اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 224

شناسه ملی: 10500014221

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/20:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 که مدارک طی شماره 53636 مورخ 02/09/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده است وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده 30 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و مقررشد اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی گردد. ش 961213XXXX10967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 که مدارک طی شماره 53636 مورخ 02/09/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده است و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای ناصر فرح بو به شماره ملی 365026XXXX و آقای محمود دوشوکی به شماره ملی 365124XXXX و آقای مسلم شباب به شماره ملی 365140XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای کامران درانی به شماره ملی 365011XXXX و آقای عبدالباسط فرح بو به شماره ملی 364020XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 . آقای فرید آران به شماره ملی 365157XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای نصیرمظفری به شماره ملی 365164XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 .صورت های مالی سالهای 1389 ، 1390 ، 1391 ، 1392 ، 1393 ، 1394 ، 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 4 . سهام تعاونی از 7 سهم به 21 سهم و سرمایه تعاونی از 3500 . 000 ریال به 10500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 368 ص 8431 مورخ 09/11/1396 بانک ملی شعبه بندر کنارک افزایش یافت. ش 961213XXXX20927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1396 که مدارک طی شماره 53636 مورخ 02/09/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار واصل گردیده است وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .آقای ناصرفرح بو به شماره ملی 365026XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسلم شباب به شماره ملی 365140XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای خدابخش رسانی به شماره ملی 365025XXXX به سمت مدیرعامل و آقای محمود دوشوکی به شماره ملی 365124XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 . کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضا ناصر فرح بو رییس هییت مدیره و خدابخش رسانی عامل و در غیاب رییس هییت مدیره با دو امضا مسلم شباب نایب رییس هییت مدیره و آقای خدابخش رسانی مدیرعامل ومهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای خدابخش رسانی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 961212XXXX36490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی قبلی باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/89 و هییت مدیره مورخ 1/10/89 و 30/11/89 و مدارک دیگری که طی نامه شماره 2737 مورخ 25/12/89 از اداره تعاون چابهار تایید و به این اداره واصل شده تغییرات ذیل در شرکت مذکور ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ پس از گزارش کتبی هییت مدیره و بازرسین صورت های مالی سال های 82 الی 88 تصویب مجمع قرارگرفت باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/10/89 با درخواست استعفا آقایان محمد حنیف سلطانپور محمد امین سلطانپور رحیم بخش امیدی غلامحسین دادشه پور عبدالحکیم داوری و هچنین با عضویت آقایان ناصرفرح بو خدابخش رسانی محمد ابراهیم سلطانپور محمد خویی محمود دو شوکی موافقت به عمل آمده آقایان ناصر فرح بو با کد ملی 365026XXXX و محمدابراهیم سلطانپور 365007XXXX47 محمود دوشوکی با کد ملی 365124XXXX به عنوان عضو اصلی و محمدخویی با کد ملی 365024XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند در نتیجه ناصر فرح بو بسمت رییس هییت مدیره و محمدابراهیم سلطانپور به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمود دوشوکی بسمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای خدابخش رسانی با کد ملی 365025XXXX بسمت مدیرعامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و غیره با دو امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل در غیاب رییس هییت مدیره با دو امضا نایب رییس مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. آقایان احمددرانی با کد ملی 365033XXXX بسمت بازرس اصلی و محمد جلای نیا با کد ملی 365123XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. اساسنامه جدید تعاونی در 53 ماده و 29 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی گردید. رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی