اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45977

شناسه ملی: 10260639735

تاریخ ثبت: 1390/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/30

آدرس: 1 3 استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان زینبیه ، کوچه منتظر المهدی ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/30:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/8/1390 تحت شماره 45977 و شناسه ملی 102606XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی، انجام کلیه امور خدماتی، طراحی نظارت مشاوره و اجرا و هرگونه اموری که بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان زینبیه، کوچه منتظر المهدی، پلاک 59 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 476 مورخ 23/8/1390 نزد بانک ملی شعبه خیابان صمدیه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمود امیری مبارکه بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم سمیه امیری مبارکه بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد امیری مبارکه بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد امیری مبارکه بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مسعود نفر ده سرخی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم فرشته قلعه به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی