اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 962

شناسه ملی: 10720114583

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: رشت بلوار شهید رجایی انتهای کوچه 60 ساختمان لاله طبقه سوم

کد پستی: 4153917897

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/6/97 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد فرضی سیز کوه به کد ملی 517917XXXX و سینا فرضی به کد ملی 517965XXXX و هادی احمدی به کد ملی 570978XXXX ، 2 ـ تقی توکلی اشکلک به کد ملی 631979XXXX به سمت بازرس اصلی و عبداله توکلی اشکلک به کد ملی 631979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950826XXXX58875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام آزمایشات کنترل کیفی بتن و جوش و مطالعات ژیوتکنیک و طرح واجرای شمع و ریز شمع. انجام طرح ونظارت و برآوردو اجرای کلیه امور مربوط به مهندسی راه وساختمان وطرح معماری و شهر سازی بطور اعم (کارهای سیویل. ابنیه. تاسیسات. پل سازی. سد سازی) واردات وصادرات فرآورده های مختلف و واگذاری و یا داشتن نمایندگی محصولات داخلی وخارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس رشت بلوار شهید رجایی انتهای کوچه 60 ساختمان لاله طبقه سوم کدپستی 415391XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950826XXXX28257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـفرزاد فرضی سیز کوه کد ملی 517917XXXX بسمت مدیرعامل و سینا فرضی کد ملی 517965XXXX بسمت رییس هییت مدیره و هادی احمدی کد ملی 570978XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته وبروات وعقود اسلامی واوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش 950826XXXX55617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -اعضای هییت مدیره تاتاریخ 22/6/96 عبارتند از: -فرزاد فرضی سیز کوه کد ملی 517917XXXX - ناهیده دامن خورشید کد ملی 517903XXXX -هاجر وطن دوست کد ملی 163800XXXX 2 -تقی توکلی اشکلک فرزند عبداله کد ملی 631979XXXX کد پستی 419396XXXX به سمت بازرس اصلی -عبداله توکلی اشکلک آباد کد ملی 631979XXXX کد پستی 419396XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940730XXXX19844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر می باشد: ـفرزاد فرضی سیز کوه کد ملی 517917XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ ناهیده دامن خورشید کد ملی 517903XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـهاجر وطن دوست کد ملی 163800XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته وبروات وعقود اسلامی واوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940730XXXX26427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/21:

برابر صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/90 شرکت راه و ساختمان سبزکوه سهامی خاص به شماره ثبت 96223/2/60 و به کد شناسه ملی 107201XXXX3 تصمیمات ذیل در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردیده است: ترازنامه سال مالی منتهی به 89 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان تقی توکلی و عبداله توکلی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسمی گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. خانمها ناهیده دامن خورشید و هاجر وطن دوست و آقای فرزاد فرضی سیزکوه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند در نتیجه خانم ناهید دامن خورشید به سمت رییس هییت مدیره و خانمهاجر وطن دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرزاد فرضی سیزکوه به سمت مدیر عامل تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی