اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 127913

شناسه ملی: 10101712984

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

آدرس: تهران خیابان سید جمال الدین پایین تر از خیابان فتحی شقاقی پلاک 64 طبقه سوم واحد 6

کد پستی: 1431784489

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسلامیان به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 128555XXXX و آقای ناصر حدادی به سمت نایب رییس هییت مدیره با کد ملی 003963XXXX و آقای محمدتقی بنک دار به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل با کد ملی 393247XXXX تعیین گردیدند. هییت مدیره اختیارات خود در مورد بند های 32 ، 2 ، 1 ، 38 ، 37 و 39 در ارتباط با ماده 47 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980807XXXX96740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/97 به تصویب رسید. آقای حمید اسلامیان با کد ملی 128555XXXX و ناصر حدادی با کد ملی 003963XXXX و محمدتقی بنک دار با کد ملی 393247XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود بالازاده با کد ملی 003011XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم عاطفه کاهانی با کد ملی 008011XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 980807XXXX04349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل: آقای حمید اسلامیان شماره ملی 128555XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ناصرحدادی شماره ملی 003963XXXX به سمت نایب رییس آقای محمدتقی بنکدار شماره ملی 393247XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا دونفر ازاعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضای یکی ازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 951116XXXX67711 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید اسلامیان به شماره ملی 128555XXXX آقای ناصر حدادی به شماره ملی 003963XXXX آقای محمد تقی بنک دار به شماره ملی 393247XXXX آقای مسعود بالازاده به شماره ملی 003011XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس شیخ محبوبی به شماره ملی 004459XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 951116XXXX34725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید اسلامیان ک م 128555XXXX و عباس شیخ محبوبی ک م 004594XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/92 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1787689 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/9/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/91 به تصویب رسید. حمید اسلامیان به ک م 128555XXXX به سمت بازرس اصلی و عباس شیخ محبوبی به ک م 004594XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی وطن دوست به ک م 091912XXXX ناصر حدادی به ک م 003963XXXX محمدتقی بنکدار به ک م 393247661 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/91 محمدعلی وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره، ناصر حدادی به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدتقی بنکدار به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1648649 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/7/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 2/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/1390 به تصویب رسید. حمید اسلامیان به کد ملی 128555XXXX به سمت بازرس اصلی و عباس شیخ محبوبی به کد ملی 004594XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/1/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی وطن دوست به کد ملی 091912XXXX و محمدتقی بنکدار به کد ملی 393247XXXX و ناصر حدادی به کد ملی 003963XXXX ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/89 محمدعلی وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره و ناصر حدادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدتقی بنکدار بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران ـ خیابان سید جمال الدین پایین تر از خیابان فتحی شقاقی پلاک 64 طبقه سوم واحد 6 ـ کدپستی 143178XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هییت مدیره اختیارات خود در بندهای 1 ـ 2 ـ 32 ـ 37 ـ 38 ـ 39 در ماده 47 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/7/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 20/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/89 بتصویب رسید. مریم شکوهی به کد ملی 005730XXXX به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کد ملی 126145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/11/88 شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق به نمایندگی محمدتقی بنکدار به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و شرکت احیا اراضی کوثر به نمایندگی ناصر حدادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدعلی وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. قسمتی از اختیارات هییت مدیره بشرح بندهای 1 2 3 5 8 9 10 11 12 21 30 32 33 37 38 39 از ماده 47 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با ماضای مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/7/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 23/8/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/88 به تصویب رسید. سمیرا ابراهیم کلاری به سمت بازرس اصلی و مریم شکوهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق ـ شرکت احیای اراضی کوثر ـ محمدعلی وطن دوست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/6/87 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/87 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. خانمها سمیرا ابراهیم کلاری و مریم شکوهی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/6/85 شرکت مزبور که در تاریخ 10/7/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/85 بتصویب رسید. آقای امیر شادخواه بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی قاسمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 29/5/85 واصل گردید: آقای امیر شادخواه به سمت بازرس اصلی و خانم مریم شکوهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/5/84 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/84 واصل گردید. آقایان محمدعلی وطن دوست بسمت رییس هییت مدیره و محمدتقی بنکدار بسمت نایب رییس هییت مدیره و عباس تیمورزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و ناصر حدادی به نمایندگی از شرکت حسابرسی خدمات مدیریت آب و برق بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/5/84 شرکت مزبور که در تاریخ 17/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/84 بتصویب رسید. آقای تیرانداز شکیبا بسمت بازرس اصلی و خانم مریم شکوهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردید: شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق سهامی خاص ـ شرکت احیای اراضی کوثر ـ آقای محمدعلی وطن دوست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/14:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/5/83 شرکت مزبور که در تاریخ 1/6/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/83 بتصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی بهروش پارس به سمت بازرس اصلی و آقای تیرانداز شکیبا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/82 ماده 61 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 3/8/82 شرکت مزبور که در تاریخ 11/8/82 واصل گردید. 1 - اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت حسابرسی وخدمات مدیریت آب و برق وآقایان محمد تقی بنکدار و محمد علی وطن دوست ، آقای محمد حسین مهدی نژاد به جای ناصر حدادی بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 2 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/8/82 آقایان محمدعلی وطن دوست بسمت رییس هییت مدیره و محمد تقی بنکدار بسمت نایب رییس هییت مدیره وناصر حدادی به نمایندگی شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق بسمت عضو هییت مدیره وعباس تیمورزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته و برات بوغیره با امضا دونفر از 4 نفر هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/5/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/6/82 واصل گردید. 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/82 به تصویب رسید. 2 - آقای تیرانداز شکیبا به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر حدادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی