اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3193

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/4/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ خانم فرخنده فرزانده شهر بابکی بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز طهماسبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه سال مالی 84 مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/84 واصل گردید: 1 - خانم فرخنده فرازنده شهر بابکی به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز طهماسبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1383 به تصویب رسید. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/5/83 شرکت مزبور که در تاریخ 27/5/83 واصل گردید: 1 - فرخنده فرازنده شهر بابکی به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز طهماسبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان اکبر پایا و نادر پایا و فخر السادات حکمت یزدی 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/5/83 آقای اکبر پایا به سمت رییس هییت مدیره و خانم فخرالسادات حکمت یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نادر پایا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 8/5/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای سید عبدالمجید کلانتری همت آبادی به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محترم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 - روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. 3 - ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1381 مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی