اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 502

شناسه ملی: 10700070134

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 31 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آٌقای سیدجعفر حسینی به شماره ملی 224933XXXX و آقای قربانعلی صابر نوچمنی به شماره ملی 212234XXXX ـ آقای اسمعیل اربابی به شماره ملی 224868XXXX و ـ آقای مهدی تاجیک به شماره ملی 224937XXXX ـ آقای سعداله قایمی به شماره ملی 224930XXXX و ـ آقای علیرضا صباغ به شماره ملی 212127XXXX و ـ آقای محمد مهدی میرزایی شموشکی به شماره ملی 212235XXXX بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای رجبعلی علیجان پور به شماره ملی 212034XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا باقرپور به شماره ملی 224868XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960716XXXX06489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدجعفر حسینی به شماره ملی 224933XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای قربانعلی صابر نوچمنی به شماره ملی 212234XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای اسمعیل اربابی به شماره ملی 224868XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مهدی تاجیک به شماره ملی 224937XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ آقای سعداله قایمی به شماره ملی 224930XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا صباغ به شماره ملی 212127XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ علی البدل 7 ـ آقای محمد مهدی میرزایی شموشکی به شماره ملی 212235XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ علی البدل ـ آقای سیدمیرزاعلی حسینی میرزینلی به شماره ملی 224867XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک آقای سیدجعفر حسینی (رییس هییت مدیره) و آقای سیدمیرزاعلی حسینی میرزینلی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک آقای سیدجعفر حسینی (رییس هییت مدیره) و آقای سعدالله قایمی (عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر همکف ـ کدپستی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد آقای سیدمیرزاعلی حسینی میرزینلی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر همکف ـ کدپستی. ش 960716XXXX61934 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره ـ اصلی عبارتند از: ـ آقای علیرضا باقرپور به شماره ملی 224868XXXX و آقای محمد رضا رضایی شموشکی به شماره ملی 212235XXXX وآقای عزیز خطیر نامنی به شماره ملی 224878XXXX و آقای عباسقلی تازیکه لمسکی به شماره ملی 212231XXXX و آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی 212078XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ اعضای هییت مدیره ـ علی البدل عبارتند از: آقای علیرضا صباغ به شماره ملی 212127XXXX وآقای سید میرزاعلی حسینی میرزینلی به شماره ملی 224867XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای رجبعلی علیجان پور بشماره ملی 212034XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید جعفر حسینی بشماره ملی 224933XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت ش 960304XXXX55717 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا باقرپور به شماره ملی 224868XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای محمد رضا رضایی شموشکی به شماره ملی 212235XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای عزیز خطیر نامنی به شماره ملی 224878XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ اصلی و آقای عباسقلی تازیکه لمسکی به شماره ملی 212231XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ اصلی و آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی 212078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ اصلی و آقای علیرضا صباغ به شماره ملی 212127XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ علی البدل و آقای سید میرزاعلی حسینی میرزینلی به شماره ملی 224867XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک رییس هییت مدیره و هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950824XXXX56177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 02/03/1393 تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان مالی سال 92 بتصویب رسید. آقای رجبعلی علیجانپور کد ملی 212034XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر قلی دهقان به کد ملی 224868XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان علیرضا باقرپور، رحیم قایمی، محمدرضا رضایی شموشکی عزیز خطیر نامنی، عباسقلی تازیکه لمسکی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان سید مصطفی حسینی و علیرضا صباغ به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. علیرضا باقرپور بشماره ملی 224868XXXX بسمت رییس هییت مدیره، عزیز خطر نامنی کد ملی 224878XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، رحیم قایمی کد ملی 224865XXXX بسمت منشی هییت مدیره، محمدرضا رضایی شموشکی کد ملی 212235XXXX بسمت عضو هییت مدیره، عباسقلی تازیکه لمسکی کد ملی 212231XXXX بسمت عضو هییت مدیره، سید مصطفی حسینی کد ملی 212231XXXX عضو اول علی البدل هییت مدیره، علیرضا صباغ کد ملی 212127XXXX عضو دوم علی البدل هییت مدیره و آقای فرشید صفایی کد ملی 212178XXXX بسمت مدیرعامل شرکت برای دو سال انتخاب گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراقی که برای شرکت تعهدآور باشد باامضا سه نفر مدیرعامل فرشید صفایی علیرضا باقرپور رییس هییت مدیره و رحیم قایمی عضو هییت مدیره بامهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 667760XXXX770018XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/26:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/9/92 در شرکت تغییرات زیر در حاصل شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال 91 بتصویب رسید. آقای سید مصطفی حسینی و عزیز خطیر نامنی و رحیم قایمی و نوروز علی میرزایی شموشکی، سید اسماعیل حسینی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای علیرضا باقر پور کد ملی 224868XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی میرزایی شموشکی کد ملی 212235XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای سید مصطفی حسینی کد ملی 212231XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای عزیز خطیر نامنی کد ملی 224878XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رحیم قایمی کد ملی 224865XXXX نوروز علی میرزایی شموشکی کد ملی 212232XXXX سید اسماعیل حسینی کد ملی 224936XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره آقای فرشید صفایی کد ملی 212178XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا 3 نفر مدیر عامل و آقایان سید مصطفی حسینی رییس هییت مدیره و رحیم قایمی عضو هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا مدیر عامل (فرشید صفایی) و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 667760XXXX770013XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/3/91 و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/4/92 تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. آقایان سید مصطفی حسینی کد ملی 212231XXXX عزیز خطیر نامنی کد ملی 224878XXXX ، رحیم قایمی کد ملی 224865XXXX ، نوروز علی میرزایی شموشکی کد ملی 212232XXXX سید اسماعیل حسینی کد ملی 224936XXXX مهدی تاجیک کد ملی 224937XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علیرضا باقر پور کد ملی 224868XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمد مهدی میرزایی شموشکی کد ملی 212235XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای سید مصطفی حسینی به سمت رییس هییت مدیره آقای عزیز خطیر نامنی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رحیم قایمی، نوروز علی میرزایی شموشکی، سید اسماعیل حسینی به عنوان عضو هییت مدیره آقای فرشید صفایی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد بهادار اعم از چک سفته برات و اوراق تجارتی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری فقط با امضا منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 667760XXXX770011XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 3/4/90 و هییت مدیره مورخ 19/4/90 تغییرات زیر در شرکت حاصل شد : آقای علیرضا باقرپور به سمت بازرس اصلی و آقای محمدمهدی میرزایی شموشکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای سید اسماعیل حسینی میرزینلی عضو علی البدل هییت مدیره جایگزین آقای میرقربان میرزایی زاده ( عضو اصلی هییت مدیره قبلی) در شرکت شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 7/3/89 شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. آقای سید مصطفی حسینی کد ملی 212231XXXX و عزیز خطیر نامنی کد ملی 224878XXXX و رحیم قایمی کد ملی 224865XXXX و نوروز علی میرزایی شموشکی کد ملی 212232XXXX و میر قربان میرزایی زاده دنگلانی کد ملی 224928XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای سید اسماعیل حسینی کد ملی 224936XXXX و آقای مهدی تاجیک کد ملی 224937XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد مهدی میرزایی شموشکی کد ملی 212235XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا باقر پور کد ملی 224868XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای سید مصطفی حسینی بسمت رییس هییت مدیره و آقای عزیز خطیر نامنی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رحیم قایمی به عنوان منشی و آقایان نوروز علی میرزایی و میر قربان میرزایی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ضمنا آقای فرشید صفایی مجددا برای سمت مدیرعامل شدن از طرف هییت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه چکها و اسناد و اوراقی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضا آقایان سید مصطفی حسینی و عزیز خطیر نامنی و فرشید صفایی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/4/87 شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت حاصل شد: آقای علیرضا باقرپور به عنوان بازرس اصلی و آقای نوروز علی میرزایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان سید مصطفی حسینی و عزیز خطیر نامنی و سید علی اکبر حسینی و رحیم قایمی و حسینعلی علیجان پور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان سید جلال جمالی و حسینعلی ساورعلیا به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای سید مصطفی حسینی بسمت رییس هییت مدیره و آقای عزیز خطیر نامنی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشید صفایی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضا آقای سید مصطفی حسینی (رییس هییت مدیره) و عزیز خطیر نامنی (نایب رییس) و فرشید صفایی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/4/1386 شرکت فوق ترازنامه مالی سال 1385 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا باقرپور به عنوان بازرس اصلی و آقای نوروز علی میرزایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/10:

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 22/4/85 و هییت مدیره مورخ 1/3/86 شرکت فوق تغییرات آقای سید مصطفی حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عزیز خطیرنامنی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و آقایان رحیم قایمی و حسینعلی علیجانپور و سید علی اکبر حسینی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان سید جلال جمالی و حسین ساورعلیا به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای علیرضا باقرپور به عنوان بازرس اصلی و آقای نوروز علی میرزایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اداری و بانکی از قبیل چک، سفته، با امضا سه نفر از اعضا هییت مدیره و آقایان سید مصطفی حسینی (رییس هییت مدیره) و عزیز خطیر نامنی (نایب رییس) و فرشید صفایی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با عنایت به اینکه این اداره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان منفک گردیده لذا تحت شماره 502 در تاریخ 11/2/86 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/4/1385 آقایان سید مصطفی حسینی (رییس هییت مدیره) و رحیم قایمی (نایب رییس هییت مدیره) و آقایان عزیز خطیرنامنی و حسینعلی علیجان پور و سید علی اکبر حسینی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان سید جلال جمالی و حسین ساورعلیا به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1385 شرکت فوق آقای فرشید صفایی را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده خدمت هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اداری و بانکی از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر (رییس و یا نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی