اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1111

شناسه ملی: 10980013581

تاریخ ثبت: 1389/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 4361999197

آدرس: صومعه سرا تولم شهر خیابان شهید نوروزی مردخه بزرگ به نشانی جدید استان گیلان شهرستان صومعه سرا بخش مرکزی شهر صومعه سرا ولی عصر خیابان جانبازان بلوار ولیعصر پلاک 0 برج بهمن طبقه هفتم واحد 23

تاریخ تاسیس: 1389/09/07

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1397 وبرابر تاییدیه شماره 9305 مورخ 2/12/97 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا راستکردار کد ملی 006516XXXX وقاسم پهلوان پاتاوانی کد ملی 267041XXXX و هادی حقدوست کد ملی 267797XXXX و محمدرضا نوروزی کد ملی 267885XXXX و منصور برگ بیدی سنگجوبی کد ملی 267939XXXX و منوچهر طاهرخانی کد ملی 439014XXXX که نفر اول تا پنجم به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و نفر ششم به عنوان علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان هادی حقیقت پناه راسته کناری کد ملی 267936XXXX و داریوش پورقربانی کسمایی کد ملی 267934XXXX که به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980119XXXX46679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1397 وبرابر تاییدیه شماره 9305 مورخ 2/12/97 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد. آقایان محمدرضا راستکردار با کد ملی 006516XXXX به سمت رییس هییت مدیره و قاسم پهلوان پاتاوانی با کد ملی 267041XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی حقدوست با کد ملی 267797XXXX به عنوان منشی هییت مدیره و محمدرضا نوروزی با کد ملی 267885XXXX و منصور برگ بیدی سنگجوبی با کد ملی 267939XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. وآقای محمدرضا نوروزی با کد ملی 267885XXXX با حفظ سمت ، به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 ـ حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار و برداشت از حسابجاری شرکت با امضای رییس هییت مدیره آقای محمدرضا راستکردار و مدیرعامل آقای محمدرضا نوروزی و مهر شرکت معتبر است همچنین نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980119XXXX97463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1396 وبرابر تاییدیه شماره 9130 مورخ 26/11/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ: 1 ـ محل شرکت: از صومعه سرا ـ تولم شهر ـ خیابان شهید نوروزی ـ مردخه بزرگ به نشانی جدید: استان گیلان ـ شهرستان صومعه سرا ـ بخش مرکزی ـ شهر صومعه سرا ـ ولی عصر ـ خیابان جانبازان ـ بلوار ولیعصر ـ پلاک 0 ـ برج بهمن ـ طبقه هفتم ـ واحد 23 کدپستی 436199XXXX تغییر یافته وماده 6 اساسنامه اصلاح شده است. ش 961213XXXX50604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1394 و برابر تاییدیه شماره 603 مورخ 06/02/95 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 28 تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. ش 950230XXXX35163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1394 و برابر تاییدیه شماره 603 مورخ 06/02/95 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال تا تاریخ 05/11/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عباس شفیعی هندخاله به شماره ملی 267971XXXX ورضا حقی میاندهی به شماره ملی 267927XXXX وعلی نقی بیداریان به شماره ملی 267766XXXX وجاویدقلیزاده لنگ به شماره ملی 516972XXXX و صادق اکبرمهر به شماره ملی 267970XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و هادی حقدوست به شماره ملی 267797XXXX ومحمدرضا نوروزی به شماره ملی 267885XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ آقایان منوچهر طاهرخانی به شماره ملی 439014XXXX ومسعودعلی نژادپشت مساری به شماره ملی 267789XXXX که به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ صورتهالی مالی سال 1393 مورد تایید کلیه اعضای مجمع قرار گرفت و به تصویب رسید. ش 950230XXXX60296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1394 و برابر تاییدیه شماره 603 مورخ 06/02/1395 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای عباس شفیعی هندخاله به کد ملی 267971XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا حقی میاندهی به کد ملی 267927XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نقی بیداریان به کد ملی 267766XXXX به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند و همچنین آقای محمدرضا نوروزی به کد ملی 267885XXXX با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید 2 ـ حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار و برداشت از حسابجاری شرکت با امضای رییس هییت مدیره: آقای عباس شفیعی هندخاله و مدیرعامل:آقای محمدرضا نوروزی و مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950230XXXX66799 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در تاریخ 7/9/89 تحت شماره 1111 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: شالیکوبی برنج. 2 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست و سه سهم پانصد هزار ریالی که برابر نامه شماره 79/3208 مورخه 2/9/89 بانک توسعه تعاون صومعه سرا به حساب جاری شرکت واریز گردیده است. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: صومعه سرا ـ تولم شهر ـ خیابان شهید نوروزی ـ مردخه بزرگ. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمدرضا نوروزی، صادق اکبرمهر و علی نقی بیداریان به ترتیب به سمت رییس هییت مدیره و نایب رییس و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و علی نقی بیداریان با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد و مقرر گردید حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و برداشت از حساب جاری شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل معتبر باشد و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. 6 ـ بازرسان شرکت: آقایان نوری عبادی پیشخانی و مسعود خدابخشی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 7 ـ روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد شهرستا صومعه سرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی