اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2662

شناسه ملی: 10300051132

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6931454339

آدرس: تصفیه استان ایلام شهرستان ایلام بخش مرکزی شهر ایلام شماره یک خیابان توحید بلوار ش بهشتی پلاک 0 طبقه اول با

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/29:

7,075,328,800 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/29:

7,071,900,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/02:

7,075,328,800 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/09/1398 و مجوز شماره 1303502 مورخ 21/11/1398 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سیده عظما جعفرپور به شماره ملی 209193XXXX مالک علی محمدی به شماره ملی 450070XXXX مهریار سلیمانی به شماره ملی 004996XXXX به عنوان هییت تصفیه و خانم سیده عظما جعفرپور به شماره ملی 209193XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان ایلام شهرستان ایلام بخش مرکزی شهر ایلام شماره یک خیابان توحید بلوار ش بهشتی پلاک 0 طبقه اول با کدپستی 693145XXXX می باشد. ش 981123XXXX40902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/02/1398 مجوز شماره 2590 مورخ 13/03/1398 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 70719XXXX0 ریال به مبلغ 707532XXXX ریال منقسم به 33016 سهم با نام عادی به ارزش هر سهم 214300 ریال که تماما از طریق افزایش تعداد سهام واز محل پرداخت نقدی(طی گواهی بانکی به شماره 262952/98/60 مورخ 02/03/1398 نزد بانک رفاه کارگران – شعبه شهدای قلاویزان افزایش و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح میگردد. ش 980319XXXX57123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/02/1398 و مجوز شماره 2590 مورخ 13/03/1398 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 خانم زینب فرامرزی به شماره ملی 450078XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فرامرزی به شماره ملی 450110XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 2 ترازنامه و صورت مالی سال 97 به تصویب رسید. ش 980319XXXX32229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1397 و مجوز شماره 2590 مورخ 13/03/1398 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 10500700 ریال به مبلغ 707532XXXX ریال منقسم به 33016 سهم با نام عادی به ارزش هر سهم 214300 ریال که تماما از طریق افزایش تعداد سهام و از محل پرداخت نقدی(طی گواهی بانکی شماره 186943/98/60 در حساب جاری شماره 3356449 مورخ 21/02/1398 بانک رفاه کارگران – شعبه شهدای قلاویزان) افزایش و ماده 7 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید ش 980319XXXX99434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1398 و مجوز شماره 2590 مورخ 13/03/1398 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 707532XXXX ریال به مبلغ 70719XXXX0 ریال منقسم به 33000 سهم 214300 ریالی کاهش یافت. ش 980319XXXX63191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا اصلی هییت مدیره از 3 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل به 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل تغییر یافت و ماده 22 اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید در 52 ماده و 38 تبصره به تصویب رسید. ش 970823XXXX45249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/08/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیده عظما جعفرپور به شماره ملی 209193XXXX محمد فرامرزی به شماره ملی 450073XXXX طاهره آزاد به شماره ملی 450070XXXX به عنوان اعضای اصلی و مالک علی محمدی به شماره ملی 450070XXXX مهریار سلیمانی به شماره ملی 004996XXXX به سمت اعضای علی البدل ش 970823XXXX24632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/08/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیده عظما جعفرپور به شماره ملی 209193XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد فرامرزی به شماره ملی 450073XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره طاهره آزاد به شماره ملی 450070XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره ـ 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم سیده عظما جعفر پور به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آقای محمد فرامرزی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به اتفاق خانم طاهره آزاد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم طاهره آزاد به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970823XXXX79802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی ایلام به آدرس جدید استان ایلام-شهرستان ایلام-بخش مرکزی-شهر ایلام- شماره یک-خیابان توحید-بلوار ش بهشتی-پلاک 0 -طبق اول- کدپستی کدپستی 693145XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970721XXXX19426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/8/1392 و دادنامه شماره 920997XXXX100039 مورخ 14/2/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ایلام و مجوز شماره 15101 مورخ 25/8/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/10 ریال بمبلغ 700/500/10 ریال منقسم به 49 سهم با نام به ارزش هر سهم 300/214 ریال تغییر نمود و ماده 7 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. 2 ـ مواد 9 و بند 4 ماده 12 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. ش 134330XXXX113749XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/07:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/09/1392 و مجوز شماره 17159 مورخ 24/09/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/09/1395 بقرار ذیل اتخاذ شد: سیده عظما جعفرپور کد ملی 193090XXXX و محمد فرامرزی کد ملی 073526XXXX و طاهره آزاد کد ملی 450070XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و مالک علی محمدی کد ملی 070243XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: سیده عظما جعفرپور به سمت رییس هییت مدیره و محمد فرامرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و طاهره آزاد به سمت منشی هییت مدیره و مالک علی محمدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و طاهره آزاد به سمت مدیر عامل تا تاریخ 16/09/1394 . 3 ـ ساسان کامران کد ملی 070891XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهریار سلیمانی کد ملی 996626XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های بامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 134330XXXX113749XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی