اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1091

شناسه ملی: 10840438300

تاریخ ثبت: 1391/01/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: اردکان میدان 15 خرداد طبقه 2 بانک ثامن واحد 2

کد پستی: 8951656449

تاریخ تاسیس: 1391/01/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/04:

7,014,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/16:

12,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 )اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان امید شاکر اردکانی به کد ملی 444973XXXX و ابولفضل شاکراردکانی به کد ملی 444995XXXX ویداله شاکراردکانی به کد ملی 444950XXXX 2 ) خانم فایزه فلاح مهرجردی به کد ملی 444928XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ناصرمروتی شریف آباد به کد ملی 448003XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970523XXXX34903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 )سمت هییت مدیره تا تاریخ 06/05/1399 بقرار ذیل تعیین گردید: آقای ابوالفضل شاکراردکانی به سمت رییس هیت مدیره و آقای یداله شاکراردکانی به سمت نایب رییس هیت مدیره و آقای امید شاکر اردکانی به سمت مدیرعامل و سمت عضو هییت مدیره 2 )کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970523XXXX52559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید شاکر اردکانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای یدالله شاکر اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ژوبین ندایی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و چک و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل آقای امید شاکر و آقای ابولفضل شاکراردکانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ونیز اوراق اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا عضو هییت مدیره ابولفضل شاکر اردکانی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش 961103XXXX20552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/08/1396 بنا به گواهی بانکی به شماره 668 مورخ 3/8/1396 کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. ش 960929XXXX48701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ صورتهای مالی سال 1395 مورد تصویب قرارگرفت 2 ـ آقایان مسعود فتاحی اردکانی کد ملی 444006XXXX و جاسم خاکساری کد ملی 444993XXXX به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960929XXXX90741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1396 تصمیم ذیل اتخاذ شد:بنا به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه ، سرمایه شرکت از مبلغ 12000000 ریال به مبلغ 7014XXXX00 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:ماده 5 :سرمایه شرکت مبلغ 7014XXXX00 ریال منقسم به 120 سهم 58450000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. ش 960929XXXX85326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 33 : مجمع مصوب نمود که هر یک از مدیران شرکت باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ش 950805XXXX10304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هییت مدیره عبارتند از آقایان یدالله شاکر اردکانی به کد ملی 444950XXXX و ژوبین ندایی اردکانی به کد ملی 006958XXXX وابوالفضل شاکر اردکانی به کد ملی 444995XXXX و امید شاکر اردکانی به کد ملی 444973XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950805XXXX33987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای ژوبین ندایی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره - آقای یدالله شاکر اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره -آقای امید شاکر اردکانی به سمت عضو اصلی هییت مدیره- آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و چک و قراردادهای شرکت با امضا رییس هییت مدیره( آقای ژوبین ندایی اردکانی)و نایب رییس هییت مدیره (آقای یدالله شاکر اردکانی)همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و نیز اوراق اداری و عادی شرکت با امضای رییس هییت مدیره (آقای ژوبین ندایی اردکانی) و مهرشرکت معتبر میباشد. ش 950805XXXX61514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1393 محل شرکت در واحد ثبتی اردکان به آدرس اردکان ـ میدان 15 خرداد ـ طبقه 2 بانک ثامن ـ واحد 2 ـ کدپستی 895165XXXX تغییر یافت و ماده 4 در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940503XXXX22938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله شاکر اردکانی به شماره ملی 444950XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به شماره ملی 444995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ژوبین ندایی اردکانی به شماره ملی 006958XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای امید شاکر اردکانی به شماره ملی 444973XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای یداله شاکر اردکانی و آقای ژوبین ندایی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940227XXXX56877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:آقای یداله شاکر اردکانی به شماره ملی 444950XXXX ، آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به شماره ملی 444995XXXX ، آقای امید شاکر اردکانی به شماره ملی 444973XXXX ، آقای ژوبین ندایی اردکانی به شماره ملی 006958XXXX ـ 2 آقای هادی پورقاسمی اردکان به شماره ملی 444006XXXX به سمت بازرس اصلی آقای مجتبی کمالی به شماره ملی 444925XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ 3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. ـ ش 940227XXXX28993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/12/91 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقای یداله شاکر اردکانی فرزند جواد شناسنامه شماره 317 و کد ملی 444950XXXX و آقای ابوالفضل شاکر اردکانی فرزند یداله شناسنامه شماره 4853 و کد ملی 444995XXXX و آقای ژوبین ندایی فرزند رضا شناسنامه شماره 19101 و کد ملی 006958XXXX و آقای امید شاکر اردکانی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از بین نامبردگان آقای یداله شاکر اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ژوبین ندایی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضا متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای محمد رضا دهستانی فرزند محمود شناسنامه شماره 382 و کد ملی 444951XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دهستانی فرزند محمد رضا شناسنامه شماره 3023 و کد ملی 444993XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 934360XXXX111300XXXX رییس ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهیهای 1178/50/4 مورخ 22/1/91 و 1952 مورخ 29/1/91 شناسه ملی شرکت به 108404XXXX0 اصلاح میگردد. رییس ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/1/1391 تحت شماره 13335 و شناسه ملی 108404XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/1/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار ملک آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مهندسی عمران اعم از ساختمان و مابقی به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان یزد شهر یزد بعد از دروازه قرآن نبش ک کاشی کویر 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به یکصدو بیست سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصدو بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/6 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 253 مورخ 27/12/1390 نزد بانک ملی شعبه آموزش و پرورش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای یدالله شاکر اردکانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای امید شاکر اردکانی به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای ابوالفضل شاکر اردکانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ابوالفضل شاکر اردکانی یدالله شاکر اردکانی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و سایر نامه ها ی اداری با امضای ابوالفضل شاکر اردکانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محمد رضا دهستانی اردکانی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمود دهستانی اردکانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/01/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان یزد واحد یزد به استان یزد واحد اردکان به نشانی جدید استان یزد شهر اردکان ـ خ شهید رجایی ـ کوچه کریم زاده ـ پلاک 54 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 19/01/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی