اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1006

شناسه ملی: 10260160889

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1396 و نامه شماره 98176 مورخ 8/11/1396 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29 12 95 و 29/12/94 به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 549682XXXX ریالتصویب شد. اصغر بیات کد ملی 175342XXXX احمدرضا دهانی کد ملی 120961XXXX ومصطفی رجبی خرزوقی کد ملی 511015XXXX ومرتضی نظری حاجی ابادی کد ملی 511050XXXX و فرامرز اقاجان مولایی 128866XXXX به عنوان اعضای اصلی وجمشید شاه نظری شاهرضایی کد ملی 181773XXXX و بهروز خواجه دهی کد ملی 128650XXXX ومرتضی بلالی کد ملی 128645XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. منصور صنعتی کد ملی 128866XXXX وابوالفضل پاینده کد ملی 511053XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 980224XXXX95788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1396 و نامه شماره 98176 مورخ 18/11/1396 اداه تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا دهانی کد ملی ( 120961XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و مصطفی رجبی خرزوقی کد ملی ( 511015XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی نظری حاجی ابادی کد ملی ( 511050XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره و اصغر بیات کد ملی ( 175342XXXX ) به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و اقای احمدرضا دهانی (سمت:رییس هییت مدیره)و درغیاب احمدرضا دهانی (سمت:رییس هییت مدیره)با امضای مصطفی رجبی خرزوقی (سمت نایب رییس هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر خواد بود واوراق عادی با امضا آقای اصغر بیات (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970208XXXX40187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی