اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16654

شناسه ملی: 10660164040

تاریخ ثبت: 1391/03/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش مرکزی شهر پاوه محله ترمینال کوچه فرهنگ 4 بلوار جانبازان پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6791613636

تاریخ تاسیس: 1391/03/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/17:

3,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت،فعالیتهای به شرح ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیر و تجهیز و نگهداری تاسیس ات شهری و صنعتی و فضای سبز و زیبا سازی شهری،امور آشپز خانه و رستوران،تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی،نمایشگاهها و انبار های عمومی و خدمات عمومی(نظیر نامه رسانی،تلفن چی،تنظیفات) اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها،انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری،امور تایپ و تکثیر واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فرآوری و بسته بندی مواد خوراکی. محل شرکت از واحد ثبتی کرمانشاه به واحد ثبتی پاوه به آدرس استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش مرکزی، شهر پاوه، محله ترمینال، کوچه فرهنگ 4 ، بلوار جانبازان، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 679161XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980926XXXX54113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آزاد بهمن پور ( کد ملی 323058XXXX ) به سمت مدیر عامل ، آقای کامران صادقی ( کد ملی 322007XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر خانه باد ( کد ملی 325762XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره، که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل (آزاد بهمن پور) یا رییس هییت مدیره (کامران صادقی) و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 980925XXXX44402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 الی 15 نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980925XXXX74548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آزاد بهمن پور ( کد ملی 323058XXXX )، آقای کامران صادقی ( کد ملی 322007XXXX ) و آقای ناصر خانه باد ( کد ملی 325762XXXX )، که همگی برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای سالار طاهری ( کد ملی 384967XXXX ) به سمت بازرس اصلی و آقای رزگار فتاحی ( کد ملی 323078XXXX ) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980925XXXX65783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: نقشه کشی و نقشه برداری، تاسیسات و مکانیک ساختمانی، معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی، گرافیک، تجارت و بازرگانی و گرفتن نمایندگی های داخلی و خارجی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 634380XXXX110001XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/3/1391 شماره ثبت 16654 و شناسه ملی 106601XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 20/3/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی منطقه ای در برگیرنده موارد زیر: تهیه طرح های ساماندهی سکونتگاه های شهری و روستایی مکان یابی خدمات شهری و روستایی، مطالعات و برنامه ریزی سکونتگاه های عشایری مطالعات و طراحی پروژه های شهرسازی و عمرانی مطالعات و برنامه ریزی طرح های بهسازی و نوسازی شهری مطالعه و بروز رسانی نقشه های شهری و روستایی مطالعات و برنامه ریزی منابع آب و خاک انجام طرح های آماری مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی (مسایل جامعه شناسی) اجرای طرح های مطالعاتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه چهار راه سنگر به طرف کمربندی بلوار ظفر شمالی کوچه شهید بهشتی پلاک 233573 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به سیصد سهم 000/10 ریالی که تعداد سیصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15/234/2/17 مورخ 5/2/1391 نزد بانک صادرات شعبه شهدا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای ناصر خانه باد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای آرمان بهمن اورامانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مظفر بهمن اورامانی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مظفر بهمن اورامانی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل یا باتفاق دو نفر از اعضا هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سالار طاهری به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای رزگار فتاحی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی