اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 55733

شناسه ملی: 10101008446

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/10:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/12/18:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/13:

1,200,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1398 وتاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به شماره 44754/11 مورخ 14/8/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیکو فرجی به شماره ملی 007950XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) آقای ابراهیم محبی شهپر به شماره ملی 399036XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم رضوان جعفری به شماره ملی 399012XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980828XXXX18626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 و مجوز شماره 64660/11 مورخ 2/11/96 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن رحمانی سرچشمه با دریافت مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه (کلیه سهم الشرکه)از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. ـ آقای حیدرعلی کریمی علویجه با دریافت مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه (کلیه سهم الشرکه)از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. ـ آقای مجید آتش زمزم با دریافت مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه (کلیه سهم الشرکه)از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. ـ درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید 0 لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای ابراهیم محبی شهپر کد ملی 0362879 399 دارنده مبلغ 800000 ریال سهم الشرکه آقای ستار محبی شهپر کد ملی 398012XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم رضوان جعفری کد ملی 399012XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه آقای محمدمهدی محبی شهپر کد ملی 0237862 398 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم الهه محبی شهپر کد ملی 398036XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه پ 961227XXXX64184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 و مجوز شماره 64660/11 مورخ 2/11/96 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم محبی شهپر با کد ملی 399036XXXX با پرداخت مبلغ 800000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ستار محبی شهپر با کد ملی 398012XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم رضوان جعفری با کد ملی 399012XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدمهدی محبی شهپر با کد ملی 398023XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم الهه محبی شهپر با کد ملی 398036XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 1000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد. آقای حیدرعلی کریمی علویجه کد ملی: 109188XXXX دارنده مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه آقای حسن رحمانی سرچشمه کد ملی: 049249XXXX دارنده مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید آتش زمزم کد ملی: 004298XXXX دارنده مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم محبی شهپر کد ملی 0362879 399 دارنده مبلغ 800000 ریال سهم الشرکه آقای ستار محبی شهپر کد ملی 398012XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم رضوان جعفری کد ملی 399012XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه آقای محمدمهدی محبی شهپر کد ملی 398023XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم الهه محبی شهپر کد ملی 398036XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 2 الی 10 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961207XXXX17848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 9/6/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید زمزم بسمت عضو هییت مدیره و حسن رحمانی سرچشمه بسمت رییس و عضو هییت مدیره، حیدرعلی کریمی علویجه بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/87 مجید آتش زمزم با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/200 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/200/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/87 حیدرعلی کریمی علویچه با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/400 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/200/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 10/2/84 عبدالامیر حاتمی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. حیدرعلی کریمی علویجه با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 200 ، 000 ریال کاهش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1 ، 800 ، 000 ریال به مبلغ 1 ، 000 ، 000 ریال کاهش یافت. مجید آتش زمزم به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسن رحمانی سرچشمه به سمت رییس هییت مدیره و حیدرعلی کریمی علویجه به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ماده 14 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هییت مدیره به سه نفر افزایش یافت و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/5/83 که در تاریخ 29/5/83 باین اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید: آقای مجید آتش زمزم فرزند محمدرضا ش.ش 3470 از تهران با پرداخت مبلغ 000 ‚ 400 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسن رحمانی سرچشمه فرزند حیدرعلی ش.ش 985 از ری با پرداخت مبلغ 000 ‚ 400 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال به مبلغ 000 ‚ 800 ‚ 1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی