اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4349

شناسه ملی: 10820053323

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 6516874716

آدرس: استان همدان شهرستان همدان بخش مرکزی شهر همدان استادان خیابان قیام بن بست شبنم پلاک 55 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/15:

500,000,237 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا زارعی با کد ملی 405054XXXX به سمت مدیرعامل شرکت آقای علی اصغر زارعی با کد ملی 405055XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی زارعی با کد ملی 405055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای وحید زارعی با کد ملی 387542XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره خانم لیلا زارعی با کد ملی 405055XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره خانم ژاله زارعی با کد ملی 405163XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره 2 ـ حق امضا کلیه قراردادها و چکها و سفته ها و اوراق بهادار به عهده یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970821XXXX99353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس استان همدان - شهرستان همدان - بخش مرکزی - شهر همدان-استادان-خیابان قیام-بن بست شبنم-پلاک 55 -طبقه اول-کدپستی 651687XXXX و شماره تماس 34586183 081 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش 970504XXXX00718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند : علیرضا زارعی با شماره ملی 405054XXXX علی اصغر زارعی با شماره ملی 405055XXXX وحید زارعی با شماره ملی 387542XXXX لیلا زارعی با شماره ملی 405055XXXX ژاله زارعی با شماره ملی 405163XXXX مهدی زارعی با شماره ملی 405055XXXX 2 - آقایان محمدرضا هاشمی نیا دارنده کد ملی بشماره 405024XXXX و مصطفی مسببی دارنده کد ملی بشماره 387397XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش 970504XXXX55675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا زارعی دارنده کد ملی بشماره 405054XXXX . آقای علی اصغر زارعی دارنده کد ملی بشماره 405055XXXX . آقای مهدی زارعی دارنده کد ملی بشماره 405055XXXX . آقای وحید زارعی دارنده کد ملی بشماره 387542XXXX . خانم لیلا زارعی دارنده کد ملی بشماره 405055XXXX . خانم ژاله زارعی کد ملی بشماره 405163XXXX 2 ـ آقایان محمدرضا هاشمی نیا دارنده کد ملی بشماره 405024XXXX و مصطفی مسببی دارنده کد ملی بشماره 387397XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 941124XXXX48122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضا هییت مدیره از سه نفر به 6 نفر افزایش یافت. ش 941124XXXX43606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ با توجه به زیانهای وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/375/2 ریال به مبلغ 237 , 500 , 000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 4 : سرمایه شرکت مبلغ 500 , 000 , 237 ریال معادل 2375 سهم 100 , 000 ریالی با نام می باشد. ش 940429XXXX05429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/14:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت تصویب شد. 2 خانم آمنه زارعی و آقای محمد رضا هاشمی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 آقای علیرضا زارعی کد ملی 405054XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی اصغر زارعی کد ملی 405055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی زارعی کد ملی 405055XXXX به عنوان عضو هییت مدیره هر سه برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 حق امضا کلیه چک ها، سفته ها و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها بعهده مدیر عامل بهمراه نایب رییس هییت مدیره یا عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 900920XXXX116779XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال گذشته به تصویب رسید. 2 ـ آقای علیرضا زارعی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغرزارعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی زارعی هر سه به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه چکها و سفته ها و اوراق بهادار بانکی و اسناد تعهدآور و قراردادها با آقای علیرضا زارعی به همراه یکی از آقایان مهدی زارعی و یا علی اصغر زارعی متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ خانم آمنه زارعی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا هاشمی نیا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ تراز مالی سال گذشته قرایت و به تصویب رسید. 2 ـ خانم آمنه زارعی و آقای محمدرضا هاشمی نیا بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کاروکارگر جهت چاپ آگهی تعیین گردید. 4 ـ آقای علیرضا زارعی رییس هییت مدیره همزمان به سمت مدیرعامل شرکت نیز انتخاب گردید. 5 ـ خانم ژاله زارعی بسمت قایم مقام مدیرعامل انتخاب شد. 6 ـ حق امضا کلیه چکها و سفته ها و اوراق بهادار و اسناد تعهداور و قراردادها بعهده آقای علیرضا زارعی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت) به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا یکی از اعضا هییت مدیره یا قایم مقام مدیرعامل با مهر شرکت خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی