اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1731

شناسه ملی: 10980012830

تاریخ ثبت: 1389/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/11/14

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس جدید: استان بوشهر ، شهرستان دشتستان ، بخش مرکزی ، شهر برازجان، کوی شاه حسینی ، خیابان دانش آموز ، کوچه 11 دانش آموز ، خیابان دانش آموز ، پلاک 42 ، طبقه همکف 0 کدپستی: 756173XXXX در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید 0 ش 971116XXXX05193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: خانم تهمینه دهدشتی به شماره ملی 352100XXXX و آقای محمدحسین زاهدی فرد به شماره ملی 352117XXXX و آقای مصطفی قاسمی به شماره ملی 007589XXXX ـ خانم مهرداد صالحی زیارتی به شماره ملی 352135XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای امرالله عبداللهی به شماره ملی 352040XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940923XXXX12264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت: شهاب نیروی دشتستان (سهامی خاص) تحت شماره 1731 ـ 7/9/1389 و شناسه ملی 109800XXXX0 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 9/9/89 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: اجرا و انتقال خطوط شبکه های برق ـ آب، گاز همچنین تامین نیروی انسانی و انجام سایر فعالیت های مجاز و مرتبط با موضوع شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: برازجان ـ خیابان حسینه اعظم کوچه تعلیمات انقلاب، کدپستی 68593 ـ 75617 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که سهامداران سی وپنج درصد سرمایه شرکت را طی گواهی شماره 394/26220/73 ـ 29/8/89 بانک تجارت شعبه شهید چمران برازجان واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست. 4 ـ مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای حامد رنجبر به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهرداد صالحی زیارتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای محمدامین شجاع الدین عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی وتعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقایان امراله عبدالهی و احمد رییسی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی