اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 517603

شناسه ملی: 14007164237

تاریخ ثبت: 1396/08/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمشیدیه خیابان شهید امیر حکمت اله امیدوار کوچه چهاردهم پلاک 3 طبقه اول

کد پستی: 1977854113

تاریخ تاسیس: 1396/08/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمشیدیه ـ خیابان شهید امیر حکمت اله امیدوار ـ کوچه چهاردهم ـ پلاک ـ 3 ـ طبقه اول ـ کدپستی 197785XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970329XXXX40893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/03:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ایلیا لیان روناک در تاریخ 03/08/1396 به شماره ثبت 517603 به شناسه ملی 140071XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: واردات صادرات، خرید و فروش، تهیه تولید و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تهیه و تولید و بسته بندی و پخش کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی و راه اندازی کلیه خطوط تولید کارخانجات های صنعتی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ کسب نمایندگی و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ دریافت وام از بانکهای داخلی و خارجی و انجام فعالیت های مجاز خدماتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جمشیدیه ـ خیابان شهید امیر حکمت اله امیدوار ـ کوچه چهاردهم ـ پلاک ـ 3 ـ طبقه اول ـ کدپستی 197785XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای امیر همایون والا به شماره ملی 045259XXXX دارنده 950 . 000 ریال سهم الشرکه خانم نرگس شیرازیان به شماره ملی 045371XXXX دارنده 50 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امیر همایون والا به شماره ملی 045259XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم نرگس شیرازیان به شماره ملی 045371XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960803XXXX47326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی