اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 188 نفر

کد پستی: 4381615861

تاریخ تاسیس: 1390/02/10

آدرس: و نشانی شرکت گیلان ، ماسال ، خیابان معلم ،

تاریخ تاسیس: 1387/04/10

تاریخ تاسیس: 1387/02/14

تاریخ تاسیس: 1386/04/09

تاریخ تاسیس: 1385/11/21

تاریخ تاسیس: 1385/06/21

تاریخ تاسیس: 1385/05/21

تاریخ تاسیس: 1385/05/01

تاریخ تاسیس: 1384/12/24

تاریخ تاسیس: 1384/10/11

تاریخ تاسیس: 1384/06/28

تاریخ تاسیس: 1384/06/05

تاریخ تاسیس: 1384/06/02

تاریخ تاسیس: 1384/05/04

تاریخ تاسیس: 1384/05/03

تاریخ تاسیس: 1384/03/10

تاریخ تاسیس: 1384/02/10

تاریخ تاسیس: 1384/01/21

تاریخ تاسیس: 1383/06/25

تاریخ تاسیس: 1382/09/03

تاریخ تاسیس: 1382/08/11

تاریخ تاسیس: 1382/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/26:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/21:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/23:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/06/21:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/21:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/04:

11,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1398 و مجوز شماره 45244/26 مورخ 21/10/1398 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ساعی گورچین به شماره ملی 171959XXXX که دارای 600000 ریال سهم الشرکه می باشد بموجب اسناد صلح به شماره های 37588 و 37589 و 37590 مورخ 02/08/1398 صادره از دفتراسناد رسمی 94 حوزه ثبتی بستان آباد، مقدار 200000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مهدی ساعی گورچین به کد ملی 171994XXXX و مقدار 200000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای وحید ساعی گورچین به کد ملی 171004XXXX و مقدار 200000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای میثم ساعی گورچین به کد ملی 171987XXXX منتقل و از شرکت خارج گردید. نام و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه: 1 آقای علی ساعی به شماره ملی 171733XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 2 آقای نادر ساعی به شماره ملی 171836XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 3 آقای وحید ساعی گورچین به شماره ملی 171004XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 4 آقای میثم ساعی گورچین به شماره ملی 171987XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 5 آقای مهدی ساعی گورچین به شماره ملی 171994XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه. ش 981204XXXX72509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1398 و مجوز شماره 49896/26 مورخ 20/11/1398 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 6 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 981204XXXX22193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 و مجوز شماره 49896/26 مورخ 20/11/1398 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی ساعی به شماره ملی 171733XXXX 2 آقای نادر ساعی به شماره ملی 171836XXXX 3 آقای وحید ساعی گورچین به شماره ملی 171004XXXX 4 آقای میثم ساعی گورچین به شماره ملی 171987XXXX 5 آقای مهدی ساعی گورچین به شماره ملی 171994XXXX 6 آقای رحیم ساعی گورچین به شماره ملی 171959XXXX (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره شرکت (بمدت نامحدود) انتخاب شدند. ش 981204XXXX40110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/16:

پیرو آگهی شماره 641/18/104 30/01/89 و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 13/07/92 که طی نامه شماره 15627/26 13/07/92 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی ضمن تایید در مورخه 15/07/92 به این اداره رسیده تغییرات ذیل در شرکت حمل و نقل و باربری ترابر بستان آباد ( با مسیولیت محدود) شماره ثبت 127 بستان آباد و شناسه ملی 108603XXXX5 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقای فرج اله فرجی از شرکت خارج و به جای ایشان آقای علی ساعی کد ملی 171733XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. تغییرات فوق در مورخه 16/07/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و در مورخه 16/07/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. ش 001420XXXX110210XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه ارکیده ماسال افروز با مسیولیت محدود که در تاریخ 10/2/90 تحت شماره 443 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ نام و نوع شرکت: ارکیده ماسال افروز (با مسیولیت محدود) 2 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات محصولات آبزیان دریایی اقیانوسی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 3 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی که در اختیار و تحویل مدیر عامل می باشد. 5 ـ مرکز اصلی و نشانی شرکت: گیلان، ماسال، خیابان معلم، کدپستی 438161XXXX 6 ـ مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: ابراهیم افراسیابی ماسال به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مریم افراسیابی ماسال به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضا ابراهیم افراسیابی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل) و با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ماسال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 14/11/86 که بانضمام سایر مدارک دیگر در مورخه 26/12/86 به این اداره رسیده تغییر ذیل در شرکت نعیم گستر آذرآبادگان با مسئولیت محدود بشماره ثبتی 328 بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: بند زیر بموضوع شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: «حفظ و نگهداری فضای سبز، توسعه فضای سبز شهری و اماکن عمومی» رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 8681/18/104 ـ 5/9/88 و بموجب صوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/1/89 که طی نامه شماره 1424/26 ـ 29/1/89 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی ضمن تایید در مورخه 29/1/89 به این اداره رسیده تغییر در شرکت حمل و نقل و باربری ترابر بستان آباد با (با مسیولیت محدود) بشماره ثبتی 127 بستان آباد و شناسه ملی 108603XXXX5 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: آدرس شرکت از بستان آباد میدان 7 تیر روبروی شرکت نفت به آدرس بستان آباد جاده سراب جنب پل سنگی کدپستی 549183XXXX انتقال و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تغییرات فوق در مورخه 30/1/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت در مورخه 30/1/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 29960/3/104ـ 6/12/1386 بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 8/12/88 شرکت شن و ماسه مراغه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 268 و شناسنامه ملی 108603XXXX6 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود. 1ـ خانم طاهره مجیدی ذوالبین با سمت رئیس، محمد مهدی تیموری با سمت نایب رئیس و مدیرعامل و فاطمه تیموری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردیده کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و عادی با امضای رئیس یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/9/88 که در مورخه 30/9/88 طی نامه شماره 13705/86 ـ 20/8/86 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی ضمن تایید در مورخه 3/9/88 به این اداره رسیده است تغییر ذیل در شرکت حمل و نقل و باربری ترابر بستان آباد (با مسیولیت محدود) بشماره ثبتی 127 بستان آباد و شناسه ملی 108603XXXX5 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. تغییر آدرس شرکت مندرج در بند دو صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/88 که منجر به صدور آگهی شماره 8133/18/104 ـ 3/8/88 گردیده بود کان لم یکن تلقی و آدرس شرکت همان آدرس قبلی (بستان آباد میدان 7 تیر روبروی شرکت نفت) می باشد. تغییرات فوق در مورخه 4/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخه 5/9/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمععمومی فوقالعاده و مجمععمومی عادی به طور فوقالعاده و هیاتمدیره مورخه 25/7/88 که در مورخه 23/8/88 به این اداره رسیده تغییرات ذیل در شرکت حمل و نقل و باربری ترابر بستانآباد بامسئولیت محدود به شماره ثبتی 127 بستانآباد و شناسهملی 108603XXXX5 به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1ـ برابر سند مصالحه شماره 20408 ـ 21/7/88 دفترخانه 94 بستانآباد آقایان فرجاله فرجی و کاظم فرجی کلیه سهمالشرکه خود را به آقایان نادر ساعی، علی ساعی و رحیم ساعی واگذار و از شرکت خارج شدند. 2ـ آدرس شرکت از بستانآباد میدان 7 تیر روبروی شرکت نفت به آدرس بستانآباد جاده سراب پلسنگی روبروی شرکت نفت کدپستی 549183XXXX انتقال و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3ـ در ماده 17 اساسنامه کلمات (طی مجمععمومی) حذف و بقیه به قوت خود باقی میباشد. 4ـ در ماده 13 اساسنامه تعداد اعضای هیاتمدیره از دو نفر به سه نفر تغییر یافت. 5ـ آقایان رحیم ساعی به سمت رئیس هیاتمدیره، نادر ساعی به سمت نایبرئیس هیاتمدیره و علی ساعی عضو هیاتمدیره و هر سه اعضای اصلی هیاتمدیره و فرجاله فرجی به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران شرکت) و برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیاتمدیره به اتفاق نایبرئیس هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسنادو املاک بستانآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و هیئتمدیره مورخ 30/5/88 در شرکت خدمات بازرگانی فجر جامع بامسئولیت محدود به شماره 6069 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1ـ آقای امیربهادر خانبلوکی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. 2ـ سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال افزایش یافت. 3ـ آقای امیربهادر خانبلوکی به سمت عضو و نایبرئیس هیئتمدیره و خانم ناهید رهنما به سمت عضو هیئتمدیره و آقای بهمن خانبلوکی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 4ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 8149ـ28/10/79 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و مجمع عمومی عادی مورخه 18/7/88 که در مورخه 19/7/88 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت نوآوران بستان آباد (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 81 و شناسهملی به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1ـ آقایان امین سلطانی و شهاب احمدپور هر کدام با پرداخت مبلغ 20000 ریال سهمالشرکه وارد شرکت شدند. 2ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلیون و نهصد هزار ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته برابر گواهی مورخه 18/7/88 مدیرعامل از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار و تحویل مدیرعامل میباشد و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اطلاع گردید. 3ـ در ماده 14 اساسنامه تعداد اعضای هیاتمدیره از دو نفر به سه نفر تغییر یافت. 4ـ موارد ذیل به ماده دو اساسنامه (موضوع) شرکت الحاق گردید: امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق. 5ـ آقایان امین سلطانی به سمت مدیرعامل و حسین کریمی پوراشتلق به سمت رئیس هیاتمدیره و شهاب احمدپور به سمت نایبرئیس هیاتمدیره و هر سه نفر اعضای اصلی هیاتمدیره و برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضاء رئیس هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. تغییرات فوق در مورخه 21/7/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخه 23/7/88 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستانآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیاتمدیره مورخه 31/5/88 شرکت دامداری گلدشت باروق بامسئولیت محدود به شماره 390 تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1: آقایان نعمتاله زمانی و خانم آیناز ایزدی و فریبرز زمانی بعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه ناشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 3: آقای نعمتاله زمانی به عنوان رئیس هیئتمدیره و خانم آیناز ایزدی به عنوان نائبرئیس هیئتمدیره و آقای فریبرز زمانی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 4: کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در آگهی تاسیس شماره 7349/3/104-6/4/88 صادره این اداره در رابطه با شرکت آذر پنام عایق (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 2402 در بند 4 آگهی مذکور میزان سهمالشرکه آقای محمد رسول صمدی 50% میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. کفیل ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/4/88 و هییت مدیره مورخ 4/4/88 شرکت فنی مهندسی زاگرس پارس خوزستان (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 9/4/88 به این اداره واصل گردیده و تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1 ـ برابر سند تنظیمی شماره 210939 دفترخانه 63 ماهشهر مورخ 4/4/88 آقای محمدرضا آل خمیس با واگذاری 10 % از 60 % سهم الشرکه خود به آقای محمد حموله میزان سهم الشرکه خود را به 50 % کاهش داد. 2 ـ نوع شرکت از (مسیولیت محدود) به (سهامی خاص) تبدیل و دوجلد اساسنامه و دو برگ اظهارنامه سهامی خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. تهیه و تنظیم جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 3 ـ سرمایه شرکت یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که صد در صد آن پرداخت گردیده است. 4 ـ آقایان محمدرضا آل خمیس مدیرعامل و قاسم آل خمیس رییس هییت مدیره و محمد حموله نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. 6 ـ به موضوع شرکت: انجام کارهای فنی مهندسی از قبیل: اجرای پروژه های صنعتی، نصب مخازن، نصب تجهیزات صنعتی، خدمات و پشتیبانی، اجرای عایقهای صنعتی، نقشه کشی و نقشه برداری، اجرا و نصب اسکلت فلزی، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، اضافه و ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 7 ـ خانم خدیجه مالکی به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا نوروزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 8 ـ روزنامه محلی نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ / 88 ذیل شماره 4562 به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس بشماره 7063 ـ 9/3/1388 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18718 ـ 19/3/88 شرکت مزرعه سبز گندمک (با مسیولیت محدود) در تاریخ 5/3/1388 ذیل ثبت 8755 در این اداره بثبت رسیده است که بدین وسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 6251-3/3/71 و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 19/2/88 شرکت کوهسار مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 490 شرکت به علت عدم فعالیت منحل اعلام و آقای مهرداد آزادی به سمت مدیر تصفیه به آدرس مراغه، کیلومتر 5 جاده هشترود جنب ماکارونی نمنم برای مدت 2 سال انتخاب گردید که مراتب جهت اطلاع عموم به شرح فوق آگهی میشود. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 19833/3/104- 16/9/87 و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 19/1/88 شرکت فردآور اذران (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 2247 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- مرکز اصلی شرکت در مراغه به خیابان دکتر بهشتی، پاساژ آینه، طبقه دوم، پلاک 30 انتقال یافت. 2- به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه گردید: تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی، امور تاسیساتی، نگهداری تاسیسات شبکههای آب، برق، گاز، تلفن رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخه 27/11/87 که طی نامه شماره 21212ـ 30/11/87 اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان آذربایجان شرقی ضمن تایید در مورخه 1/12/87 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت حمل و نقل مهران رودبار آذر (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 397 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1ـ با توجه به استعفای آقای مسعود امینی از مدیرعاملی شرکت آقای علیرضا کامرانی خارج از سهامداران (بسمت مدیرعامل) و رمضان احتشام از سهامداران شرکت (بسمت رئیس هیئت مدیره) و هر دو اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها منعقده با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده و هیاتمدیره مورخ 8/4/87 و 9/4/87 شرکت بتونریزان ماهشهر (مسئولیت محدود) که در تاریخ 12/11/87 به این اداره واصل گردیده و تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1ـ نوع شرکت از (مسئولیت محدود) به (سهامیخاص) تبدیل و دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جاگزین اساسنامه قبلی گردید. 2ـ سرمایه شرکت یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که صددرصد آن پرداخت شدهاست. 3ـ شرکت به وسیله هیئتمدیرهای مرکب از سه نفر عضو اصلی اداره خواهدشد. 4ـ آقای سیدرضا حسینی مدیرعامل و آقای مسعود گوجانیتاشاری رئیس هیئتمدیره و آقای کورش مفتاحی نایبرئیس هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6ـ آقای عبدالحسین خاکسار بازرس اصلی و آقای علی کرمیفر بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7ـ برابر نامه شماره 5062/ن/32 ـ 24/9/87 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران نام شرکت از بتونریزان ماهشهر به روژان آوین فارسیان تغییر شد ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 8ـ به موضوع شرکت: انجام امورات و خدمات فرودگاهی از قبیل: جابجایی بار ـ راهبری و نگهداری پله هواپیما و دستگاههای خنککننده و نظافت سالن فرودگاه ـ تهیه و نگهداری راهبری ماشینآلات سبک و سنگین و راهسازی ـ تنظیفات ـ حفاری و اجرای خطوط آب و فاضلاب ـ تعمیر و بهرهبرداری از تاسیسات آب و فاضلاب ـ تاسیسات و تجهیزات ساختمانی ـ پلسازی ـ جادهسازی ـ سدسازی ـ تعمیر و نگهداری سیستمهای حرراتی و برودتی و تجهیزات الکترونیکی ـ نگهداری و بهرهبرداری معدن و سنگشکن و بچینگ با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و درنتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 9ـ روزنامه محلی نورخوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ//87 ذیل شماره 1526 ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 25325/3/104-2/11/84 و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 24/11/87 شرکت صادراتی کشمش نمونه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 996 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1- آقایان احمد رحمانی با سمت رئیس و اسماعیل رحمانی با سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور منفردا با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7111/3/104 ـ 26/3/87 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 28/10/87 شرکت نگین سنگ سهند (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 2154 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علیرضا تمهیدی به آدرس مراغه ـ جاده هشترود ـ بعد از پلیس راه گل تپه ـ جنب کارخانه الکل سازی بمدت سه ماه بسمت مدیرتصفیه انتخاب گردید مراتب جهت اطلاع عموم بشرح فوق آگهی میشود. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 10982/3/104 به تاریخ 19/5/1385 و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 6/10/87 شرکت خشکبار مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 345 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1- به موجب سند رسمی شماره 49761 مورخ 2/10/87 دفتر 8 مراغه خانم مهین سیفی تمامی 5/3% سهمالشرکه خود و تمامی سهمالارث خود و آقایان فرامرز سیفی و فرهاد سیفی تمامی سهمالارث خود را از 5/16% سهمالشرکه و خانم ویدا سیفی شصت و پنج صدم سهم از 65/1% سهمالشرکه خود را به آقایان فیروز سیفی و بهروز سیفی به ترتیب به نسبت 2/3% و 2/9% از 4/12% سهمالشرکه مصالحه نمودند و شرکا شرکت عبارتند از آقایان بهروز و فیروز هر دو سیفی هر کدام با 40% و خانم ویدا سیفی با 20% سهمالشرکه. 2- آقای بهروز سیفی به سمت رئیس و فیروز سیفی به سمت مدیرعامل و ویدا سیفی به سمت نایب رئیس برای مدت پنج سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضا به تنهایی و با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 20735/3/104- 20/9/85 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 10/8/87 شرکت حمل و نقل درون شهری آرین مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره 1805 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1) برابر سند شماره 116885- 3/4/87 دفتر 6 مراغه آقای علیرضا محمدزاده و خانم لیدا نیکفام تمامی صد در صد سهمالشرکه خود را به آقای علیرضا رشیدینژاد و خانم صغری زوار کرجآباد هر کدام به نسبت 50% واگذار و از شرکت خارج گردیدند. 2) آقای علیرضا رشیدینژاد با سمت مدیرعامل و خانم صغری زوار کرجآباد با سمت رئیس، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و ... با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 10139/3/104ـ 1/5/87 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخه 10/8/1387 شرکت بهار سیر مراغه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1492 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود. 1ـ بموجب سند رسمی شماره 117207ـ 21/7/87 دفتر 6 مراغه آقایان نادر قلندری و وحید احمدی، پروین تمامی و همگی صددرصد سهمالشرکه خود را از شرکت با آقای حسن تقوی و خانم بهجت تقوی بالمناصفه مصالحه و از شرکت خارج شدند. 2ـ آقای حسن تقوی با سمت رئیس و خانم بهجت تقوی با سمت نایب رئیس بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و آقای بهمن کریمی خارج از شرکاء بسمت مدیرعامل انتخاب و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و ... با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/6/87 و 28/7/87 شرکت باز آفرینان صنعت جنوب (مسئولیت محدود) که ضمیمه نامه شماره 11567/ص 14 و 13363/ص14 مورخه 2/7/87 و 1/8/87 معاونت دریایی و بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان در تاریخ 9/7/87 و 1/8/87 به این اداره واصل گردیده و تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1ـ شعبه از شرکت در تهران ـ تهرانپارس ـ بزرگراه شهید باقری ـ خیابان جانبازان غربی ـ کوچه اولیایی ـ پلاک 173 ـ ساختمان گلبرگ ـ طبقه اول ـ واحد 1 تلفن 77276896 ـ 88337211 تاسیس گردید. به موضوع شرکت بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی ـ کالیبراسیون مخازن و سیستمهای اندازهگیری خودکار (میترینگ) و نمونه برداری اضافه و ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مراتب در تاریخ 1/8/87 ذیل ثبت 4173 به ثبت رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخه 29/3/87 که طی نامه شماره 6901/26- 12/4/87 اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجانشرقی ضمن تایید در مورخه 13/4/87 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت حمل و نقل مهرداد بار آذر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 172 به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1- آقایان اسماعیل سلطانی و محرم وثوقی و علی ربیع عینالدین به استناد ماده 14 اساسنامه خارج از سهامداران به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره (ناصر علیزاده) و نایب رئیس هیئت مدیره (بهزاد علیزاده) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل (رضا تقیزاده) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستانآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه بازرگانی بینالمللی تجارت عطر غدیر با مسئولیت محدود که تاریخ 10/4/87 ذیل ثبت شماره 7904 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت بازرگانی بینالمللی تجارت عطر غدیر با مسئولیت محدود 2ـ موضوع شرکت: احداث کارخانجات و کارگاههای تولید و انبارهای نگهداری انواع فرآوردههای شیمیایی و واردات و توزیع ماشینآلات و تجهیزات و مواد لوله کارخانجات و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و بقیه بشرح ماده دو اساسنامه. 3ـ مرکز اصلی شرکت: قم، میدان آستانه، پاساژ آدابی، طبقه دوم 4ـ سرمایه: مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی 5ـ مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای سید عباس عطری پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم عالیه زلفعلی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل منفرداً و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد منطقه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخه 8/3/87 در مورخه 12/3/87 به این اداره واصل گردیده تصمیم ذیل در شرکت اوجان پلاست سهند با مسئولیت محدود بشماره ثبتی 230 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع ایجاد شعبه در تبریز به آدرس خیابان استاد شهریار (چایکنار) اول کوچه حسن پلاک 2 در جلسه فوقالذکر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و به ماده 3 اساسنامه الحاق گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستانآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و هیئت مدیره مورخه 23/2/87 که به انضمام سایر مدارک دیگر طی نامه شماره 1565/741-9/10/86 اداره کل حمل و نقل و پایانههای آذربایجان شرقی ضمن تایید در مورخه 25/2/87 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت مهرداد بار آذر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 172 به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1- آقایان اسماعیل سلطانی، محرم وثوقی، علی ربیع عینالدین، و قادر شیرینزاده به علت سهامدار نبودن از عضویت هیئت مدیره و شرکت خارج گردیدند. 2- آقایان ناصر علیزاده (به سمت رئیس هیئت مدیره)، بهزاد علیزاده (به سمت نائب رئیس هیئت مدیره)، محمد علیزاده (عضو هیئت مدیره) و هر سه نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا تقیزاده (به سمت مدیرعامل) خارج از شرکت و برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستانآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت: نگین الکترو موج (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 14/2/87 تحت شماره 880 در این اداره به ثبت رسیده است خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مهندسی برق- الکترونیک، مخابرات، کنترل و کامپیوتر- شامل خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای، طراحی، تولید و نصب سیستم ها- تامین نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز سازمانها و ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی و ارایه خدمات بازرگانی شامل واردات و صادرات کالاها و خدمات مربوطه. 2 - مرکز اصلی شرکت: بناب- خیابان شهید بهشتی- کوی باقری بنابی- پلاک 204 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تمام که نقدا طی صورتجلسه مورخ 25/1/87 در تحویل و اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. 4 - اولین مدیران شرکت: به استناد صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مورخ 25/1/87 آقای مهندس عباسعلی شریفی به سمت مدیرعامل و مهندس سید وحید سیدی بنابی به سمت رییس هییت مدیره و مهندس بهرنگ یزدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و قبول سمت نمودند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و تمام اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7574/3/104 مورخه 6/4/85 و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده و مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخه 26/9/1386 شرکت حمل و نقل کاوه سودا (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1417 که مدارک لازم ضمیمه نامه شماره 666/26 مورخه 20/1/87 اداره کل حمل و نقل پایانههای استان ارسال گردیده تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود. 1ـ ماده 14 و 15 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 14: هیئت مدیره شرکت مرکب از دو الی پنج نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوقالعاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب میشود. ماده 15: هیئت مدیره میتواند از بین خود یا خارج از شرکت یک نفر را بسمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بسمت مدیرعامل انتخاب و همچنین میتواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. 2ـ آقایان محمد صادقی ارجمند با سمت رئیس، محمدرضا حافظی با سمت نایب رئیس و سیدعباس سیدمحسنی و آقای مهرداد رجبی (خارج از شرکاء) با سمت مدیرعامل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 20/12/86 و هیات مدیره مورخ 21/12/86 شرکت مهران پارس ماهشهر (مسئولیت محدود) که در تاریخ 22/12/86 به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد: 1ـ برابر سند صلح شماره 203093 مورخ 12/12/86 تنظیمی دفترخانه 63 ماهشهر آقای مهران مظلومی با واگذاری کلیه 50 سهمالشرکه خود معادل پانصد هزار ریال به آقای حبیب صویلات و خانم عفت مظلومی با واگذاری 40 سهم از 50 سهمالشرکه خود معادل چهارصد هزار ریال به آقای حبیب صویلات و 5 سهمالشرکه دیگر خود را معادل پنجاه ریال به آقای کریم صویلات و 5 سهمالشرکه دیگر خود را معادل پنجاه هزار ریال به آقای مهدی صویلات از شرکت خارج و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. 2ـ نوع شرکت از (مسئولیت محدود) به (سهامی خاص) تبدیل و دو جلد اساسنامه در دو برگ اظهارنامه سهامیخاص تهیه و تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 3ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که صددرصد آن پرداخت شده است. 4ـ آقای حبیب صویلات مدیرعامل و آقای کریم صویلات رئیس هیات مدیره و آقای مهدی صویلات نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 6ـ آدرس شرکت از ماهشهر فاز 4 بوستان پنجم پلاک 61 تلفن 20834 به ماشهر خیابان سعیدی انتهای خیابان غزالی پلاک 1 تلفن 091665XXXX0 انتقال و در نتیجه ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 7ـ لیلا صالحیان بازرس اصلی و مدینه صالحی پور بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 8ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 22/12/86 ذیل شماره 4494 به ثبت رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 5125/3/104 مورخه 26/2/86 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1/11/86 شرکت توسعه و فرآوری زغال سنگ سیاه کوه آذربایجان (با مسیولیت محدود) بشماره ثبتی 1894 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1 ) آقای محمد جعفر وطنی با پرداخت مبلغ 1 . 200 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. 2 ) آقایان محمدرضا وطنی و حمیدرضا وطنی و خانم مستوره صادق موسوی هرکدام با پرداخت مبلغ 600 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند. 3 ) در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 500 . 000 ریال به مبلغ 3 . 001 . 500 . 000 ریال افزایش یافت. 4 ) مرکز اصلی شرکت در مراغه به جاده یوسفآباد ـ بعد از کارخانه کاوه سودا ـ جنب پرورش شترمرغ ـ شرکت سیاه کوه آذربایجان انتقال یافت. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 2438/3/104ـ 7/2/85 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 24/7/86 شرکت خدمات جهانگردی هواپیمایی و زیارتی رخش مراغه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1705 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافته که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود: صدور بلیط هواپیما به تمام نقاط ایران و جهان و انجام کلیه امورات زیارتی با رعایت قوانین سازمان حج و زیارت و انجام تورهای گردشگری و سیاحتی و صدور بلیط شرکت قطارهای مسافری رجاء. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/5/86 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 4/5/86 شرکت بهار بارش جنوب و با مسیولیت محدود که ضمیمه نامه شماره 8450 ص 14 مورخ 9/5/86 معاونت دریایی و بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان در تاریخ 9/5/86 به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می باشد: 1 ـ برابر سند قطعی شماره 6855 مورخ 1/5/86 دفترخانه 122 بندر امام خمینی آقای موسی حمید با واگذاری 45 % سهم الشرکه خود به ابراهیم نژاد مقدم و آقای محمدعلی حمید با واگذاری 5 % سهم الشرکه خود به سیدحسین بختیاری و 5 % دیگر به آقای ابراهیم نژاد مقدم سهم الشرکه خود را به 25 % کاهش داد است. آقای عبدالکریم تقوی با واگذاری همه 20 % سهم الشرکه خود به آقای سیدحسین بختیاری از شرکت خارج و هیچ حق و حقوقی در شرکت ندارد. 2 ـ آقای عبدالکریم تقوی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی ـ اوراق عادی ومکاتبات اداری ـ امضا ابراهیم نژاد مقدم و مهر شرکت معتبر است. 4 ـ آدرس شرکت از سربندر کوی فرهنگیان به سربندر ـ کوی اباذر خیابان 40 متری تغییر و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 5 ـ به موضوع شرکت بارشماری اضافه و ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مراتب در تاریخ 14/5/86 ذیل شماره 3783 به ثبت رسید. رییس ثبت اسناد و املاک بندر ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 326/3/104 ـ8/1/85 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‏العاده مورخ 7/1/85 شرکت کوشا تمدن سبز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1690 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‏شود. 1ـ مرکز اصلی شرکت در مراغه به خیابان اوحدی کوچه شهید آذری فام پلاک 12 طبقه همکف انتقال یافت. 2ـ به ماده 2 اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) موارد ذیل اضافه گردید. 3ـ ارائه کلیه خدمات قالی‏شوئی اعم از شستشوئی قالی‏های دست‏بافت و ماشینی و موکت و... با دستگاه‏های تمام اتوماتیک. ارائه کلیه خدمات کارواش به صورت تمام اتوماتیک اعم از شستشوئی ماشین‏های باری و سواری و... ارائه کلیه خدمات سقف کاذب برای تمامی ساختمان‏های دولتی و خصوصی (آپارتمان‏ها، سینماها و... و کتابخانه‏ها و کلیه اماکن عمومی و خصوصی. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه زردکوه لردگان (مسئولیت محدود) که در تاریخ 9/4/1386 شماره 1144 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/4/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور، کثیرالانتشار قدس و محلی ارمغان آگهی میگردد. 1- موضوع شرکت: تهیه طبخ و توزیع غذا، تامین نیروی انسانی، تهیه سرویس ایاب و ذهاب، سندبلاست و رنگآمیزی، عایقبندی و انجام کلیه امور خدماتی و تاسیساتی شرکتها و شهرداریها و ادارات دولتی و خصوصی صادرات و واردات، اخذ تسهیلات بانکی، انجام کلیه امور مخابراتی از قبیل تیرکوبی و ایجاد پست و نگهداری و بهرهبرداری از مراکز مخابراتی کمظرفیت و کلاً هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات زیربط بلا اشکال است. 2- مرکز اصلی شرکت: لردگان، خیابان شهدا، خیابان ولایت، کوچه ناصر خسرو، پلاک 77، منزل میرزا قلی حسنی 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماماً تحویل مدیرعامل گردید. 5- مدیران: موسی حسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و میرزا قلی حسنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست ثبت اسناد لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 13191 – 16/9/78 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 7/3/86 شرکت ساختمانی و راهسازی پل بن آب (با مسئولیت محدود)به شماره ثبتی 212، تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1) به موجب سند رسمی شماره 44842 – 3/3/86 دفتر 8 مراغه آقایان محمد تقی تیموری، علی تیموری، محمد مهدی تیموری و خانمها فاطمه تیموری و طاهره مجیدی ذوالبین و کوثر تیموری تمامی سهم الشرکه خود را به آقای حسین تیموری و خانم فرانک ساجد نیا به ترتیب به نسبت 42/27% و 50 مصالحه و از شرکت خارج گردیدند. 2) موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: «انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی از جمله ابنیه، راهسازی، تاسیسات، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی صنعتی» 3) آقای حسین تیموری با سمت رئیس و مدیرعامل و خانم فرانک ساجد نیا با سمت نائب رئیس و آقایان حسن وزیری خوشه مهر و غلامرضا تیموری و محمد رضا عباس نژاد به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد عادی و یا تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس و مهر شرکت معتبر باشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برحسب نامه شماره 9137/ن/32/85 مورخ21/11/85 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئتمدیره مورخه22/12/85 شرکت کشاورزی و دامپروری زرین کشت مانی با مسئولیت محدود به شماره67 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت بهشرح زیر آگهی میگرد. 1 ـ نام و نوع شرکت: شرکت کشاورزی و دامپروری زرین کشت مانی (مسئولیت محدود) 2 ـ موضوع شرکت: کله خدمات کشاورزی و مکانیزاسیون از قبیل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی خرید و فروش محصولات و نهادههای کشاورزی، سم پاشی مزارع و باغات ـ تسطیح اراضی صادرات و واردات کلیه کالاهای مربوطه ـ شرکت در مناقصه و مزایدههای دولتی و خصوصی 3 ـ مرکز اصلی شرکت: جاده تهران ورامین ـ پوئینک شمالی سرسبز16 ـ پلاک254 4 ـ مبداء تشکیل و مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ سرمایه شرکت: 000/500/1 ریال. 6 ـ مدیران و صاحبان امضاء : محمدمهدی بناء کوکی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و مسعود محمدی بناء کوکی به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و علیاصغر محمدی به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب و همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک قرچک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ 23/7/85 در شرکت نوین سازان مهرگان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ثبت10000 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 1ـ آقای مهدی قاسمی با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد. 2ـ سرمایه شرکت از مبلغ000/500/1 ریال به یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 30/6/85 شرکت حمل و نقل بارآباد بندر (بامسئولیت محدود) که ضمیمه نامه شماره 33/12874/36 1/7/85 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان در تاریخ 3/7/85 به این اداره واصل گردید تصمیمات شرکت مزبور به شرح ذیل می باشد . 1. آقایان فریدون نیک خواه (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل و جان محمد فتحی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک_ سفته_ بروات _ قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مراتب در تاریخ 3/7/85 ذیل شماره 408/567 به ثبت رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 10375/3/104ـ 28/4/83 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 20/7/85 شرکت حمل و نقل شمس بار مراغه (مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1371 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود. 1) خانم فرانک جوانبخت از سمت خود استعفاء و از شرکت خارج و آقای فرید فریدنیا خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 2) خانم شیوا فریدنیا خارج از شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. 3) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس و مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه راه اندیشان برومند (با مسئولیت محدود) که در مورخه 21/6/85 ذیل شماره 2119 به ثبت میرسد جهت درج اطلاع عموم درج میگردد: 1- موضوع شرکت: راه (شامل راههای اصلی و فرعی، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، ‎آزاد راهها، راههای ریلی، راهداری و عملیات آسفالتی، ساختمان (انجام کارهای ساختمان از قبیل تهیه مصالح ساختمانی، خاکبرداری، خاکریزی، کانالکشی، سدسازی، پلسازی، تاسیسات و تجهیزات (شامل خطوط لوله- تاسیسات مکانیکی - هیدرومکانیکی- سیستمهای سرد و گرم کننده ساختمان) 2- مرکز شرکت و نشانی کامل آن: گچساران خیابان امینی- کوچه هشتم پلاک 4 3- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1.000.000 ریال که نقدا تحویل صندوق شرکت گردید. 5- مدیران و دارندگان حق امضاء در شرکت: خانم مریم افرند به سمت مدیرعامل و آقای محمدجنگی مقدم به سمت رئیس هیات مدیره و خانم عذرا ضرابی به سمت نائب رئیس هیات مدیره که برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته،برات و همچنین قراردادها و عقود اسلامی و نامههای عادی و اداری با امضاء خانم مریم افرند (مدیرعامل) و همراه با مهر شرکت معتبر است. سرپرست ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 9303- 9/4/82 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 26/12/83 شرکت تولیدی کنف باف مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 379 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1- آقای حسن شریفی وش با سمت رئیس، فرید شریفی وش به سمت نایب رئیس و سیامک شریفی وش با سمت مدیرعامل به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار با دو امضا از سه امضا فوق معتبر باشد که امضا مدیرعامل همواره الزامیست سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرک ایوان صفه ابرکوه (مسئولیت محدود) در تاریخ 21/5/85 ذیل شماره 19709 در این اداره ثبت و در تاریخ 22/5/85 امضاء ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر آگهی می گردد: 1- موضوع شرکت: تهیه طرح های مطالعه و شناخت و بررسی بناها و بافت های تاریخی، تهیه طرح ها و اجرای پروژه های مرمت و اجرای بناهای تاریخی، تهیه طرح و اجرای پروژه های محوطه سازی، تهیه طرح و اجرای پروژه های شهری، تهیه طرح و اجرای پروژه های مستندسازی بافت های تاریخی، تهیه طرح و اجرای پروژه های مطالعه و ساماندهی بافت های شهری و روستایی، تهیه و طرح و اجرای طرح های ساختاری راهبردی، تهیه طرح و اجرای طرح های گونه شناسی (تپولوژی) مسکن بافت قدیم، تهیه طرح مطالعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی، تهیه و اجرای طرح های تغییر کاربری و احیای بناها و مجموعه های تاریخی، تهیه طرح و اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی، تهیه و اجرای نقشه ها و پروژه های ساختمانی عمرانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2- مرکز اصلی و نشانی شرکت شیراز بلوار مدرس خیابان آزادگان خیابان بنفشه کوچه لادن غربی پلاک 343 3- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صد در صد آن پرداخت شده و متعلق است به عباس قدیریان ابرقویی و سامان کارگر هر کدام چهارصد هزار ریال، راهله مستوفی دویست هزار ریال 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء آقای عباس قدیریان ابرقویی به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای سامان کارگر به سمت رئیس هیات مدیره خانم راهله مستوفی به سمت نائب رئیس هیات مدیره همگی برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با آقایان عباس قدیریان ابرقویی و سامان کارگر متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با یکی از دو نفر مزبور هر کدام به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت های ثبت شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت: دارو شفای لارستان با مسیولیت محدود در تاریخ 1/5/85 ذیل شماره 725 در این اداره ثبت و در تاریخ 1/5/85 امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام امور خدماتی و پشتیبانی و تنظیفات ادارات و موسسات از طریق عقد قرارداد- ارایه خدمات دارویی و درمانی و بهداشتی در سطح کشور از طریق قرارداد با ادارات مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم- صادرات و واردات و توزیع و پخش دارو و وسایل بهداشتی ودرمانی و آرایشی و هر نوع مواد خوردنی وآشامیدنی مجاز پس از مجوزهای قانونی 2 - مرکزاصلی و نشانی شرکت : لارستان - شهر قدیم- خیابان مدرس 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صد در صد آن پرداخت شده و متعلق به آقایان عیسی براقی و غلامعباس گلخنی و منصور گلخنی و علی اصغر گلخنی هر کدام 25 % سهم الشرکه 4 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان عیسی براقی به سمت رییس هییت مدیره و منصوره گلخنی به سمت مدیرعامل و غلامعباس گلخنی به سمت منشی و علی اصغر گلخنی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خوزستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 422-17/1/78 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‏العاده مورخ 19/5/81 شرکت خشکبار مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 345 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‏شود: 1- به موجب گواهی حصر وراثت شماره 1467-27/11/78 شعبه ششم دادگاه عمومی مراغه و گواهی شماره 239/246/130713-29/1/80 امور اقتصادی و دارایی مراغه و برابر اسناد شماره 28031-2/5/81 و 28033-2/5/81 و 28035-2/5/81 دفتر 8 مراغه سهم‏الشرکه شرکا به شرح ذیل تغییر یافته است: آقایان بهروز سیفی با 28% سهم‏الشرکه، فیروز سیفی با 26% سهم‏الشرکه، فرهاد سیفی با 7% سهم‏الشرکه و خانمها ویدا سیفی با 19% سهم‏الشرکه، راضیه مهدویه با 5/16% سهم‏الشرکه و مهین سیفی با 5/3% سهم‏الشرکه 2- آقای بهروز سیفی با سمت رئیس، خانم ویدا سیفی با سمت نایب رئیس و آقای فیروز سیفی با سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر می‏باشد. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و رئیس هیئت مدیره مورخه 21/2/85 و شرکت افق دنیز با مسئولیت محدود به شماره 234 تغییراتی بدین شرح در شرکت مرقوم بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد. 1ـ شرکت از مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تغییر یافت. 2ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده گواهی حصر وراثت به شماره 1/84/1014 دادگاه ایلخچی آقای علی اکبر آفاقی سرای نایب رئیس هیئت مدیره فوت نموده و وارث نرگس خاتون تمدنی همسر متوفی، سکینه، زهرا، حکیمه و مریم آفاقی سرای سهمالارث خود را به تعداد چهار سهم از 8 سهم به انضمام یک هشتم سی درصد سهام شرکت را به آقای احمد آفاقی سرای مصالحه نمودند و بعد از نقل و انتقال بموجب سند رسمی شماره 134408 دفتر خانه 16 تبریز اعضاء هیئت نسبت به افزایش سرمایه تصمیم گرفتند در تقسیم سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به 000/000/405 منقسم به هزار و پانصد سهم بانام افزایش یافت. آقای احمد آفاقی سرای 1498 سهم دویست و هفتاد هزار ریال معادل 928/459/404 ریال، خانم اشرف آفاقی سرای یک سهم دویست و هفتاد هزار ریال معادل 000/270 ریال، خانم حنانه آفاقی سرای یک سهم دویست و هفتاد هزار ریال معادل 000/270 ریال. 3ـ نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره اخذ رأی بعمل آمده که در نتیجه آقای احمد آفاقی سرای به سمت عضو و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم حنانه آفاقی سرای به سمت عضو نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اشرف آفاقی سرای به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بانکی از قبیل، چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و دیگر اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 4ـ آقای علی ستاری بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر مطیعیفر بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 ـ روزنامه مهد آزادی جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‏العاده و هیئت مدیره مورخ 6/2/85 در شرکت آناهیتا گاز تابان با مسئولیت محدود به شماره 8143 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1- محل شرکت از آدرس قبلی به سرآسیاب ملارد، انتهای خیابان مصیب‏زاده، نبش کوچه صاحب‏الزمان، پلاک 3 منتقل و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2- آقایان غلام رضا نظری رستم‏آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره، علی رضا نظری رستم آبادی به سمت عضو هیئت مدیره، رضا نظری رستم‏آبادی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 3- امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

گروه معماری آسمانه ابهر (مسئولیت محدود) در تاریخ 24/12/84 تحت شماره 1177 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: ایجاد دفتر فنی و مهندسی ـ ارائه خدمات نقشهکشی و طراحی بناهای ساختمانی و معماری. 2ـ مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ خیابان طالقانی ـ جنب مخابرات مرکزی ـ کوچه شهید برجی ـ پلاک 58. 3ـ سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال نقدی که تماماً در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. 4ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: خانم پریسا احدی بسمت مدیرعامل و آقای عبداله نظری بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتنخاب گردیدند و همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته، برات و سایر عقوداسلامی با امضاء مشترک پریسا احدی (مدیرعامل) و عبداله نظری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است و حق امضاء کلیه اوراق عادی و نامههای اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 5ـ مدت شرکت: از زمان ثبت شرکت بمدت نامحدود. رئیس اداره ثبت اسناد ابهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 24154/3/104-17/10/84 و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی به طور فوق‎العاده مورخه 26/10/1384 شرکت تولیدی بهنسج (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 295 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‎شود: 1- به موجب سند رسمی شماره 11034-25/10/84 دفتر خانه 842 تهران تمامی سهم‏الشرکه آقای کریم وحدانی به آقای سید باقر نبوی واگذار گردیده است. 2- خانم شهلا نظامی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید باقر نبوی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب و مقرر شد کلیه قراردادها و چکها و سفته‎ها و برات و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. کفیل ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت عصر جدید خلخال (با مسیولیت محدود) در تاریخ 11/10/84 شرکت عصر جدید خلخال (با مسیولیت محدود) تحت شماره 571 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضای ذیل دفتر تکمیل گردیده است که خلاصه شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: رنگ کاری صنایع چوبی 2 - مرکز اصلی شرکت: خلخال- بلوار ولیعصر 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نقدی می باشد. 5 - مدیران شرکت: آقای قادر اشرفی ناطور به عنوان رییس هییت مدیره و آقای عبدالرحیم نعمتی افشار به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق- اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسلامی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 26072- 18/12/80 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت تولیدی بهنسج (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 295 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود. 1- آقایان رضا وحدانی با سمت مدیرعامل و کریم وحدانی به سمت رئیس به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و کلیه چکها و سفتهها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 15361-2/9/79 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‏العاده مورخ 16/6/84 شرکت خدماتی سهیل مهرآذر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1013 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- مرکز اصلی شرکت در مراغه به خیابان اوحدی، محله طالقانی، پلاک 17 انتقال یافت. 2- آقای قربانعلی مشعوفی از سمت مدیرعامل شرکت استعفاء و به جای نامبرده آقای علی عالی به سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و ... با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عمومی عادی به طور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخ 4/7/84 در شرکت فلات نقشه یکم با مسئولیت محدود به شماره 7174 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1- محل شرکت از آدرس قبلی به کرج میدان مادر- بلوار دانش آموز- جنب کارواش سعیدی- ساختمان پوریا- واحد نه منتقل و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2- آقای صمد جعفری با پرداخت مبلغ 000/240/8 ریال به صندوق سهمالشرکه خود را به 000/700/8 ریال افزایش داد. 3- خانم طیبه دیبا با پرداخت مبلغ 000/720 ریال به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به 000/800 ریال افزایش داد. 4- آقای یوسف کریم زاده نجار با پرداخت مبلغ 000/500/1 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. 5- سرمایه شرکت از مبلغ 000/200/1 ریال به مبلغ 000/000/11 ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 6- آقای یوسف کریم زاده نجار- صمد جعفری و خانم طیبه دیبا به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 7- آقای یوسف کریم زاده نجار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صمد جعفری به سمت مدیرعامل و خانم طیبه دیبا به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 8- امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه گچساران محب صنعت (با مسئولیت محدود) که در مورخه 28/6/84 ذیل شماره 1825 به ثبت می‏رسد جهت اطلاع عموم درج می‎گردد: 1- موضوع شرکت: طراحی و محاسبه و نظارت و اجرای کلیه پروژه‎های عمرانی و تاسیساتی و صنعتی، ساخت ساختمانها و ابنیه، اعم از چوبی، فلزی، سنگی، بتنی، ایجاد فضای سبز، جمع‏آوری و انتقال فاضلاب، تاسیسات شهری، هدایت و نگهداری خودروهای سبک و سنگین، سرویس غذا، امور آبدارخانه، حراست و نگهبانی و خطوط لوله، تعمیرات و تاسیسات پالایشگاهی، تامین نیروی انسانی، مرتبط با شرکت و هرگونه قرارداد در جهت تحقق بخشیدن به اهداف شرکت در چهارچوب قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران 2- مرکز شرکت و نشانی کامل آن: گچساران، سه راهی بلوار هفت‏تیر، جاده پازنان 3- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال که نقداً تحویل صندوق شرکت گردید. 5- مدیران و دارندگان حق امضا در شرکت: حمیدرضا دلجو به سمت (مدیرعامل) و شیرزاد افشنگی به سمت (رئیس هیئت مدیره) و محمد علی افشنگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، با امضای حمیدرضا دلجو (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‎باشد. رئیس ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه نیلاب زاینده رود با مسیولیت محدود که در تاریخ 3/5/84 تحت شماره ( 25110 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اجرای پروژه های ساختمانی- ابنیه- زیرسازی- جاده سازی و محوطه سازی- آپارتمان سازی و اجرای پروژه های خطوط انتقال آب و فاضلاب و لوله گذاری- خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز- شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و ادارات و اخذ تسهیلات بانکی و به طور کلی هر نوع اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان- شهرک کاوه- خیابان حکیم نظامی- پلاک 72 . 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال است که تماما پرداخت شده است بدینوسیله گواهی می شود که در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 1/4/84 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: خانم فاطمه فرهادی منش به رییس هییت مدیره و آقای حسین ارشدی به سمت مدیرعامل- آقای آرمین ارشدی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیده اند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه بهسازان و نوآوران جهان نما با مسیولیت محدود که در تاریخ 5/6/84 تحت شماره ( 25352 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت : انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب و انجام کلیه امور انتقال خطوط نیرو اعم از آب و گاز و فاضلاب و انجام کلیه امور ساختمانی و مشاوره ایمنی ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و ام از بانکهای کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط می باشد 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان بزرگراه شهید چمران خیابان آل محمد کوچه یازدهم پلاک دویست و سی و هشت 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام که توسط شرکا پرداخت شد و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است 4 - مدت شرکت از تاریخ 3/6/84 بمدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا : خانم راضیه تاجداری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر قایدی وانانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره که برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که کلیه اوراق و اسناد مالی و تسهیلات شرکت به امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد . مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 21552-20/12/76 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 10/6/84 شرکت ساختمانی خانه وحدت مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 820 تغییراتی در شرکت به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎‏شود: 1- آقایان عیسی وهاب‎پور با سمت رئیس هیئت مدیره و بابک وهاب‎پور با سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و ... با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شقایق زیبای زنده رود با مسیولیت محدود که در تاریخ 2/6/84 تحت شماره 25336 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: بسته بندی و پاک کردن حبوبات و به طور کلی هر نوع اقدامیکه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان هفتون، کوچه لقمان، آخر کوچه، منزل چهارم، دست چپ 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که تماماً نقداً پرداخت و در اختیار مدیران شرکت می باشد. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 1/6/84 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: خانم عزت روح الهی ورنوسفادرانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین ابوسباغ به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین ابوسباع به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/5/84 و هیات مدیره مورخه 16/5/84 شرکت خدمات رایانه ای اطلاع رسانی پسین ارتباط با مسئولیت محدود بشماره 184 بستان آباد بانضمام دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه تغییرات ذیل در شرکت فوق بوجود آمده است که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1-نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت .2-سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال نقدی منقسم به یک هزار و پنجاه سهم یکصدهزار ریالی با نام افزایش یافته و کل سرمایه برابر گواهی مورخه 18/5/84 به حساب شماره 78797بنام شرکت نقداً واریز گردیده وشرکت سرمایه تعهدی ندارد . 3-اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر شصت و سه ماده و سه تبصره به تصویب اعضای مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید . 4- آقایان صالح درخشان و محسن آستانی و محسن نامور آبریز و کریم ساعدی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 5-آقایان غلامرضا ساعی و عشقعلی فیضی اقدم بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .6-روزنامه ندای آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .7-بموجب صورتجلسه هیات مدیره آقای محسن آستانی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محسن نامورآبریز بعنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای صالح درخشان بعنوان مدیر عامل آقای کریم ساعدی بعنوان خزانه دارو همگی اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار – اعم از چک – سفته – بروات – عقود اسلامی با امضا آقایان محسن آستانی ( رئیس هیات مدیره) و کریم ساعدی ( خزانه دار ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با مضا آقای صالح درخشان ( مدیر عامل) بامهر شرکت معتبر می باشد . رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

مجتمع صنایع فرها پلیمری (با مسیولیت محدود) در تاریخ 4/5/84 تحت شماره 6043 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: طبق موافقت اصولی صادره تولید دستگاه های خشک کن و سیستم های انتقال مواد برای گرانول های پلیمری و تولید پروفیل و ورق های پلیمری صادرات و واردات ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید خشک کن ها صنعتی و ماشین آلات پلیمری مشارکت با بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و غیره و آنچه که مربوط به موضوع شرکت باشد. 2 -مرکز اصلی شرکت: زنجان اعتمادیه خیابان 12 پلاک 44 طبقه دوم 3 - سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال نقدی 4 - مدیران و دارندگان حق امضا :آقای فرخ مقیمی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و به سمت رییس هییت مدیره و خانم فریبا حبی مقدم به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی مقیمی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیرعامل خارج از شرکت بمدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل (آقای علی مقیمی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 5 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. رییس ثبت اسناد زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7905 – 28/3/83 و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخه 31/3/84 شرکت تولیدی شن و ماسه مراغه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 268 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود. 1- آقای علی تیموری تمایم سهمالشرکه خود را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از صندوق شرکت دریافت و از شرکت خارج گردید 2- سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون ریال به مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال کاهش یافت سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه پیشرو کالا طب (با مسئولیت محدود) که تاریخ 10/2/84 ذیل ثبت شماره 4954 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می‎شود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت پیشرو کلا طب (با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری 3- مرکز اصلی شرکت: قم، بلوار شهید گلزاری (سالاریه) میدان دفاع مقدس، ضلع شمالی میدان، پلاک 403 4- سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال نقدی 5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6- مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان سید مهدی حسینی طاهرزاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، سید حسین حسینی طاهرزاده و زهرا محلوچی اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت می‎باشد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 12358/3/104- 15/5/83 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/4/84 شرکت شمال شرق مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 347 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود. 1- به موجب سند شماره 1225- 12/12/83 دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 مراغه آقای سهراب وثوقی تمامی 40% سهم‎الشرکه خود را به آقای سید حیدر عطار موسوی و خانم فریبا داداشی و هلنا عطار موسوی و سید حسان عطار موسوی هر کدام به نسبت 10% مصالحه و از شرکت خارج گردید. 2- آقای سید حیدر عطار موسوی به سمت مدیرعامل و خانم فریبا داداشی به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و 000 با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه کیمیا گستر قم (با مسئولیت محدود) که تاریخ 21/1/84 ذیل ثبت شماره 4929 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت کیمیا گستر قم (با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: صادرات و واردات کالاهای مجاز- شرکت در مزایدات و مناقصات ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی- اخذ وام از بانکها، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاهها 3- مرکز اصلی شرکت: قم- بلوار امین- کوی شماره 8 (دکتر صادقی)- فرعی اول- سمت چپ- پلاک 11 4- سرمایه: مبلغ سه میلیون ریال نقدی 5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6- مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان حسین تقی زاده انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید جمالالدین طباطبائی مهریزی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و مهر شرکت میباشد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه مسافربری سواری کرایه سلیمسفرقم (با مسئولیت محدود) که تاریخ 10/3/84 ذیل ثبت شماره 5041 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت مسافربری سواری کرایه سلیم سفرقم (با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: حمل و نقل مسافر برون شهری 3- مرکز اصلی شرکت: قم میدان 72 تن 4- سرمایه: مبلغ ده میلیون ریال نقدی 5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6- مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان مهدی طباخیان بسمت رئیس هیئت مدیره رضا وفائی (خارج از شرکاء) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمید طباخیان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره و یا آقای حمید طباخیان عضو هیئت مدیره منفردا و مهر شرکت میباشد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 22813- 8/11/80 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 14/1/84 شرکت پی بناء مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1135 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- ماده 3 اساسنامه «موضوع فعالیت شرکت» به شرح ذیل تغییر یافت. «فعالیت در امور صنعتی، تاسیساتی، راهسازی و ابنیه و تولید و تجارت مصالح، تجهیزات و ماشینآلات مربوطه». - ماده 4 اساسنامه «مرکز اصلی شرکت» به شرح ذیل تغییر یافت. «مراغه- میدان جهاد اول کمربندی جنوبی، پلاک 467- تلفن: 2274041. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شماره 15772 7/9/1379 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه آگهی تغییرات شرکت تولیدی خارا سنگ طی شماره 15772 مورخ 7/9/79 در این اداره به ثبت رسیده است و به دلیل عدم مراجعه ذینفع چاپ نشده است خواهشمند است بعد از چاپ دو نسخه روزنامه به این اداره ارسال فرمائید. آگهی تغییرات پیرو آگهی شماره 438-17/1/72 و بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‏العاده و هیئت مدیره در تاریخ 5/9/79 شرکت تولیدی خارا سنگ مراغه با مسئولیت محدود بشماره ثبتی 405 تغییرات زیر انجام گرفته است. 1- اعضاء هیئت مدیره قبلی و مدیرعامل برای مدت 2 سال دیگر در سمت خود ابقاء شدند. 2- سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء اوراق بهادار بدون تغییر همچنان بقوت خود باقی هستند. 3- بازرسان شرکت بمدت یکسال دیگر در سمت خود ابقاء شدند. ش 58205 رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‏العاده و هیات مدیره مورخه 20/10/83 شرکت مسافربری طلوع لحظه‏ها (با مسئولیت محدود) که ضمیمه نامه شماره 33/17434/36-5/12/83 اداره کل حمل و نقل و پایانه‏‎های خوزستان باین اداره واصل گردید تغییرات و تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده: 1- برابر سند صلح منقول شماره 62555-26/11/83 و 62556-26/11/83 تنظیمی دفتر خانه 66 رامهرمز- خانم میترا عربی از کل 48% سهم‎الشرکه خود 24% سهم‎الشرکه خود را به آقای عباس سمومی و 10% سهم‎الشرکه خود را به آقای مسعود خمیسی واگذار نمود 2- آقای اسکندر طایبی کل 1% سهم‎الشرکه خود را به آقای عباس سمومی واگذار نمود و از شرکت خارج شد و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 3- آقای غلامرضا عربی از کل 50% سهم‎الشرکه خود 15% سهم‎الشرکه خود را به آقای مسعود خمیسی واگذار نمود. در نتیجه سهامداران جدید شرکت عبارتند از: 1- آقای رسول خلعت بری دارای 1% سهم‎الشرکه به ارزش 000,50 ٍریال. 2- آقای غلامرضا عربی دارای 35% سهم‎الشرکه به ارزش 000,750,1 ریال. 3- خانم میترا عربی دارای 14% سهم‎الشرکه به ارزش 000,700 ریال. 4- آقای عباس سمومی دارای 25% سهم‎الشرکه به ارزش 000,250,1 ریال. 5- آقای مسعود خمیسی دارای 25% سهم‎الشرکه به ارزش 000,250,1 ریال. 2- آقایان رسول خلعت بری- غلامرضا عربی و خانم میترا عربی و آقایان عباس سمومی و مسعود خمیسی بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند که پس از بحث و تبادل نظر آقای رسول خلعت بری بسمت مدیرعامل- آقای عباس سمومی بسمت رئیس هیات مدیره- آقای غلامرضا عربی بسمت نایب رئیس هیات مدیره- خانم میترا عربی بسمت عضو هیات مدیره و آقای مسعود خمیسی عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و مقرر گردید، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها و عقود اسلامی بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مراتب در مورخه 9/12/83 ذیل ثبت 827 به ثبت رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 14887- 21/10/78 و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‎العاده شرکت و هیئت مدیره مورخ 29/10/83 شرکت سهند کانی مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 943 تغییراتی در شرکت صورت گرفته است که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- به موجب سند رسمی شماره 37100 دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 مراغه آقایان محمد علی گلابچی مقدم- داریوش بهمنپور- میرجواد مرتضوی- محمد مهدی ضرابی و علی تیموری کلیه 100% سهم‎الشرکه خود را از شرکت به آقایان محمد جعفر وطنی- محمدرضا وطنی- حمید رضا وطنی و خانم مستوره صادق موسوی به ترتیب به نسبت 50%- 17%- 16% مصالحه و از شرکت خارج و من بعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارند. 2- ماده 18 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت. 3- آقایان محمد جعفر وطنی با سمت رئیس و محمد رضا وطنی با سمت نایب رئیس و سهند صادق موسوی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و ... با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 21744- 3/104- 7/9/83 و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1/11/83 شرکت نظم آفرین مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1472 به ماده 2 اساسنامه (موضوع شرکت) عبارت خدماتی اضافه گردیده مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی رصد آگهی میشود: سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 11529ـ23/5/81 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وهیئت مدیره مورخ 15/10/83 شرکت سبزبذر صبا بامسئولیت محدود بشماره ثبتی 1192 تغییرات ذیل صورت گرفته است که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی ومحلی رصدآگهی می شود: 1ـ برابر سند رسمی شماره 37152ـ15/10/83 دفترخانه رسمی شماره 8 مراغه آقای حمیدصادق فام تمامی 50% سهم الشرکه خود را به آقای محمود وندهادی وخانم خمار داننده هرکدام به نسبت 25% سهم الشرکه انتقال دادند و ازشرکت خارج شدند و من بعد هیچگونه حق وسمتی درشرکت ندارند. 2ـ آقای داود وند هادی با پرداخت 000‚000‚100 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را ازمبلغ 000‚500 ریال به مبلغ 000‚500‚100 ریال افزایش داد. 3ـ آقای وند هادی با پرداخت 000‚000‚50 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود از مبلغ 000‚250 ریال به مبلغ 000‚250‚50 ریال افزایش دادند. 4ـ سرمایه شرکت ازمبلغ 000‚000‚1 ریال به مبلغ 000‚000‚151 ریال افزایش یافت. 5ـ ماده 14اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: تعداد اعضاء وهیئت مدیره از2نفر به 3نفر افزایش یافت. 6ـ آقای محمود وندهادی با سمت رئیس هیئت مدیره وخانم خمارداننده عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه خانه گستران آرین (با مسیولیت محدود) که تاریخ 25/6/83 ذیل ثبت شماره 4573 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت و نوع آن: شرکت خانه گستران آرین (با مسیولیت محدود). 2 ـ موضوع شرکت: مشاوره در تهیه و تامین مصالح ساختمانی جهت اجرای انواع سازه های مسکونی و غیرمسکونی تامین وتدارک نیروی کار لازم جهت اجرای انواع سا زه ها، مشاوره در تهیه تامین زمین مورد نیاز جهت احداث بناهای سازمانی و واحدهای مسکونی و تجاری و صنعتی و کشاورزی. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قم زنبیل آباد 20 متری لقمان کوچه 4 پلاک 1/4 . 4 ـ سرمایه: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 30 ریال نقدی. 5 ـ مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای محمداسدی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، خانم اعظم جانی بسمت عضو هیییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده و هیئت مدیره مورخ 9/6/83 شرکت کارگشایان انصار الموحدین با مسئولیت محدود به شماره 6996 تغییرات ذیل به عمل آمد. به موجب سند صلح حقوق شماره 7226/17 مورخ 7/2/83 دفترخانه اسناد رسمی شماره 28 کرمانشاه آقای آرش رضایی کلیه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ یک میلیون ریال را به آقای علی محمد ویسی کرمی صلح و از شرکت خارج گردید. آقای شاهین خوانساری کلیه سهم‎الشرکه خود به مبلغ یک میلیون ریال را بالمناصفه به آقایان علی محمدویس کرمی و خسرو مرادی صلح و از شرکت خارج گردید. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم‎الشرکه آنان عبارت است: آقایان خسرو مرادی و علی محمد ویس کرمی هر یک دارای یک میلیون و پانصد هزار ریال سهم‎الشرکه. آقای خسرو مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدویس کرمی به سمت مدیرعامل انتخاب برای مدت چهار سال و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت مورد اعتبار است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت بهداشتکاران (با مسئولیت محدود) که کلا ضمیمه نامه شماره 190ـ25/4/81 با این اداره واصل گردیده تصمیمات زیر در شرکت مرقوم به عمل شده است. 1ـ آقایان سعید صیادی بسمت مدیرعامل، محمدرضا شیرعلی بسمت رئیس هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل آقای سعید صیادی و مهر شرکت معتبر باشد. 3ـ مراتب در تاریخ 81 ذیل ثبت 241/398 به ثبت رسید. رئیس ثبت ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 9952/31/6/77 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 25/4/83 شرکت ساختمانی طاقدیسان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 248 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 2- مرکز اصلی شرکت در مراغه به خیابان شیخ تاج, نبش دربند حاج غفار انتقال یافت. 3- ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت. (ساختمانی (مجری کلیه رشته‎های ساختمان, تاسیسات, آب, راه و طراحی, محاسبات, نظارت و تولید مصالح صنعت ساختمان و موارد مرتبط) بازرگانی (بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی شامل صادرات و واردات) 4- سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ بیست میلیون ریال افزایش و منقسم به یکصد سهم با نام دویست هزار ریالی گردید و کل مبلغ برابر گواهی شماره 414-25/4/83 بانک ملت شعبه مرکزی مراغه به حساب شماره 4/1149 واریز گردید. 5- آقایان عبداله بهفروز با سمت مدیرعامل و رئیس, علی بهفروز با سمت نایب رئیس و خانمها آیدا بهفروز با سمت منشی و حسینه فرخنده حال به عنوان هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و... با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس (علی بهفروز) و خانم حسنیه فرخنده حال و مهر شرکت معتبر باشد. 6- آقایان اصغر احمدی و یوسف تبار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. 7- روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 9818 مورخ 16/4/82 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 2/4/83 شرکت نگین کوهساران سهند آذربایجان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1299 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- به ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه گردید. به طرح و برنامه‎ریزی, ایجاد, اجراء مشارکت در عموم مسائل و فعالیتهای مرتبط با خدمات تحصیلی, کاریابی, اقامتی, تفریحی, سیاحتی, عبادتی, ورزشی برای عموم در داخل و خارج کشور (با شرکتهای داخلی و خارجی). 2- آقای داوود خیرالهی از سمت مدیرعاملی استعفاء و آقای منصور صفا یوسفی به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات و... با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‎باشد. 4- نام شرکت به موجب تائیدیه شماره 1064/ن/32 مورخ 23/3/83 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شرکت صراط ارم تغییر یافت. 5- مرکز اصلی شرکت: به تهران, خیابان شهید مطهری, جنب هتل بزرگ تهران, کوچه منصور پلاک 27 واحد اول انتقال یافت. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 11/1/83 شرکت پدرام دشت رامهرمز (با مسیولیت محدود) که ضمیمه نامه شماره 33/1052/36 مورخ 2/2/83 اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان باین اداره واصل گردیدند تغییرات بشرح ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 - در خصوص اصلاح ماده 25 اساسنامه بحث و تبادل نظر بعمل آمد که در نتیجه مدت عضویت هییت مدیره از دو سال بمدت نامحدود تغییر یافت. 2 - آقایان بیژن عبدی گراوندی و ایوب عبدی گراوندی به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای بیژن عبدی گراوندی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای ایوب عبدی گراوندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و مقرر گردید حق امضا اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا آقای بیژن عبدی گراوندی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 3 - روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه 5/2/83 ذیل ثبت 502 به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده هیئت مدیره مورخ 13/4/83 شرکت سبز چویل دنا (با مسئولیت محدود) به شماره 1485 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت مذکور صورت پذیرفت: 1- وفا محمدی با دریافت 500000 ریال سهم‎الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سهمی در شرکت ندارد. 2- نسرین مرادیان با پرداخت 500000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت جزء اعضاء قرار گرفت و در سرمایه شرکت هیچگونه تغییری حاصل نگردید. 3- نسرین مرادیان به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. رئیس ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیر آگهی شماره 988ـ17/1/83 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/3/83 شرکت آذربتن پیشه بامسئولیت محدود به شماره ثبتی 1394 تغییرات ذیل درشرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود: 1ـ بموجب سند شماره 13257ـ29/2/83 دفترخانه شماره 4 مراغه آقای محسن محسن زاده 5% از سهم الشرکه خود را به آقای رضا عاشقی مصالح نمود. 2ـ درماده 14اساسنامه تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3نفر به 4نفر افزایش وماده مذکور اصلاح گردید. 3ـ آقایان محمد محسن زاده به سمت مدیرعامل، محسن محسن زاده بسمت رئیس هیئت مدیره مجید صمدی بسمت نائب رئیس و رضا عاشقی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب ومقرر گردید کلیه اوراق واسناد بهادار و ... باامضاء رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر باشد. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 3430- 14/2/82 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 1/12/82 شرکت شاهین ذوب (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1273 تغییر ذیل در شرکت بعمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‎شود: 1- آقایان مسعود احمدزاده اقدم و یوسف آقاجانزاده هر کدام با پرداخت 985000000 ریال بصندوق شرکت، سهم‎الشرکه خود را از 15000000 ریال به 1XXXXXXXX0 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیون ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 19128- 6/8/82 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/9/82 شرکت افسون گاز مراغه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی 1330 آدرس شرکت در مراغه به اتوبان امیرکبیر روبروی چهارراه مادر انتقال یافت. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه شرکتای سودا نقشینه (با مسئولیت محدود) که تاریخ 3/9/82 ذیل ثبت شماره 4145 در این اداره به ثبت رسید، جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکتای سودا نقشینه (با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: مشاوره، طراحی و اجرای کلیه ابنیه و راهسازی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی 3- مرکز اصلی شرکت: قم بلوار امین روبروی صدا و سیما جنب بانک ملی 4- سرمایه: مبلغ یک میلیون ریال نقدی 5- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان ابوالفضل یعسوبی بسمت رئیس هیئت مدیره و روح اله یعسوبی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره به تنهائی و مهر شرکت میباشد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه مروارید شفق مراغه (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 11/8/82 تحت شماره 1332 در این اداره به ثبت رسیده است و از جهت امضا ذیل دفاتر در تاریخ 11/8/82 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدمات اداری و بازرگانی و گازرسانی و تاسیسات حرارتی. 2 - مرکز اصلی شرکت: مراغه - خیابان راه آهن - خیام شرقی. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد می باشد. 5 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان علیرضا سلمان زاده با سمت مدیرعامل و غلامحسن سلمان زاده با سمت رییس هیییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه - شرکتنامه کبیرسازان ارگ (با مسئولیت محدود) که تاریخ9/5/82 ذیل ثبت3995 در این اداره به ثبت رسید‚ جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت کبیرسازان ارگ (با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: طراحی‚ نظارت و اجرای ساختمانهای مسکونی‚ اداری‚ تجاری شامل اسکلت فلزی‚ بتونی و عملیات راهسازی تاسیسات و تجهیزات ابنیه‚ تاسیسات شهری و ابنیه سنگین بتونی‚ امور بازرگانی شامل خرید و فروش کالا در داخل کشور‚ صادرات و واردات کلیه کالاها و کلیه امور خدماتی. 3- مرکز اصلی شرکت: قم خیابان آذر کوچه شهداء پلاک122 4- سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی. 5- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان حسن بداقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ محمدعلی بختیاری نایب رئیس و محمد غفاری عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد. رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 19733-28/10/79 و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/8/81 شرکت سرافراز سهند مراغه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1034 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود. 1- آقای محمد حسین وجودی از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا نمود. 2- آقای امیر محسن وجودی خارج از شرکت بعنوان مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و ... با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. 3- شعبه شرکت در شهرستان کرج- فردیس- خیابان 2 شرقی جدید- پلاک 55 تأسیس گردید. رئیس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4259 -2/5/63 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورح 2/12/81 شرکت ساختمانی مجدد (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتی162 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میشود: 1- به موجب سند رسمی شماره 67781-13/6/80 دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 مراغه آقای هوشنگ قاجار کلیه سهم الشرکه خود را بالمناصفه به آقایان رضا حاج علی فام و مهدی حاج علی فام مصالحه و از شرکت خارج گردید. 2- اساسنامه قبلی شرکت لغو و اساسنامه جدید مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. 3- آقایان اکبر حاج علی فام با سمت رئیس، مهدی حاج علی فام با سمت نائب رئیس و رضا حاج علی فام با سمت مدیر عامل بهعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و ... با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. 4- مرکز اصلی شرکت به خیابان پاسداران – پلاک158 تغییر یافت. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 17046-22/9/79 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/81 شرکت آذرفرد مراغه (بامسئولیت محدود) بشماره ثبتی 1019 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود 1- بموجب سندرسمی شماره 10924-19/12/81 دفترخانه اسنادرسمی 4مراغه آقایان پیمان اسلامی ممقانی و یوسف پیری کلیه سهم الشرکه شرکت را به آقایان محمد صادقی اصالتی ومجید اسلامی ممقانی بالمناصفه و بالسویه مصالحه واز شرکت خارج گردیدند 2- آقایان محمد صادقی اصالتی با سمت مدیرعامل و مجید اسلامی ممقانی با سمت رییس بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره ومهر شرکت معتبرباشد 3- مرکز اصلی شرکت درمراغه به خیابان معلم شمالی هاشم آباد روبروی مسجد امام محمد باقر (ع) پلاک 318 انتقال یافت سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی