX0 منشی هییت مدیره باتفاق آقای محل امضای اعضای اصلی هییت مدیره و مدیرعامل حسن پوررودگر با کد ملی 483985XXXX مدیرعامل تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد. اسناد عادی و اوراق اداری با امضای آقای حسن پوررودگر با کد ملی 483985XXXX مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 960425XXXX98571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1393 و بموجب نامه شماره 8310 مورخ 22/10/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـاعضای هییت مدیره تا تاریخ 04/09/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: دهیاری خرمنه علیا به شناسه ملی 140060XXXX8 با نمایندگی آقای عیسی میردار منصور پناهی با کد ملی 483955XXXX و دهیاری ذوات شرق به شناسه ملی 140060XXXX5 با نمایندگی آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX و دهیاری مهدی آباد به شناسه ملی 140049XXXX5 با نمایندگی آقای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX و دهیاری ذوات غرب به شناسه ملی 140060XXXX0 با نمایندگی آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX و دهیاری سینوا به شناسه ملی 140060XXXX0 با نمایندگی آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و دهیاری نعمت آباد به شناسه ملی 140060XXXX5 با نمایندگی آقای سعید علیزاده با کد ملی 483956XXXX و دهیاری کریم آباد به شناسه ملی 140060XXXX5 با نمایندگی آقای علی دلفانیان با کد ملی 483953XXXX و دهیاری علی آباد به شناسه ملی 140060XXXX6 با نمایندگی آقای سیدمیثم حسینی با کد ملی 483979XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. - 2 بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا فاندر با کد ملی 483944XXXX و آقای حسن پوررودگر با کد ملی 483985970 و آقای بخش الله نامجو با کد ملی 483951XXXX به سمت بازرسان اصلی تعاونی و آقای حامد کیهانی با کد ملی 220049XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال های 1391 و 1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 950805XXXX88872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/09/1393 و بموجب نامه شماره 8310 مورخ 22/10/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـاساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 28 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 950805XXXX54603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1393 و بموجب نامه شماره 2605 مورخ 27/03/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـسمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره و آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات غرب با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به نمایندگی از دهیاری سینوا با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت منشی هییت مدیره و آقای عیسی میردار منصور پناهی با کد ملی 483955XXXX به نمایندگی از دهیاری خرمنه علیا با شناسه ملی 140060XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - 2 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل و آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره،امضا آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات غرب با شناسه ملی 140060XXXX0 نایب رییس هییت مدیره باتفاق احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد. اسناد عادی و اوراق اداری با امضای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 950805XXXX67165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1393 و بموجب نامه شماره 2605 مورخ 27/03/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـسمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره و آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات غرب با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن زال نژاد با کد ملی 483996XXXX به نمایندگی از دهیاری سینوا با شناسه ملی 140060XXXX0 به سمت منشی هییت مدیره و آقای عیسی میردار منصور پناهی با کد ملی 483955XXXX به نمایندگی از دهیاری خرمنه علیا با شناسه ملی 140060XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - 2 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل و آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره،امضا آقای فایز اوسطی با کد ملی 483950XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات غرب با شناسه ملی 140060XXXX0 نایب رییس هییت مدیره باتفاق احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل تواماً با مهر شرکت اعتبار دارد. اسناد عادی و اوراق اداری با امضای احمد شمس ناتری با کد ملی 483971XXXX به نمایندگی از دهیاری مهدی آباد با شناسه ملی 140049XXXX5 مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای نورمحمد سام دلیری با کد ملی 483997XXXX به نمایندگی از دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی 140060XXXX5 رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 950805XXXX67165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی